Biblioteka Radioamatora
Miernictwo - tom 3

Krzysztof D?browski OE1KDA

Wydanie 1
Wiede? 2019


Wst?p

Miernictwo elektryczne ma du?e znaczenie w nauce i technice, a wi?c oczywi?cie równie? i w praktyce krótkofalarskiej. Bez wykonywania pomiarów niemo?liwe jest uruchomienie urz?dze? radiowych – ogólnie mówi?c elektronicznych, kontrola ich prawid?owej pracy, diagnoza i usuwanie usterek...


Spis tre?ci

8. Pomiary oscyloskopem
  8.1. Pomiary kabli
  8.2. Pomiary anten
  8.3. Pomiary filtrów
  8.4. Pomiary indukcyjno?ci i dobroci cewek
9. Pomiary z u?yciem odbiorników programowalnych
10. Pomiary ró?ne
  10.1. Pomiar dewiacji cz?stotliwo?ci
  10.2. Pomiary generatorem impulsów szpilkowych
  10.3. Generator sygna?u stereofonicznego
  10.4. Pomiar mocy m.cz.
  10.5. Monitor jako?ci nadawanego sygna?u
  10.6. Próbnik tranzystorów
  10.7. Pomiar stabilno?ci cz?stotliwo?ciowej odbiorników
11. "Red Pitaya"
Dodatek A. T?umiki w.cz.
Dodatek B. Filtry pomiarowe
Dodatek C. Wzmacniacze pomiarowe
Dodatek D. Wzorce cz?stotliwo?ci
Dodatek E. Grubo?ci przewodów wed?ug norm AWG i BWG
Literatura i adresy internetowe


Pobierz: Miernictwo - tom 3 (pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=124