Biblioteka Radioamatora
Anteny ?atwe do ukrycia

Krzysztof D?browski OE1KDA
Wiede?
23 wrze?nia 2016Tematem obecnego skryptu s? rozwi?zania anten zajmuj?cych mo?liwie ma?o miejsca, ?atwych do zainstalowania na tarasach, balkonach, poddaszach, strychach itp., a tak?e anten ?atwych do zamaskowania, przyk?adowo udaj?cych maszty dla flag, suszarki do bielizny, rury wylotowe wentylacji lub jakiekolwiek inne konstrukcje albo po prostu daj?cych si? zakry? jakimi? os?onami. W wielu przy padkach anteny o mniejszych wymiarach mog? by? ?atwiej umieszczone od strony budynku niewidocznej z ulicy tak, aby by?y nim zasloni?te. Czasami, zw?aszcza w przypadku anten UKF dobrym pomys?em jest zas?oni?cie anteny jakim? elementem przykrywaj?cym. Nie wszystkie przedstawione anteny mo?na uzna? dos?ownie za ?atwe do ukrycia ale dzi?ki mniejszym wymiarom s? one jednak ?atwiejsze do zamaskowania ni? klasyczne anteny pe?nowymiarowe.
Autor zak?ada, ?e czytelnicy posiadaj? podstawow? wiedz? na temat anten, ich konstrukcji, dopasowania i obwodów dopasowuj?cych i dlatego rezygnuje z ich szczegó?owego omówienia. Podobnie te? autor rezygnuje z przedstawiania klasycznych pe?nowymiarowych anten, ich konstrukcji i prametrów. S? one szeroko omawiane w literaturze, w internecie i katalogach sklepów albo producentów, a ich uwzgl?dnienie tutaj oznacza?oby, ?e zamiast por?cznego skryptu powsta?aby uniwersalna "biblia" antenowa, co? w rodzaju ksi?gi "Antennenbuch" Rothamela. A to wydawnictwo wartoby?oby i tak przet?umaczy? i wyda? drukiem w jednym z renomowanych wydawnictw. Ale to ju? zupe?nie inna historia...


Spis tre?ci

Wst?p                
1. Rozwa?ania ogólne             
 1.1. Skrócone dipole            
 1.2. Anteny magnetyczne           
 1.3. Anteny szczelinowe            
 1.4. Projektowanie anten skróconych         
2. Anteny linkowe              
 2.1. Anteny za?amane na ko?cach          
 2.2. Anteny zasilane na ko?cu          
  2.2.1. Antena z obwodem Fuchsa na pasmo 30 m     
  2.2.2. Antena z obwodem Fuchsa na pasmo 20 m     
  2.2.3. Obwód Fuchsa du?ej mocy         
  2.2.4. Skrzynka antenowa QRP dla anten krótkich na pasmo 20 m   
  2.2.5. Antena J dla pasma 10 m         
  2.2.6. Anteny J dla ró?nych pasm amatorskich      
  2.2.7. Transformator magnetyczny         
  2.2.8. Krótka antena na wszystkie pasma KF       
  2.2.9. Siedmiopasmowa antena J         
 2.3. Antena przed?u?ona za pomoc?odcinków równoleglego kabla p?askiego
 2.4. Dipole spiralne            
  2.4.1. Nawini?ta spiralnie antena dipolowa na pasmo 40 m    
 2.5. Antena SQ7MZL            
 2.6. Antena aperiodyczna bez obci??enia oporno?ciowego     
 2.7. P?tlowy dipol aperiodyczny          
 2.8. Krótka antena niesymetryczna          
 2.9. Antena „Isotron”            
 2.10. Anteny Moxona            
  2.10.1. Antena dwuelementowa na pasmo 15 m      
  2.10.2. Wieloelementowe anteny Moxona       
 2.11. Kwadratowa antena VK2ABQ         
 2.12. Kierunkowa antena W8YIN wykonana z elementów nawini?tych spiralnie             
 2.13. Antena plenerowa na pasmo 80 m         
 2.14. Skrócona antena na pasmo 30 m wykonana z kabla koncentrycznego  
 2.15. Wielopasmowa antena skrócona         
 2.16. Fabryczne anteny skrócone          
3. Anteny pionowe              
 3.1. Antena pionowa ukryta wewn?trz plastikowego masztu     
 3.2. Anteny pionowe ukryte w domu i na drzewach      
 3.3. Anteny typu odwrócone L          
 3.4. Magiczna pa?eczka QRP           
 3.5. Krótka antena pionowa na pasma 40 – 10 m       
 3.6. Krótka antena pionowa na pasma 10, 15 i 20 m      
4. Anteny p?tlowe              
 4.1. Monta?anteny p?tlowej na ?cianie domu        
 4.2. P?tlowa antena na pasmo 80 m         
5. Anteny magnetyczne             
 5.1. Urlopowa antena magnetyczna QRP        
 5.2. Magnetyczna antena QRP          
 5.3. Przeno?na antena magnetyczna na pasmo 20 m      
 5.4. Antena magnetyczna na pasmo 6 m         
 5.5. Anteny magnetyczne dl a pasm 6 i 10 m        
 5.6. Elementy konstrukcji anten magnetycznych
 5.7. Kablowe anteny magnetyczne z rezonansem w?asnym     
 5.8. Zdalnie przestrajana antena o ?rednicy 80 cm       
 5.9. Anteny magnetyczne produkcji fabrycznej      
6. Anteny szczelinowe             
 6.1. ?wier?falowe anteny DDRR          
 6.2. Pó?falowe anteny DDRR           
 6.3. Antena dla pasm 20 – 10 m wykonana z obr?czy rowerowych   
 6.4. Antena dla pasma 10 m wykonana z obr?czy rowerowych    
 6.5. Antena DDRR na pasmo 6 m wykonana z obr?czy rowerowych   
 6.6. Szczegó?y konstrukcyjne anten wykonanych z obr?czy rowerowych  
7. Anteny samochodowe             
 7.1. Konstrukcje anten samochodowych         
 7.2. Antena samochodowa do pracy na postoju       
 7.3. Fabrycznie produkowane anteny samochodowe i plenerowe    
  7.3.1. Antena "Little Tarheel II"       
  7.3.2. Antena ATX-1080          
8. Anteny typu T              
 8.1. Budowa              
  8.1.1. Zasada konstrukcji anteny T         
  8.1.2. Antena T na pasmo 160 m         
  8.1.3. Antena T na pasma 160 – 40 m        
9. Anteny UKF              
 9.1. Antena magnetyczna dla pasm 2 m i 70 cm      
 9.2. Antena magnetyczna wykonana z rurek od instalacji wodnych   
 9.3. Anteny ramowe            
  9.3.1. Dwupasmowa antena okienna        
  9.3.2. Antena okienna na pasmo 2 m        
  9.3.3. Antena okienna na pasmo 70 cm        
 9.4. Antena szczelinowa dla pasma 70 cm        
 9.5. Anteny szczelinowe dla pasm 50, 144 i 430 MHz     
 9.6. Antena HB9CV dla pasm 2, 6 i 10 m        
 9.7. Antena HB9CV dla pasm 2 m, 70 cm i 23 cm      
 9.8. Antena p?tlowa dla pasm 2 m, 70 cm i 23 cm       
 9.9. Pó?falowa antena p?tlowa          
 9.10. Antena pionowa na 144 MHz z transformatorem koncentrycznym  
 9.11. Pó?falowa antena DDRR          
 9.12. Pó?falowa antena DDRR na pasmo 144 MHz wykonana z obr?czy rowerowych             
 9.13. Podwójna antena DDRR na pasmo 144 MHz       
 9.14. Antena p?aska o polaryzacji pionowej        
 9.15. Anteny Moxona na pasma 70 cm, 2 i 6 m       
 9.16. Ventenna             
 9.17. Antena okr?g?a "Big Wheel"          
 9.18. Anteny J na pasma 144 i 430 MHz        
 9.19. Antena J na pasmo 50 MHz          
 9.20 P?tlowe anteny "Halo" na pasma 50, 144 i 430 MHz     
 9.21. Wieloelementowe anteny M na pasmo 50 MHz      
 9.22. Uzyskanie impedancji 50 om przez zagi?cie ko?ców dipola    
 9.23. Dwuelementowa antena p?tlowa na pasmo 70 cm      
Dodatek A. Parametry wybranych rdzeni pier?cieniowych firmy "Amidon"   
Dodatek B. Pu?apki antenowe nawijane na rdzeniach pier?cieniowych    
Dodatek C. Uk?ad sterowania silnika do zdalnego przestrajania obwodów dopasowuj?cych i dostrajania anten        
Dodatek D. ?rednice przewodów wg norm AWG i BWG      
Dodatek E. Pojemno?ci i wspó?czynniki skrócenia kabli koncentrycznych
Dodatek F. Transformatory dopasowuj?ce o d?ugo?ci 1/12 fali
Adresy internetowe   


Pobierz: Anteny ?atwe do ukrycia (pdf, 13,3 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=108