Biblioteka Radioamatora
??czno?ci ?wietlne

Krzysztof D?browski OE1KDA


Wydanie 1
Wiede?, wrzesie?2018

 

Wst?p

W widmie fal elektromagnetycznych powy?ej mikrofal znajduj? si? zakresy promieniowania podczerwonego, pasmo ?wiat?a widzialnego i zakres ultrafioletu. Podczerwie? i ?wiat?o widzialne s? ju? od dawna u?ywane w komunikacji zarówno profesjonalnej jak i amatorskiej. Obecnie obowi?zuj?ca w Polsce "Tabela krajowych przeznacze? cz?stotliwo?ci" obejmuje przeznaczenia do 275 GHz, co oznacza, ?e powy?ej 300 GHz czyli dolnej granicy podczerwieni mo?liwe jest dowolne korzystanie z komunikacji ?wietlnej zarówno w eksperymentach krótkofalarskich jak i maj?cych inny dowolny charakter. Mog? to by? równie? urz?dzenia s?u??ce do transmisji dowolnych tre?ci (muzyki itp.) w granicach w?asnego domu czy ogrodu jak i urz?dzenia zabawkowe dla dzieci i m?odzie?y. Autor sam zreszt? pod koniec szko?y podstawowej skonstruowa? takie urz?dzenie oparte na dwóch tranzystorach i ?aróweczce wzoruj?c si? na opisie z jednego z czasopism m?odzie?owych...Spis tre?ci


Wst?p
1. Podstawy
  1.1. Lasery i diody elektroluminescencyjne
  1.2. Fotodiody  
  1.3. Stosowane emisje
  1.4. Propagacja     
  1.5. Technika operatorska  
2. Nadajniki z bezpo?redni? modulacj? jasno?ci  
  2.1. Proste nadajniki z diod? elektroluminescencyjn?  
  2.2. Nadajnik DJ9TU na diodzie laserowej   
  2.3. Prosty nadajnik F1AVY na diodzie laserowej  
  2.4. Nadajnik K3PGP na pojedynczej diodzie laserowej  
  2.5. Nadajnik K3PGP na dwóch diodach laserowych   
3. Nadajniki z modulowan? podno?n?    
  3.1. Telegraficzna stacja nadawczo-odbiorcza WB9AJZ  
  3.2. Nadajnik foniczny z podno?n? modulowan? cz?stotliwo?ciowo   
  3.3. Nadajnik foniczny z dwoma rodzajami modulacji  
4. Odbiorniki systemów z bezpo?redni? modulacj? jasno?ci   
  4.1. Dwustopniowy odbiornik z fotodiod?   
  4.2. Odbiornik DJ9TU
  4.3. G?owica odbiorcza do pracy nocnej
  4.4. G?owica odbiorcza do pracy dziennej  
  4.5. Czu?y odbiornik do ??czno?ci fonicznych  
5. Odbiorniki systemów z modulowan? podno?n?   
  5.1. Odbiornik DL2CH z prze??czanym rodzajem modulacji   
6. Systemy optyczne  
  6.1. Soczewka jako antena  
  6.2. Konstrukcja mechaniczna stacji DJ9TU
  
Dodatek A. Obliczanie warto?ci oporników szeregowych dla diod ?wiec?cych
Literatura i adresy internetowe


Pobierz: ??czno?ci ?wietlne (pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=117