Biblioteka Radioamatora
Radiostacje i odbiorniki z cyfrow? obróbk? sygna?ów (SDR) - tom 4


Krzysztof D?browski OE1KDA
Wiede?
28 wrze?nia 2018Wst?p

Tematem obecnego tomu s? testy i dok?adniejsze opisy niektórych popularnych i nie nadmiernie kosztownych (w swojej klasie) odbiorników i radiostacji programowalnych. W zamierzeniu autora maj? one zapozna? czytelników z aktualnymi mo?liwo?ciami i parametrami sprz?tu pracuj?cego na zasadzie cyfrowej obróbki sygna?ów. Zasady ich pracy, dawniejsze, dost?pne jeszcze cz?sto z drugiej r?ki lub mniej znane urz?dzenia tej klasy i podstawowe wiadomo?ci dotycz?ce cyfrowej obróbki sygna?ów zawieraj? tomy 12, 13, 31 i 36 "Biblioteki polskiego krótkofalowca" i dlatego autor unika ich powtarzania w obecnym opracowaniu.
Samodzielna konstrukcja odbiorników i radiostacji z cyfrow? obróbk? sygna?ów jest stosunkowo nieskomplikowana dzi?ki dost?pno?ci scalonych procesorów sygna?owych dostosowanych do takich potrzeb jak równie? gotowych, opartych na nich modu?ów. Procesory typów Si4731, 4735, 4831, 4835 s? przeznaczone do u?ytku w odbiornikach radiofonicznych pokrywaj?cych (w zale?no?ci od typu procesora) zakresy fal ?rednich, najwa?niejsze pasma radiowe KF i zakres UKF w granicach pomi?dzy 64 i 108 MHz. Si4734 jest z kolei przeznaczony do obróbki sygna?ów na niskiej cz?stotliwo?ci po?redniej odbiorników z przemian? cz?stotliwo?ci. Dla radiostacji na pasma 2 m i 70 cm zosta?y opracowane modu?y DRA818V i DRA818U. S? one stosowane w wielu fabrycznych radiostacjach amatorskich, ale warto wykorzysta? je we w?asnych konstrukcjach radiostacji albo odbiorników. Porównuj?c aktualne rozwi?zania z konstrukcjami sprzed niewielu nawet lat ?atwo zauwa?y?, ?e obecnie dominuj? konstrukcje z bezpo?redni? przemian? analogowo-cyfrow?. Sygna? w.cz. z anteny po wst?pnej filtracji, ewentualnym dodatkowym wzmocnieniu przez przedwzmacniacz lub st?umieniu przez t?umik jest przetwarzany na posta? cyfrow? i dopiero potem (przewa?nie w programowalnej matrycy FPGA) nast?puje selekcja po??danych próbek z ca?ego strumienia danych i ich dalsza obróbka.
Parametry odbiornika zale?? w znacznym stopniu od w?a?ciwo?ci przetwornika analogowo-cyfrowego (a/c) i obwodów selektywnych na wej?ciu odbiornika chroni?cych wraz z ewentualnym t?umikiem przetwornik przed przesterowaniem. O parametrach torów nadawczych decyduj? z kolei w?a?ciwo?ci przetworników cyfrowo-analogowych i ich wyj?ciowych filtrów dolnoprzepustowych (FDP).Spis tre?ci

Wst?p
1. Odbiorniki "SDRplay"        
  1.1. Test odbiornika "RSP1"    
  1.2. "RSP1A"    
  1.3. "RSP2"      
  1.4. "RSPduo"    
  1.5. Test odbiornika "RSP2pro"    
2. Odbiornik "FiFi"  
3. Odbiorniki firmy "Expert Electronics"  
  3.1. "Colibri SDR"       
  3.2. "Colibri Nano SDR"   
4. Odbiorniki "Tecsun"   
  4.1. "Tecsun PL-880"  
  4.2. "XDATA D-808"    
5. Odbiorniki ró?ne    
  5.1. "Kiwi SDR"       
  5.2. "Airspy HF+"     
  5.3. "Airspy SDR"     
  5.4. "DX-Patrol SDR"  
6. Nowoczesna radiostacja programowalna "SUNSDR2"  
  6.1. "SunSDR2-pro"  
  6.2. "SunSDR2-QRP"   
7. Rodzina radiostacji "Flex 6000"  
  7.1. "Flex-6400"        
  7.2. Test radiostacji "Flex-6500"   
  7.3. "Flex-6600"     
  7.4. "Flex-Maestro"   
8. Radiostacja "FDM-DUO"   
  8.1. Odbiornik "FDM-DUOr"   
9. Radiostacja IC-7300 na pasma KF, 6 m i 4 m   
  9.1. Odbiornik IC-R8600     
  9.2. Test IC-7300     
  9.3. Radiostacja IC-7610  
10. Radiostacja "Anan 8000"   
Dodatek A. Odbiornik radiofoniczny na Si4835   
Dodatek B. Przemiana cz?stotliwo?ci dla odbiorników DVB-T
Literatura i adresy internetowe  


Pobierz: Radiostacje i odbiorniki z cyfrow? obróbk? sygna?ów (SDR) (4) (uklady_na_COS4.pdf, 6,5 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=118