Biblioteka Radioamatora
Budujemy Ilera

Krzysztof D?browski OE1KDA
Wiede? 2015

 

Wst?p
Budujemy IleraOpracowane przez EA3GCY konstrukcje radiostacji QRP Iler na pasma 40, 20 i 17 m spotka?y si? z du?ym zainteresowaniem w?ród krótkofalowców nie tylko w Hiszpanii. W odró?nieniu od najcz??ciej publikowanych konstrukcji radiostacji QRP do samodzielnego monta?u nie s? to radiostacje telegraficzne, a dostosowane do pracy foni? SSB. Mog? one by? u?yte nie tylko do ??czno?ci fonicznych ale tak?e i do ??czno?ci emisjami cyfrowymi po dostrojeniu ich do odpowiednich wycinków pasm.
Wymiana kwarców na pasuj?ce cz?stotliwo?ci mog?aby okaza? si? troch? skomplikowana i wymagaj?ca ich indywidualnego zamówienia – co niestety wi??e si? z wi?kszymi kosztami ani?eli w przypadku standardowych kwarców. Na szcz??cie EA3GCY opracowa? równie? uk?ad syntezera cyfrowego z wy?wietlaczem pokrywaj?cego w pe?ni krótkofalowe pasma amatorskie.
Przet?umaczone instrukcje monta?owe mog? s?u?y? nie tylko czytelnikom, którzy zakupili albo planuj? zakupi? oferowane przez EA3GCY zestawy monta?owe ale opisane w nich rozwi?zania mog? stanowi? inspiracj? do opracowania w?asnych podobnych lub ulepszonych konstrukcji radiostacji QRP, równie? i na inne pasma amatorskie. I to w?a?nie jest g?ównym powodem dodania tych instrukcji do "Biblioteki polskiego krótkofalowca". Ze wzgl?du na obszerno?? materia?u zosta? on podzielony na dwa tomy. W pierwszym z nich zamieszczono instrukcje monta?owe do pokrywaj?cego pasmo 17 m Ilera-17, uniwersalnego syntezera cyfrowego Iler-DDS i uk?adu dopasowania anten zasilanychna ko?cach ("skrzynki antenowej") – Ilertenna.
W tomie drugim zamieszczone zosta?y natomiast instrukcje monta?owe do prawie bli?niaczych radiostacji na pasma 20 i 40 m. Dla u?atwienia cz??ci powtarzaj?ce si? w ka?dej z instrukcji nie zosta?y usuni?te i zast?pione przez odno?niki do innych fragmentów tekstu. Dzi?ki temu mo?liwe jest korzystanie z wybranej instrukcji bez konieczno?ci poszukiwania usuni?tych fragmentów w innych miejscach skryptu.
Wszystkim czytelnikom ?ycz?du?o rado?ci w pracy ma?ymi mocami na pasmach amatorskich. Wymaga ona wprawdzie wi?cej czasu i cierpliwo?ci dla uzyskania takich samych osi?gni?? ani?eli praca z wi?kszymi mocami, ale mo?e sta? si? jednocze?nie interesuj?cym wyzwaniem, zw?aszcza dla tych, którzy pracuj?c z wi?kszymi mocami ju? niejedno osi?gn?li.

 


Budujemy Ilera (tom 1) - spis tre?ci


Wst?p
Instrukcja monta?owa Ilera-17
Instrukcja monta?owa syntezera Iler-DDS
Instrukcja monta?owa obwodu dopasowuj?cego Ilertenna

 


Budujemy Ilera (tom 2) - spis tre?ci


Wst?p
Instrukcja monta?owa Ilera-20
Instrukcja monta?owa Ilera-40

 

 

 

Pobierz: Budujemy Ilera (tom 1) - pdf, 4 MB
Pobierz: Budujemy Ilera (tom 2) - pdf, 2,5 MB


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=102