Biblioteka Radioamatora
Konstrukcje D-Starowe

 

Wydanie 1, Wiede?, grudzie? 2015
Krzysztof D?browski OE1KDA
Wst?p

Wokoder AMBE stosowany w systemie D-STAR jest wprawdzie jeszcze teraz obj?ty ochron? patentow? ale pocz?tkowe obawy, ?e system D-STAR stanie si? przez to systemem hermetycznym blokuj?cym konstrukcje i inicjatywy krótkofalarskie nie potwierdzi?y si?. Po pocz?tkowym okresie, w którym w sieci D-Starowej stosowane by?y wy??cznie radiostacje i przemienniki firmy ICOM pojawi?y si? rozwi?zania amatorskie. Nale?? do nich wokodery do??czane do komputerów pozwalaj?ce na ??czenie si? z przemiennikami lub reflektorami sieci D-Starowej i prowadzenie QSO bez u?ycia radiostacji (np. dost?pny przed kilku laty w sklepie "Funkamateura" "DV Adapter") oraz rozwi?zania ró?nego rodzaju przemienników o ma?ym lub wi?kszym zasi?gu wymagaj?cych zastosowania radiostacji cyfrowych do prowadzenia przez nie ??czno?ci. Ogólnie rzecz bior?c rozwi?zania takie sk?adaj? si? z komputera (PC albo mikrokomputera w rodzaju "Maliny") zapewniaj?cego po??czenie internetowe ze stacjami sieci DStarowej i radiostacji obs?uguj?cej kana? radiowy. Zale?nie od konstrukcji s? to albo miniaturowe radiostacje o mocach rz?du 10 mW daj?ce zasi?gi kilkunastu do kilkudziesi?ciu m albo radiostacje UKF FM wi?kszej mocy dostosowane do transmisji danych z szybko?ci? 9600 bit/s. Niektóre z opisanych dalej konstrukcji pozwalaj? zreszt? na prac? w ró?nych konfiguracjach...Spis tre?ci


Wst?p
Instrukcja obs?ugi DV4mini
Instrukcja obs?ugi DVRTPR  
Instrukcja obs?ugi UP4DAR  
Krótka instrukcja obs?ugi DVMEGA
Instrukcja obs?ugi mikroprzemiennika ON8JL ("Baby Star")
Instrukcja obs?ugi internetowej bramki D-STAR ON8LJ ("Daddy Star")   109
Adresy internetowePobierz: Konstrukcje D-Starowe (pdf, 6,5 MB).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=106