Biblioteka Radioamatora
Radiostacje i odbiorniki z cyfrow? obróbk? sygna?ów (SDR) - tom 3

Krzysztof D?browski OE1KDA
Wiede? 2016

 

 


Wst?p

W poprzednich tomach zosta?y przedstawione ró?ne modele odbiorników i radiostacji opartych na cyfrowej obróbce sygna?ów, czyli programowalnych. Technika ta rozwija si? obecnie dynamicznie i ci?gle pojawiaj? sie nowe modele i opracowania zarówno fabryczne jak i amatorskie. Cz??? opracowa? klasy popularnej opiera si? o paluszkowe odbiorniki DVB-T z procesorem RLT2832U lub podobnym firmy Realtek i g?owic? w.cz. R820T lub R820T2. Standardowo dolna granica pokrywanego zakresu jest równa 24 MHz, a wi?c nie pokrywaj?one zakresów fal d?ugich, ?rednich i krótkich. Po dodaniu nawet prostego konwertera cz?stotliwo?ci zakresy te staj? si? dost?pne i st?d cz??? modeli pracuje na tej w?a?nie zasadzie (np. „DX Patrol”). W starszych modelach wyst?powa?a g?owica E4000 o dolnej granicy odbioru 64 MHz ale ju? od d?u?szego czasu zaprzestano jej produkcji. Obie g?owice pokrywaj? wprawdzie zakres odpowiednio do 1,7 lub 1,85 GHz ale ka?da z nich posiada w pewnym
miejscu luk? na skali dost?pnych cz?stotliwo?ci...

 

 

Spis tre?ci

Wst?p  
SDR# – instrukcja obs?ugi programu
HDSDR – instrukcja obs?ugi programu
Dodatek A. Porównanie odbiorników „Fun Cube Dongle” z telewizyjnymi paluszkami DVB-T
Adresy internetowe


Pobierz: Radiostacje i odbiorniki z cyfrow? obróbk? sygna?ów (SDR) - tom 3 (uklady_na_COS3.pdf, 2,1 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=107