Biblioteka Radioamatora
DV4mini - instrukcja obs?ugi

DV4mini - instrukcja obs?ugi

DV4mini - miniaturowy punkt dost?powy USB do sieci DSTAR, DMR, C4FM i P25

Wersja 1.61
Autor: DH5RAE
T?umaczenie: Krzysztof D?browski OE1KDA (krzysztof.dabrowski@aon.at)


Krótki opis


DV4mini jest miniaturowym ale wydajnym mikroprzemiennikiem – modu?em USB, dzi?ki któremu komputery PC i niektóre mikrokomputery mog? s?u?y? jako punkty dost?powe do sieci D-STAR, DMR, C4FM i P25. Zawiera on 32-bitowymikrokontroler o znacznej mocy przetwarzania, miniaturow? radiostacj? na pasmo 70 cm z modulatorem i demodulatorem dla GMSK i 4FSK (w??cznie z modulacj? impulsami o kszta?cie podniesionego kosinusa) i z??czem USB. Modu? posiada gniazdko antenowe typu SMA.
Urz?dzenie jest zasilane ze z??cza USB i dzi?ki temu nie wymaga oddzielnego zasilacza. Zawarta w nim energooszcz?dna przetwornica umo?liwia zasilanie tak?e przez z??cza USB starszego typu. Wchodz?cy w sk?ad kompletu pakiet oprogramowania pozwala na nawi?zywanie po??cze? z reflektorami DCS, XRF i REF w sieci D-Starowej oraz z reflektorami DMR, P25 i C4FM ("Fusion").
Modu? DV4mini pozwala na zainstalowanie w domu lub innym dowolnym miejscu punktu dost?powego, przydatnego zw?aszcza gdy miejsce to le?y poza zasi?giem przemienników sieci. Oprócz tego umo?liwia on po??czenie przemiennika C4FM z sieci? reflektorów.
Korzystanie z mikroprzemiennika wymaga u?ycia cyfrowej radiostacji dla danego systemu podobnie jak w przypadku innych zbli?onych rozwi?za? j.np. DVAP. W odró?nieniu od DVAP niemo?liwe jest nawi?zywanie po??cze? z przemiennikami sieci cyfrowych. Dla zmniejszenia ryzyka przesterowania odbiornika DV4mini nale?y ograniczy? moc radiostacji do mimimum – przyp. t?um.
Aktualne informacje zawiera witryna producenta www.helitron.de.

 

Spis tre?ci


Krótki opis
Emisje cyfrowe
  D-STAR
  DMR
  C4FM ("Fusion")
  P25
Wymagane wyposa?enie
Reflektory
  DCS ("Digital Call Server")
  FCS
  PCS
Xreflector
Adres IP "X-Reflectora"
  Reflektory D-Plus
  Reflektory DMR
  Organizacja sieci (CCS7)
Emisje
Sprz?t
  Parametry techniczne
Antena
Instalacja oprogramowania
  Windows
     Sterowniki
  Uwagi odno?nie Windows-XP
  Linuks na PC
  Linuks na procesorach ARM
Okno sterowania
  Zak?adka "DV Control"
  Zak?adka aktualizacji oprogramowania firmowego
Zak?adka zaawansowanej konfiguracji ("Experteneinstellungen")
Praca ukryta (bez okna obs?ugi)
Prawa autorskie
Przydatne odno?niki
Warunki pracyPobierz: DV4mini - instrukcja obs?ugi (pdf).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=103