Biblioteka Radioamatora
Poradnik Hamnetu

Krzysztof D?browski OE1KDA

Wydanie 1
Wiede?, lipiec 2015Wst?p

Sie? "Hamnetu" jest radiow? sieci? amatorsk? opart? na technologii internetowej – zestawie protokó?ów TCP/IP. Pracuje ona jednak w pe?ni niezale?nie od ogólnie dost?pnego Internetu i nie zapewnia dost?pu do niego i nie ma go równie? zast?powa?. Jest wi?c ona zasadniczo krótkofalarskim Intranetem. Nie korzysta ona tak?e pomocniczo z ??czy internetowych a pracuje niezale?nie korzystaj?c jedynie z ??czy radiowych dzia?aj?cych w pasmach amatorskich: obecnie s? to pasma 13 i 6 cm. W wyj?tkowych przypadkach mo?liwa jest jednostronna i ?ci?le ograniczona transmisja danych np. przekazywanie odebranych komunikatów APRS do znanych powszechnie serwerów internetowych (APRS-IS)...
Spis tre?ci


Wst?p
Wyposa?enie stacji
   Wyposa?enie sprz?towe
   Programy
Instalacja i konfiguracja Ubiquiti Bullet M2 – M5
   Informacje ogólne
   Konfiguracja do celów „Hamnetu"
Instalacja i konfiguracja Ubiquiti Nanostation
   Informacje ogólne
   Konfiguracja do celów „Hamnetu"
Instalacja i konfiguracja w?z?a dla lokalnych sieci radiowych
   Sprz?t
   Oprogramowanie
   Konfiguracja w?z?a
   Praca w eterze
Dost?p do stron WWW
??czno?ci g?osowe przez "Mumble" i "Allstar"
??czno?ci Packet-Radio
   Dost?p przez "Flexnet" i "Paxona"
   Dost?p do skrzynek elektronicznych przez "Outlook"
Wymiana komunikatów "Instant Messagigng"
Dodatek A. Konfiguracja D-RATS
Dodatek B. Dost?p do skrzynki "DX-Cluster"
Dodatek C. Dost?p do sieci "WinLinku"
Dodatek D. Zdalne sterowanie radiostacji przez "Hamnet"
Dodatek E. Telemetria i zdalne sterowanie
Dodatek F. "HamServerPi"
Literatura i adresy internetowe


Pobierz:  Poradnik Hamnetu (pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=101