Biblioteka Radioamatora
Jonosfera i propagacja fal

Krzysztof D?browski OE1KDA

 

Wydanie 1
Wiede?, marzec 2020

 

Wst?p

W przeciwie?stwie do aparatury nadawczej i odbiorczej droga przesy?owa w ??czno?ci radiowej jest w du?ej mierze niezale?na od cz?owieka. Przesy?anie sygna?ów zale?y od szeregu czynników i okoliczno?ci pozostaj?cych poza wp?ywem dzia?ania ludzkiego. W ka?dym miejscu, czasie i zakresie cz?stotliwo?ci istniej? podyktowane prawami fizyki warunki propagacyjne. Powinny one by? dobrze znane, aby mo?na by?o zastosowa? odpowiednie ?rodki techniczne celem ich najw?a?ciwszego wykorzystania.
Sprawno?? ka?dego systemu ??czno?ci radiowej i jego niezawodno?? zale?? w du?ym stopniu od umiej?tnego wykorzystania warunków propagacji fal elektromagnetycznych – nazywanych te? potocznie falami radiowymi. Niew?a?ciwy wybór cz?stotliwo?ci pracy mo?e da? przyk?adowo skutki porównywalne z wielokrotnym zmniejszeniem mocy nadawania. Mimo powa?nego zaawansowania teorii propagacji fal wyniki oblicze? opartych o wzory i krzywe teoretyczne nieraz odbiegaj? od rzeczywisto?ci, a oprócz tego niejednokrotnie daje si? zaobserwowa? zjawiska trudne do jednoznacznego wyja?nienia. Równie? obserwacje i do?wiadczenia zbierane przez krótkofalowców mog? wnie?? wk?ad do dok?adniejszego wyja?nienia przyczyn takich zjawisk. Du?a ilo?? obserwacji krótkofalarskich pozwala na ich statystyczne uj?cie przez specjalistów, a na dodatek ich prowadzenie nie poci?ga za sob? ?adnych kosztów dla instytucji badaj?cych propagacj? fal elektromagnetycznych...

 

Spis tre?ci

1. Wst?p
  1.1. Podstawy teoretyczne rozchodzenia si? fal radiowych
  1.2. Dalsze podstawowe terminy
  1.3. Pole geomagnetyczne
  1.4. Czynniki pozaziemskie
  1.5. W?a?ciwo?ci elektryczne powierzchniowych warstw l?du i morza
  1.6. W?a?ciwo?ci elektryczne troposfery
2. Zjawiska w jonosferze
  2.1. Zjawiska fizyczne
  2.2. Warstwy jonosferyczne
  2.3. Dobowy i sezonowy uk?ad warstw
  2.4. Niejednorodno?? jonosfery
  2.5. Rodzaje fal i sposoby ich propagacji
  2.6. Zaniki odbioru
  2.7. Burze jonosferyczne i geomagnetyczne
3. Fale d?ugie i ?rednie
  3.1. Fale myriametrowe
  3.2. Fale kilometrowe
  3.3. Fale hektometrowe
4. Fale krótkie
  4.1. Fale dekametrowe
  4.2. Rozszczepienie fali na promie? zwyczajny i nadzwyczajny
  4.3. Fale promieniowane prawie pionowo
5. Pasmo 6 m
6. Fale ultrakrótkie
7. Mikrofale
  7.1. Przepuszczalno?? atmosfery w funkcji cz?stotliwo?ci
  7.2. Dodatkowe t?umienie atmosferyczne
  7.3. Odbicia od samolotów
  7.4. ??czno?ci przez rozproszenie deszczowe
8. Prognozy propagacji
Dodatek A. Wykrywanie trz?sie? ziemi przez odbiór sygna?ów KF
Dodatek B. T?umienie wolnej przestrzeni
Literatura i adresy internetowe


Pobierz: Jonosfera i propagacja fal (pdf).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=128