Biblioteka Radioamatora
Poradnik systemu C4FMKrzysztof D?browski OE1KDA
Wydanie 1
Wiede?, pa?dziernik 2017

 

 

Wst?p

Po omówieniu w naszej serii sieci Echolinku i pozosta?ych obu sieci cyfrowych przysz?a kolej na dok?adniejsze zaj?cie si? systemem Yaesu. Producent okre?la go tak?e mianem „Jednocz?cego systemy” (ang. „System Fusion”) z racji tego, ?e w pewnym zakresie mo??iwa jest równoleg?a praca stacji FM i C4FM na tych samych cz?stotliwo?ciach i przez te same przemienniki. Po polsku s?owo fuzja kojarzy si? ze strzelb?, a wi?c mo?e by? równie? z dubeltówk?. I tak dochodzimy (pó? ?artem, pó? serio) do systemu dubeltowego. O tym jak b?dzie wygl?da? jego nast?pca „System Fusion II” jeszcze niewiele wiadomo – w?a?ciwie tylko tyle, ?e nadchodzi.
System C4FM firmy Yaesu jest trzecim z kolei systemem cyfrowej transmisji g?osu, który znalaz? szersze zastosowanie w krótkofalarstwie. Z drugim z nich, pod wzgl?dem chronologicznym – DMR – ??czy go u?ycie tego samego typu wokodera AMBE++, nowszego od stosowanego w sieci D-Star AMBE+. U?atwia to korzystanie z po??cze?skro?nych mi?dzy obydwoma sieciami zarówno poprzez publiczne reflektory jak i przez mikroprzemienniki domowe w rodzaju „OpenSpota”. Do pracy w obydwu sieciach wystarczy wówczas radiostacja DMRalbo C4FM ale nie s? konieczne obie z nich. Po??czenia sieciowe mi?dzy przemiennikami realizowane s? w USA i niektórych krajach europejskich, w tym w Polsce, g?ównie za po?rednictwem firmowej sieci Yaesu WIRES-X. W pozosta?ych krajach najcz??ciej przemienniki s? po??czone z reflektorami FCS, a g?ównie z reflektorem FCS001. Ostanio na popularno?ci zyskuj? tak?e reflektory YFSF. Reflektory nie do??, ?e uniezale?niaj? sie? amatorsk? od producenta radiostacji, ale tak?e pozwalaj? na korzystanie z niej za pomoc? DV4mini, OpenSpota i podobnych mikroprzemienników. Jedynym producentem radiostacji tego systemu jest jak dot?d firma Yaesu...

 


Spis tre?ci

Wst?p        
Wiadomo?ci ogólne
  System Fusion II
Wyposa?enie        
  Radiostacje      
  Mikroprzemienniki  
  Uwagi o korzystaniu z mikroprzemienników   
  Przemienniki YAESU      
Po??czenie przez sie? WIRES-X  
  Korzystanie z funkcji „WIRES-X”
  Wymiana wiadomo?ci             
  Zapis cz?stotliwo?ci przemienników WIRES-X w pami?ci
  Pozosta?e typy radiostacji  
  Adresowanie z mikrofonu      
  Ogólne zasady korzystania z sieci  
  Po??czenia FM przez WIRES-X        
Reflektory              
  Reflektory FCS         
  Reflektory YSF         
  Po??czenie sieci WIRES-X z reflektorem FCS   
Funkcja monitora grupowego       
  Równoleg?e korzystanie z monitora i WIRES-X
Transmisja zdj??           
Programowanie radiostacji   
Dodatek A. Instalacja w?asnego w?z?? WIRES-X
Dodatek B. Sie?przemienników w Polsce        
Dodatek C. Kó?eczka (grupy rozówców) na reflektorze FCS001
Dodatek D. Programowanie mikroprzemiennika „openSpot” do pracy skro?nej C4FM-DMR        
Adresy internetowe   


Pobierz: Poradnik systemu C4FM (C4FM.pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=112