Biblioteka Radioamatora
Poradnik systemu C4FM (wyd. 2)Krzysztof D?browski OE1KDA
Wydanie 2 
Wiede? 2019

 

 

Wst?p

Po omówieniu w naszej serii sieci Echolinku i pozosta?ych obu sieci cyfrowych przysz?a kolej na dok?adniejsze zaj?cie si? systemem Yaesu. Producent okre?la go tak?e mianem "Jednocz?cego systemy" (ang. "System Fusion") z racji tego, ?e w pewnym zakresie mo?liwa jest równoleg?a praca stacji FM i C4FM na tych samych cz?stotliwo?ciach i przez te same przemienniki. Po polsku s?owo fuzja kojarzy si? ze strzelb?, a wi?c mo?e by? równie? z dubeltówk?. I tak dochodzimy (pó? ?artem, pó? serio) do systemu dubeltowego. Od czasu pierwszego wydania skryptu do szerszego u?ytku wesz?a jego nowsza wersja "System Fusion II".
System C4FM firmy Yaesu jest trzecim z kolei systemem cyfrowej transmisji g?osu, który znalaz? szersze zastosowanie w krótkofalarstwie. Z drugim z nich, pod wzgl?dem chronologicznym, – DMR – ??czy go u?ycie tego samego typu wokodera AMBE++, nowszego od stosowanego w sieci D-Star AMBE+. U?atwia to korzystanie z po??cze? skro?nych mi?dzy obydwoma sieciami zarówno poprzez publiczne reflektory jak i przez mikroprzemienniki domowe w rodzaju "OpenSpota" i "OpenSpota 2".
Do pracy w obydwu sieciach wystarczy wówczas radiostacja DMR albo C4FM ale nie s? konieczne obie z nich. Ograniczenie wysterowania wokodera do 80% przyczyni?o si? do poprawy jako?ci d?wi?ku w porównaniu z pozosta?ymi systemami.
Po??czenia sieciowe mi?dzy przemiennikami realizowane s? w USA i niektórych krajach europejskich, w tym w Polsce, g?ównie za po?rednictwem firmowej sieci Yaesu WIRES-X. W pozosta?ych krajach najcz??ciej przemienniki s? po??czone z reflektorami FCS, a g?ównie z reflektorem FCS001, chocia? w coraz wi?kszym stopniu zast?puj? je reflektory YSF i YCS. Reflektory nie do??, ?e uniezale?niaj? sie? amatorsk? od producenta radiostacji, ale tak?e pozwalaj? na korzystanie z niej za pomoc? DV4mini, "OpenSpota" 1 lub 2 i podobnych mikroprzemienników. Jedynym producentem radiostacji i przemienników tego systemu jest jak dot?d firma Yaesu...

 


Spis tre?ci

Wst?p        
Wiadomo?ci ogólne
  System Fusion II
Wyposa?enie        
  Radiostacje      
  Mikroprzemienniki  
  Uwagi o korzystaniu z mikroprzemienników   
  Przemienniki YAESU      
Po??czenie przez sie? WIRES-X  
  Korzystanie z funkcji "WIRES-X" 
  Wymiana wiadomo?ci             
  Zapis cz?stotliwo?ci przemienników WIRES-X w pami?ci
  Pozosta?e typy radiostacji  
  Adresowanie z mikrofonu      
  Ogólne zasady korzystania z sieci  
  Po??czenia FM przez WIRES-X
  Po??czenia skro?ne mi?dzy sieciami         
Reflektory              
  Reflektory FCS         
  Reflektory YSF         
  Po??czenie sieci WIRES-X z reflektorem FCS   
Funkcja monitora grupowego       
  Równoleg?e korzystanie z monitora i WIRES-X
  Monitor grupowy dla sieci "System Fusion II" 
Transmisja zdj??           
Programowanie radiostacji   
Dodatek A. Instalacja w?asnego w?z?? WIRES-X
Dodatek B. Sie?przemienników w Polsce        
Dodatek C. Kó?eczka (grupy rozmówców) na reflektorze FCS001
Dodatek D. Programowanie mikroprzemiennika „openSpot” do pracy skro?nej C4FM-DMR 
Dodatek E. Aktualizacja oprogramowania wewn?trznego w FT-70D
Adresy internetowe   


Pobierz: Poradnik systemu C4FM (C4FM-2.pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=112