Biblioteka Radioamatora
Cyfrowa obróbka sygna?ów

Wydanie 1, Wiede?, luty 2018
© Krzysztof D?browski OE1KDA


Wst?p

Cyfrowa obróbka sygna?ów (ang. DSP, czyli Digital Signal Processing) jest ju? szeroko stosowana nie tylko w radiotechnice ale tak?e w akustyce, miernictwie i wielu innych ga??ziach techniki. Dzi?ki temu mo?na j? uzna? za znacz?ce osi?gni?cie elektroniki XX wieku. Najogólniej rzecz ujmuj?c cz??? uk?adów elektronicznych, a co za tym idzie i realizowanych przez nie funkcji, zosta?a zast?piona przez komputerowe przetwarzanie (obróbk?) danych reprezentuj?cych sygna?y elektryczne, cz?sto zreszt? powi?zane z innymi zjawiskami fizycznymi. Komputery powszechnego u?ytku takie jak PC nie s? w dostatecznym stopniu przystosowane do tych zada?, a dodatkowo ich wykonywanie utrudniaj? przeznaczone do zupe?nie innych celów systemy operacyjne Windows, iOS, czy wszystkie mo?liwe odmiany Linuksa. Systemy te nie s? systemami czasu rzeczywistego, co oznacza, ?e nie gwarantuj? dostatecznie sta?ego i szybkiego czasu reakcji.

 


Spis tre?ci

Wst?p              
  Podstawowe poj?cia
  Obróbka cyfrowa    
1. Zasada cyfrowej obróbki sygna?ów  
  1.1. Próbkowanie sygna?ów      
  1.2. Próbkowanie harmoniczne  
  1.3. Selekcja próbek     
  1.4. Powielanie cz?stotliwo?ci próbkowania
  1.5. Procesory sygna?owe  
2. Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe
  2.1. Przyk?ad konstrukcji przetwornika analogowo-cyfrowego
  2.2. Przyk?ad konstrukcji przetwornika cyfrowo-analogowego
3. Filtry o sko?czonej odpowiedzi impulsowej (FIR)
4. Filtry o niesko?czonej odpowiedzi impulsowej (IIR)
  4.1. Troch? matematyki       
5. Transformata Fouriera
  5.1. Algorytm motylkowy
  5.2. Troch? matematyki
  5.2.1. Dyskretna transformata Fouriera
  5.2.2. Odwrotna dyskretna transformata Fouriera
6. Cyfrowa synteza cz?stotliwo?ci
  6.1. Generacja fali sinusoidalnej  
  6.2. Generacja fali prostok?tnej   
  6.3. Uk?ady syntezy po?redniej
7. Eliminacja zak?óce?
  7.1. Filtry z automatyczn? adaptacj?
  7.2. Filtracja przez transformat? Fouriera
  7.3. Cyfrowa transmisja g?osu
8. Rozwi?zania cyfrowych odbiorników i radiostacji
  8.1. Obwody scalone dla radioodbiorników
  8.2. Przyk?ady rozwi?za? fabrycznych
9. Modu?y radiostacji DRA818
10. Red Pitaya
11. Wokodery

Literatura i adresy internetowe


Pobierz: Cyfrowa obróbka sygna?ów (pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=114