Biblioteka Radioamatora
Amatorska telemetria

Krzysztof D?browski OE1KDA
Wiede? 2017


Wst?p

Do najcz??ciej wymienianych informacji w ??czno?ciach amatorskich nale?? raporty s?yszalno?ci, imiona, lokalizacje stacji, krótkie opisy wyposa?enia, czasami rozmowy schodz? na tematy meteorologiczne albo techniczne. W trakcie zawodów lub ??czno?ci DX-owych wymieniane jest jedynie niezb?dne do zaliczenia ??czno?ci minimum danych. Automatycznie pracuj?ce radiolatarnie ograniczaj? si? przewa?nie do nadawania znaku i tylko nieliczne dodaj? do nich d?u?sze komunikaty o warunkach propagacji lub innej tre?ci.
Od czasu rozpowszechnienia si? systemu APRS w komunikatach podawane s? nie tylko dok?adne wspó?rz?dne geograficzne ale równie?i ró?nego rodzaju dane pomiarowe: napi?cia zasilania urz?dze?, temperatury panuj?ce wewn?trz obudowy, informacje meteorologiczne itp.
Ogólnie rzecz bior?c mo?liwe jest rozpowszechnianie lub wymiana wszelkiego rodzaju danych pomiarowych, które mog? zainteresowa? szersze grono odbiorców. Mog? one by? zwi?zane z wszelkiego rodzaju eksperymentami i obserwacjami prywatnymi, szkolnymi, studenckimi i temu podobnymi.
Skrypt niniejszy po?wi?cony jest ró?norodnym mo?liwo?ciom i konceptom amatorskich pomiarów wielko?ci meteorologicznych, technicznych czy ?rodowiskowych mog?cych interesowa? nie tylko krótkofalowców. Cz??? z nich mog?aby stanowi? temat dodatkowych zaj?? szkolnych i pozaszkolnych dla m?odzie?y przyczyniaj?c si? do zainteresowania jej problematyk? ochrony ?rodowiska itp., zasadami pomiarów, metodami pomiarowymi i zwi?zan? z tym technik?.
Otrzymane dane mog? by? transmitowane w pasmach amatorskich je?eli nauczyciel jest licencjonowanym krótkofalowcem albo w pasmach ogólnie dost?pnych CB czy 868 MHz w innych przypadkach. Mog? one by? tak?e przekazywane za po?rednictwem ??czy ?wietlnych lub w inny nie wymagaj?cy uzyskania szczególnych zezwole? sposób.
W skrypcie przedstawione s? zasady pomiarów, przyk?ady konstrukcji w?asnych i rozwi?za? fabrycznych ró?nego rodzaju czujników i uk?adów pomiarowych, ich wykorzystanie we wspó?pracy z mikrokomputerami (g?ównie na przyk?adzie "Arduino" i cz??ciowo tak?e "Maliny") i niektóre standardy transmisji danych, w tym APRS, "LoRa" i Xbee. Oczywi?cie nic nie stoi na przeszkodzie w wykorzystaniu innych zbli?onych uk?adów mikrokomputerów, a nawet konstrukcji w?asnych opartych o mikroprocesory PIC lub AVR.
Przytoczone przyk?ady najprostszych programów maj? pomóc czytelnikom zainteresowanym programowaniem w tworzeniu w?asnych programów dostosowanych do ich potrzeb, konceptów i zainteresowa?. Mo?e to okaza? si? równie? przydatne dla zainteresowanej nauk? programowania m?odzie?y, dla której "Arduino" i "Malina" s? ?wietnymi platformami dydaktycznymi.
Zaprezentowane w skrypcie pomys?y i rozwi?zania maj? stanowi? w zamy?le autora nie tylko gotowe do odwzorowania przyk?ady ale równie? inspiracj? do tworzenia w?asnych, tak?e bardziej rozbudowanych rozwi?za?. Komentarze w przytoczonych jako przyk?ady programach zosta?y przet?umaczone przez autora ale nazwy zmiennych i inne szczegó?y pozostawiono w oryginale.
Podstawowe informacje o mikrokomputerach "Arduino","Malina" i podobnych oraz o ich programowaniu mo?na znale?? w literaturze dostepnej m.in. w sklepie internetowym wydawnictwa AVT [2], w dzia?ach technicznych lepszych ksi?garni oraz w tomach 20, 21 i 24 "Biblioteki polskiego krótkofalowca". Tematyka APRS i DPRS jest szczegó?owo poruszona w tomie 8 tej serii.
Przedstawione rozwi?zania maj?charakter eksperymentalny i dydaktyczny i nie powinny by?w ?adnym wypadku stosowane tam, gdzie od niezawodno?ci i dok?adno?ci sprz?tu zale?y bezpiecze?stwo ludzi lub mienia.


Spis tre?ci

Wst?p             
Pomiary i metody     
  Pomiar o?wietlenia
  Wskazania kierunku wiatru
  Pomiar szybko?ci wiatru   
  Pomiar wilgotno?ci        
  Pomiar ci?nienia atmosferycznego
  Pomiary temperatury           
  Pomiary ilo?ci opadów         
  Spektrometr            
Gotowe czujniki pomiarowe  
  Czujniki "Iduino"        
    Wykrywacz p?omieni      
    Termometr cyfrowy       
    Fotoopornik             
    Termometr z wilgociomierzem  
    Czujnik nat??enia pola magnetycznego z halotronem      
    Termometr z czujnikiem DS18B20     
    Termometr analogowy ST1147         
    Czujnik baromeryczny BME280         
    Czujnik barometryczny BMP180        
    Czujnik opadów           
    Wykrywacze gazów           
    Pomiar st??enia dwutlenku w?gla  
    Czujnik wilgotno?ci gruntu       
Czujniki w?asnej konstrukcji        
  Wiatromierz            
  Pomiar ilo?ci opadów    
  Detektor infrad?wi?ków  
  Odbiór wy?adowa? atmosferycznych
  Radioaktywno??
  Detektor promieniowania beta i gamma na neonówce
  Detektor promieniowania na fotodiodzie        
  Detektor promieniowania gamma na fotodiodach PIN  
  Detektory promieniowania na tranzystorach         
  Detektor promieniowania gamma z licznikiem Geigera-Müllera
Standardy transmisji         
  APRS               
  System "LoRa" z rozpraszaniem widma  
  Xbee        
  Modu?y TRM-868-EUR  
Mikrokomputery i urz?dzenia pomocnicze  
  Mikrokomputery       
    Arduino          
    Malina               
  Rozszerzenia          
    Dragino              
    Z??cze RS-232 dla "Maliny"   
    Przetworniki analogowo-cyfrowe dla "Maliny"  
Dodatek A. Kalibracja czujników wilgotno?ci     
Dodatek B. Stacja meteorologiczna z serwerem http na "Arduino"   

Pobierz: Amatorska telemetria (pdf, ok.5,5 MB)Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=111