Biblioteka Radioamatora
Poradnik DMR (wyd. 2)


Krzysztof D?browski OE1KDA
Wiede? 2016

 

Od czasu opublikowania pierwszego wydania skryptu krótkofalarska sie? DMR rozwija?a si? dynamicznie zarówno w Polsce jak i w pozosta?ych krajach. Rozpowszechni?o si? oprogramowanie "BrandMeister", na rynku pojawi?o si? szereg niedrogich modeli radiostacji – przy czym nie szystkie z nich mo?na uzna? za godne polecenia, szerzej w u?ycie wesz?y kilkusystemowe mikroprzemienniki, z których najbardziej znanymi w kraju s? DV4mini, MMDVM i "OpenSpot", rozros?a si? sie? przemienników i reflektorów (tak?e skro?nych dwu- lub kilkusystemowych), a nawet niektóre przemienniki D-Starowe zosta?y zast?pione przez DMR-owe. W sieci zosta?y zdefiniowane nowe grupy rozmówców (TG), zarówno statyczne jak i dynamiczne – istniej?ce tylko przez ograniczony czas od ich wywo?ania.
Niektóre z grup (XTG) s? dost?pne w sieci poprzez przypisane im reflektory, co wychodzi naprzeciw potrzebom u?ytkowników DV4mini i podobnych rozwi?za?. A tych z pewno?ci? przyb?dzie.
Niezb?dne sta?o si? wi?c opublikowanie rozszerzonego i zaktualizowanego wydania skryptu. Podobnie jak wydanie pierwsze jest ono przeznaczone dla szerokiej grupy u?ytkowników sieci, dlatego te? sprawy zwi?zane ze struktur?, wyposa?eniem sieci, w?a?ciwo?ciami oprogramowania itp. s? omówione tylko w zakresie wymagaj?cym zrozumienia do pracy na pasmach. Aby nie przyt?oczy? czytelników nadmiarem informacji wybór adresów internetowych ograniczony jest do pewnego minimum uznanych przez autora za wa?niejsze.

 


Spis tre?ci

Wst?p   
Wst?p do wydania drugiego
System DMR                
  Informacje podstawowe     
  Grupy rozmówców    
  Strefy          
  Kody CC         
  Kryteria dost?pu do kana?u  
  Pliki konfiguracyjne       
  Przeszukiwanie kana?ów     
  Przenoszenie ??czno?ci     
  ??czno?ci simpleksowe      
  ??czno?ci przez przemienniki   
  Sie? DMR-MARC        
  Sie? "OpenHytera"     
  Sie? "Brandmeister"   
Krótkie informacje o pozosta?ych systemach cyfrowejtransmisji g?osu stosowanych w krótkofalarstwie  
  APCO25              
  Tetra               
  C4FM/FDMA       
Adresowanie w sieci DMR   
  Grupy rozmówców w szczelinie 1  
  Grupy rozmówców w szczelinie 2  
  Grupy rozmówców w Polsce      
  Reflektory    
Radiostacje    
  Hytera         
    PD-365         
    PD-685(G)      
    PD-785(G)       
    X1P/X1E         
    PD-505          
    MD-655(G)       
    MD-785(G)       
  Motorola       
    DP-4800/4801    
    DM-4600/4601   
  Connect Systems  
    CS-700/CS-701   
Programowanie radiostacji      
  Programowanie PD-365        
    Aktualizacja oprogramowania radiostacji   
  Programowanie PD-785(G)       
    Ton wywo?awczy 1750 Hz       
    DTMF           
    Przeszukiwanie pasma   
    Sygnalizacja ko?ca relacji   
    GPS           
    Menu          
  Programowanie CS-700   
  DV4mini          
  "OpenSpot"      
Dodatek A. Mapa polskich przemienników DMR     
Dodatek B. Obserwacja sieci i aktywno?ci DMR w Internecie   
Dodatek C. Przeniesienie pliku konfiguracyjnego na inny model radiostacji "Hytery"   
Literatura i adresy internetowe


Pobierz: Poradnik DMR, wyd. 2 (pdf, 4,3 MB).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=109