Amatorskie wielotonowe emisje cyfrowe

Cechą charakterystyczną popularnych obecnie amatorskich emisji cyfrowych jest stosowanie pojedynczej podnośnej, która jest kluczowana częstotliwościowo lub fazowo w takt sygnału danych. Kluczowanie częstotliwości (FSK) powoduje, że sygnał nadawany zawiera dwie podstawowe, nadawane na przemian składowe - częstotliwości nazywane umownie mark i space. Kluczowanie to spotykamy m.in. w emisjach RTTY, AMTOR, PACTOR-I i Packet Radio. W przypadku kluczowania fazy podnośnej (PSK) w sygnale występują dwa podstawowe prążki rozmieszczone symetrycznie wokół częstotliwości podnośnej. Odległość prążków od środka widma jest zależna od podstawowej (chwilowej) częstotliwości sygnału danych.

W emisji PSK31 w trakcie transmisji znaków wypełniających wynosi ona przykładowo 15,625Hz. Abstrahując od szczegółowych rozważań wad i zalet poszczególnych rodzajów emisji można stwierdzić, że sygnały tego rodzaju są wrażliwe na zafałszowania spowodowane zanikami selektywnymi, których przyczyną jest w pierwszym rzędzie odbiór wielodrożny.
Zaniki selektywne charakteryzują się znaczną wąskopasmowością, dzięki czemu można ograniczyć ich ujemny wpływ na stopę błędów przez poszerzenie widma sygnału. Zamiast nadawania pojedynczego tonu lub dwóch składowych (jak w przypadku FSK) stosuje się większą liczbę tonów (podnośnych) nadawanych kolejno i zajmujących w sumie pasmo o szerokości kanału fonicznego lub jego znacznej części. W łącznościach profesjonalnych zasada ta jest stosowana m.in. w systemach Piccolo i Coquelet. W łącznościach amatorskich występuje ona w systemach Clover, MT63, MFSK16 (oraz jego pochodnych MFSK8 i MFSK32) i THROB. Pierwszy z nich, opracowany w połowie lat 90. XX w. nie zyskał większej popularności ze względu na wysokie ceny i ograniczoną dostępność wyposażenia. Kontrolery CLOVER są produkowane wyłącznie przez firmę HAL i są trudno dostępne poza USA. Ich cena wynosi od 400 do 1000 $. Obecnie CLOVER jest stosowany przeważnie w łączach cyfrowych sieci amatorskich i to głównie w USA.
Podstawową zaletą pozostałych trzech systemów jest dostępność (coraz większej zresztą liczby) programów wykorzystujących jako modem kartę muzyczną komputera - analogicznie jak w przypadku emisji PSK31 czy SSTV. Zainteresowani nimi amatorzy nie są więc narażeni na dodatkowe koszty. Należy się spodziewać, że dzięki temu przynajmniej niektóre z wymienionych systemów lub rozwiązania do nich podobne rozpowszechnią się w łącznościach amatorskich. Wszystkie przedstawione systemy są stosowane w pierwszym rzędzie w zakresach krótkofalowych, chociaż nic nie przemawia przeciwko prowadzeniu z nimi prób w pasmach UKF. Ze względu na wymaganą stabilność nadajnika i dokładność dostrojenia w grę wchodzą głównie pasma 6 i 2m.

MFSK16
W systemie MFSK16 (Multi Tone Frequency Shift Keying) stosowanych jest 16 tonów (podnośnych) rozmieszczonych w odstępach co 15,625Hz. Odstęp ten jest związany ze stosowaną szybkością modulacji i dobrany tak, aby widma zmodulowanych podnośnych możliwie mało zachodziły na siebie i nie zakłócały się wzajemnie. Szerokość pasma zajmowana przez sygnał MFSK16 wynosi w przybliżeniu 250Hz. Impulsy kluczujące mają kształt prostokątny.
W systemie MFSK16 stosowana jest również korekcja przekłamań FEC (informacja jest transmitowana dwukrotnie w zadanym odstępie czasu) i z tego też powodu jest on przeznaczony do łączności dialogowych, a nie do transmisji plików dwójkowych. Po stronie odbiorczej stosowany jest dekoder oparty na algorytmie Viterbiego, analogiczne jak w systemie PSK31. Dla zwiększenia efektywnej szybkości transmisji również i tutaj użyto kodu o zmiennej długości znaku. Pomimo identycznej jak w systemie PSK31 nazwy - Varicode - jest on różny od kodu PSK31. W porównaniu z kodem PSK31 jest on efektywniejszy o ok. 20%. Poprawę odporności na zakłócenia impulsowe uzyskuje się dzięki zastosowaniu w strumieniu transmitowanych danych przeplatania bitów. Osiągane szybkości transmisji dochodzą do 155 znaków/min. Ze względu na wymaganą dokładność dostrojenia do sygnału korespondenta (ą5Hz) wszystkie omówione dalej programy terminalowe są wyposażone w automatykę dostrojenia.
Podobnie jak w przypadku emisji MT63 stacje pracujące w systemie MFSK16 najłatwiej jest znaleźć w pasmach 20m, 15m i 10m, a czasami także w paśmie 80m, z tym, że środkowymi częstotliwościami pracy są 14080, 21080 i 28080kHz. Również i tutaj używana jest górna wstęga (USB). Podobnie jak w poprzednim przypadku wiele łączności jest zawczasu umówionych ze względu na małą, jak na razie, liczbę korespondentów. MFSK16 i pochodne mają szansę stać się emisjami DX-owymi. Do prowadzenia łączności na dalekie dystanse w wyższych pasmach wystarczają moce nadajników od 10 do 25W, a do prowadzenia łączności lokalnych w paśmie 80m często nawet rzędu 100mW.
Zainteresowani prowadzeniem łączności w systemie MFSK16 mogą korzystać z trzech programów terminalowych stosujących podsystem akustyczny komputera jako modem. Są to HamScope autorstwa KD5HIO, MixW w (wersji 2.0 i nowszych) autorstwa UT5ZU i Stream autorstwa IZ8BLY. Są one wyposażone w wodospadowy wskaźnik widma i możliwość dostrojenia się do korespondenta przez zaznaczenie jego sygnału na ekranie za pomocą myszy. Sposób obsługi i możliwości korzystania z makrorozkazów i uprzednio przygotowanych tekstów nie odbiegają od możliwości oferowanych przez większość programów komunikacyjnych dla emisji PSK31. HamScope pozwala dodatkowo na pracę emisjami RTTY (po dodaniu programu MMTTY jest on wywoływany z menu HamScope), PSK31 i CW, a MixW - także na pracę emisjami RTTY, AMTOR, Packet Radio w zakresach KF i UKF, PSK31, SSTV, THROB i CW. MixW oferuje też odbiór emisji faksymile i PACTOR, a w połączeniu z odpowiednim wielofunkcyjnym kontrolerem TNC lub kontrolerem PTC pozwala także na prowadzenie łączności w systemie PACTOR. STREAM pozwala dodatkowo na pracę w systemie MFSK32, w którym stosowany jest zestaw 32 częstotliwości (zwiększenie ich liczby poprawia odporność systemu na zakłócenia).
Omówione programy komunikacyjne dostępne są w Internecie, a MixW wraz z instrukcją również na dysku ŚR-03. W opracowaniu znajduje się również program komunikacyjny dla systemu operacyjnego Linux6.

MFSK8
MFSK8 jest odmianą systemu MFSK16, w której zamiast 16 częstotliwości stosowanych jest tylko 8. Zajmowana przez sygnał MFSK8 szerokość pasma jest identyczna jak w systemie MFSK16, a jedynie szybkość transmisji jest o połowę mniejsza.

MFSK32
Jest to kolejna odmiana systemu MFSK16, w której dzięki zwiększeniu liczby częstotliwości podnośnych uzyskano wzrost odporności na zakłócenia.

THROB
Opracowany przez Lionela Seara G3PPT system wykorzystuje do transmisji danych 9 podnośnych zajmujących pasmo o szerokości 72 lub 144Hz (a więc tylko nieznacznie większej od szerokości pasma emisji PSK31). We wcześniejszych wersjach systemu stosowanych było 5 częstotliwości podnośnych. Są one transmitowane kolejno, podobnie jak w poprzednio przedstawionych systemach lub parami. Dane są transmitowane w postaci bloków o długości 2048, 4096 lub 8192 słów 16-bitowych, a do wyboru stoją trzy szybkości transmisji 1, 2 lub 4 bloki/s. Przebieg modulujący ma kształt podniesionego cosinusa, co podobnie jak w systemie PSK31, przyczynia się do ograniczenia pasma zajmowanego przez sygnał w.cz. Do dekodowania sygnału odbieranego wykorzystano szybką transformatę Fouriera (FFT). Filtr odbiorczy charakteryzuje się szerokością pasma 72 lub 144Hz.
Stacje pracujące tym nowym rodzajem emisji spotyka się w paśmie 20m w pobliżu częstotliwości stosowanych do łączności MFSK16.
Jak na razie dostępne są dwa programy komunikacyjne - opracowany przez autora systemu "Throb 2000" i MixW w wersjach od 2.0 wzwyż. Pierwszy z nich jest także dostępny w Internecie. Ciekawym rozwiązaniem jest wyposażenie go w dwa okna odbiorcze przypisane do wstęg górnej i dolnej sygnału SSB. Oczywiście prawidłowo zdekodowany tekst pojawia się tylko w jednym z nich - zależnie od wstęgi bocznej stosowanej przez korespondenta. Ze względu na wymaganą dokładność dostrojenia do częstotliwości korespondenta wynoszącą kilka Hz oba programy są wyposażone w automatyczną regulację częstotliwości - ARCz (ang. AFC).

Krzysztof Dąbrowski OE1KDA

Pełny tekst artykułu na stronach magazynu