Biblioteka Radioamatora
Miernictwo - tom 1

Krzysztof D?browski OE1KDA

Wydanie 1
Wiede? 2019


Wst?p

Miernictwo elektryczne ma du?e znaczenie w nauce i technice, a wi?c oczywi?cie równie? i w praktyce krótkofalarskiej. Bez wykonywania pomiarów niemo?liwe jest uruchomienie urz?dze? radiowych – ogólnie mówi?c elektronicznych, kontrola ich prawid?owej pracy, diagnoza i usuwanie usterek...


Spis tre?ci

Wst?p
Podzia? przyrz?dów
1. Pomiary podstawowe
   1.1. Pomiary napi?cia, pr?du, oporno?ci
   1.2. Pomiary mostkowe
   1.3. Sondy w.cz.
   1.4. B??dy pomiaru
2. Pomiary reflektometrem
   2.1. Pomiary dopasowania
   2.2. Reflektometry ze wska?nikami na diodach ?wiec?cych
   2.3. Pomiary mocy
3. Rezonansomierze
   3.1. Interesuj?ca konstrukcja rezonansomierza z przemiataniem
4. Analizatory obwodów
   4.1. Pomiar charakterystyk przenoszenia filtrów
   4.2. Pomiary rezonatorów kwarcowych, ceramicznych i obwodów rezonansowych LC
   4.3. Pomiary dopasowania
   4.4. Pomiary d?ugo?ci kabli
   4.5. Pomiary wielowrotników
   4.6. Pomiar wspó?czynnika AL rdzeni pier?cieniowych
   4.7. Pomiary d?awików koncentrycznych
   4.8. Analizator widma
   4.9. Rozszerzenie zakresu pomiarowego
Literatura i adresy internetowe


Pobierz: Miernictwo - tom 1 (pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=122