Biblioteka Radioamatora
Technika s?abych sygna?ów (4)

 

Krzysztof D?browski OE1KDA
Wydanie 2 
Wiede?, marzec 2020

 

 

Wst?p

Jednym z najbardziej podniecaj?cych aspektów krótkofalarstwa jest mo?liwo?? nawi?zywania po??cze? z bli?niaczymi duszami w odleg?ych zak?tkach globu, i to korzystaj?c z w?asnego wyposa?enia bez po?rednictwa komercyjnych operatorów i ich infrastruktury. Przed prawie stuleciem krótkofalowcy udowodnili, ?e mo?liwe s? ?wiatowe kontakty przy u?yciu nadajników o mocach le??cych poni?ej 100 W i nawet tak prostych anten jak dipole. Cyfrowa technika XXI wieku oparta na teorii informacji umo?liwia to przy znacznie ni?szych mocach i mniej skutecznych, a przy okazji i ?atwiejszych do ukrycia antenach...Spis tre?ci

Wst?p
1. Instalacja
  1.1. Instalacja WSJT-X pod Windows
2. Ustawienia
3. Praca w eterze
  3.1. Wysterowanie nadajnika i moce wyj?ciowe
  3.2. Zdalne sterowanie radiostacj?
  3.3. Odbiór
  3.4. Dalsze porady praktyczne
  3.5. Odpowied? na wywo?ania CQ
  3.6. Wywo?anie CQ
4. Porady ogólne
  4.1. Sprz?t
  4.2. Wy?wietlanie wiadomo?ci
  4.3. Wykorzystanie pasma
  4.4. Przebieg QSO
  4.5. Pocz?tki
  4.6. Porady administracyjne
  4.7. Znaki specjalne
  4.8. Dziennik stacji
5. Wersja dla ekspedycji DX-owych
  5.1. Szczegó?owe porady dla psów go?czych
  5.2. Szczegó?owe porady dla lisów
  5.3. Ko?cowe uwagi
6. Problemy
  6.1. Brak transmisji
  6.2. Program nie dekoduje danych
7. Szczegó?y protokó?ów
  7.1. Podstawy komunikacji cyfrowej
  7.2. Protokó?y WSJT-X – struktura wiadomo?ci
  7.3. Kody korekcyjne
  7.4. Szczegó?y protokó?ów emisji o niskiej przepustowo?ci
  7.5. Dekodery i ich czu?o?ci
8. Emisja JS8Call
9. Emisja FT4
Literatura i adresy internetowe


Pobierz: Technika s?abych sygna?ów (4) (pdf).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=116