Biblioteka Radioamatora
Poradnik DMR (wyd. 1)

Krzysztof D?browski OE1KDA
Wiede? 2015

Wst?p


Najbardziej w?ród krótkofalowców rozpowszechnionym systemem cyfrowej transmisji g?osu jest bezsprzecznie system D-STAR. Oprócz niego w wielu krajach krótkofalowcy eksperymentuj? z innymi
rozwi?zaniami takimi jak DMR (MOTOTRBO), APCO25 czy TETRA. Z wy?ej wymienionych stosunkowo najwi?ksz? popularno?? zyska? sobie system DMR, chocia? firma YAESU czyni od pewnego
czasu powa?ne wysi?ki w celu rozpropagowania swojego cyfrowo-analogowego systemu C4FM.
System DMR zosta? opracowany dla potrzeb ??czno?ci profesjonalnej dlatego te? dost?pny na rynku sprz?t (radiostacje, przemienniki) spe?nia stawiane przez ni? wysokie wymagania (norm IP... i MIL...)
i jest te? cz?sto wyra?nie dro?szy od urz?dze? przewidzianych g?ównie dla krótkofalowców.
Jednocze?nie niektóre wymogi nie w pe?ni odpowiadaj? potrzebom krótkofalowców i dlatego te? konieczne jest ich dopasowywanie do u?ytku amatorskiego. Jedn? z takich dziedzin jest dopasowanie
mo?liwo?ci stosowanego w DMR hierarchicznego systemu adresowania obliczonego na potrzeby instytucji i przedsi?biorstw do potrzeb krótkofalowców pragn?cych nawi?zywa? dowolne po??czenia
z ca?ym ?wiatem, a przynajmniej z t? jego cz??ci?, w której amatorskie sieci cyfrowe s? ju? dostatecznie rozbudowane i jednocze?nie jak najmniej przeszkadza? w tym innym...Spis tre?ci

Wst?p             
System DMR               
   Informacje podstawowe    
   Grupy rozmówców       
   Strefy                
   Kody CC              
   Pliki konfiguracyjne
   Przeszukiwanie kana?ów
   Przenoszenie ??czno?ci
   ??czno?ci simpleksowe  
   ??czno?ci przez przemienniki  
Krótkie informacje o pozosta?ych systemach cyfrowej transmisji g?osu stosowanych w krótkofalarstwie
   APCO25               
   Tetra                
   C4FM/FDMA            
Adresowanie w sieci DMR   
   Grupy rozmówców w szczelinie 1  
   Grupy rozmówców w szczelinie 2  
   Reflektory
Radiostacje
   Hytera     
      PD-365     
      PD-685(G)  
      PD-785(G)   
      X1P         
      PD-505      
      MD-785(G)   
   Motorola   
      DP-3600/3601  
      DM-3600/3601  
   Connect Systems  
      CS-700/CS-701    
Programowanie radiostacji
   Programowanie PD-365     
      Aktualizacja oprogramowania radiostacji  
   Programowanie PD-785(G)           
      Ton wywo?awczy 1750 Hz           
      DTMF              
      Przeszukiwanie pasma   
      Sygnalizacja ko?ca relacji   
   Programowanie CS-700          
Dodatek A. Mapa polskich przemienników DMR  
Dodatek B. Struktura sieci DMR w Austrii   
Dodatek C. Obserwacja sieci i aktywno?ci DMR w Internecie  
Dodatek D. Struktura sieci europejskiej
Dodatek E. Przeniesienie pliku konfiguracyjnego na inny model radiostacji "Hytery"  
Literatura i adresy internetowe    


Pobierz: Poradnik DMR (pdf, 3,6 MB).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=100