Biblioteka Radioamatora
Anteny krótkofalowe 1

Krzysztof D?browski OE1KDA


Wiede? 2020


Wst?p

Niezale?nie od zainteresowa?, stosowanych emisji, pasm, ch?ci polowania na DX-y albo ograniczenia si? do ??czno?ci lokalnych nikt z krótkofalowców nie mo?e zignorowa? tematyki antenowej. Anteny o ró?nych rozmiarach i stopniach komplikacji konstrukcji s? potrzebne w ka?dym przypadku, a ich brak albo utrudnienia w ich instalacji mog? tylko uniemo?liwi? wyj?cie w eter albo powa?nie ograniczy? zasi?gi i mo?liwo?ci pracy.
Tematyka antenowa jest wi?c stale aktualna, a zrozumienie zasad dzia?ania i budowy anten jest nie zb?dne ka?demu krótkofalowcowi. Nie wszyscy musz? by? oczywi?cie wysokiej klasy specjalistami na tym polu, ale konieczne jest zapoznanie si? z podstawami i ich dobre zrozumienie. W obecnych czasach mo?na wprawdzie bez problemu zaopatrzy? si? w gotow? anten? dowolnego rodzaju, zmontowa? j? i zestroi? zgodnie z instrukcj? monta?ow?, ale to jeszcze nie wszystko. Bez nale?ytego zrozumienia zasad dzia?ania, wp?ywu otoczenia, znaczenia poszczególnych wielko?ci i zjawisk zwi?zanych
z propagacj? fal mo?na prze?y? niepotrzebne rozczarowania kiedy oka?e si?, ?e antena, która ?wietnie sprawdza?a si? u kolegi i przewy?sza?a wszystko, co on dot?d wykorzystywa?, we w?asnej lokalizacji spisuje si? ?rednio, nie daje si? poprawnie zestroi?, jest do niczego, albo pozornie jest dobra tylko w niektórych kierunkach, dla niektórych odleg?o?ci i dla ??czno?ci tylko z pewnymi regionami, podczas gdy dotychczasowa dawa?a lepsze rezultaty w pozosta?ych przypadkach. Sytuacje takie i podobne staj? si? zarzewiem nami?tnych dyskusji, w sumie niestety nie prowadz?cych do celu z powodu braku nale?ytych podstaw teoretycznych, a nie zawsze warunki zewn?trzne pozwalaj? na zachowanie kilku anten. Warto tak?e zdawa? sobie spraw? z tego, ?e antena znajduj?ca si? zbyt blisko budynku jest nara?ona na silniejsze pola zak?ócaj?ce ani?eli antena umieszczona mo?liwie daleko od budynku lub mo?liwie wysoko nad jego dachem. Zale?nie od miejsca umieszczenia anteny, od obiektów znajduj?cych si? w jej pobli?u, ro?linno?ci, przewodno?ci gruntu, jako?ci uziemienia tam gdzie jest ono niezb?dne, skuteczno?ci przeciwwag je?li s? konieczne i innych czynników d?ugo?ci i ustawienia elementów mog? si? znacznie ró?ni? od podanych orientacyjnie w instrukcjach monta?owych.
Tom niniejszy nie ma na celu przedstawienia ca?o?ci problematyki, tak jak to zrobili autorzy wydawanej ju? 13 razy biblii antenowej "Rothammels Antennebuch". Autor ogranicza si? jedynie do spraw
podstawowych i omówienia niektórych najcz??ciej stosowanych przez krótkofalowców rodzajów anten...


Spis tre?ci

Wst?p
1. Podstawy teoretyczne
  1.1. Klasyfikacja anten
2. Anteny dipolowe
  2.1. Strojenie anten dipolowych
  2.2. Korekta dopasowania dipola 7 MHz w pa?mie 21 MHz
  2.3. Antena kilkudipolowa
3. Anteny zasilane niecentralnie
  3.1. Anteny Windom
  3.2. Anteny sumaryczno-pr?dowe
4. Anteny zasilane na ko?cu
  4.1. Antena Zeppelin
  4.2. Antena Fuchsa
  4.3. Anteny typu J
5. Formy szczególne
  5.1. Anteny ca?ofalowe
  5.2. Antena odwrócone V
  5.3. Anteny o ramionach rozwartych w p?aszczy?nie poziomej
  5.4. Anteny typu uko?ny promie? – dipole uko?ne
  5.5. Dipol zygzakowaty
  5.6. Dipol wielopasmowy dopasowany strojnikiem
  5.7. Nierezonansowe dipole wielopasmowe
  5.8. Anteny d?ugie
  5.9. Dipol nierezonansowy obci??ony oporowo
  5.10. Anteny nierezonansowe zasilane na ko?cu
  5.11. Dipol wspó?osiowy
  5.12. Anteny dwupasmowe z pu?apkami rezonansowymi
  5.13. Anteny skrócone
  5.14. Anteny Beverage
6. Obwody dopasowuj?ce
  6.1. Obwody typu L
  6.1.1. Obwody typu Z
  6.2. Obwody typu Pi
  6.3. Obwody typu T
  6.3.1. Dostrajanie anteny za pomoc? obwodu typu T
  6.4. Obwód szeregowy
  6.5. D?awiki pr?dów powierzchniowych
  6.6. Symetryzatory
  6.7. Transformatory magnetyczne
7. Wp?yw ?rodowiska na parametry anten
  7.1. Odbicia fali od powierzchni ziemi
  7.2. Wp?yw parametrów gruntu
    7.2.1. Wp?yw na impedancj? wej?ciow?
    7.2.2. Wp?yw na cz?stotliwo?? rezonansu
    7.2.3. Wp?yw na charakterystyk? kierunkow?
    7.2.4. Wp?yw w?a?ciwo?ci gruntu na anteny specjalne
  7.3. Wp?yw wysoko?ci anteny
    7.3.1. Wp?yw na dipol poziomy
    7.3.2. Wp?yw na poziome anteny kierunkowe
    7.3.3. Wp?yw na anteny pionowe
  7.4. Wp?yw ukszta?towania terenu
  7.5. Anteny nad brzegiem morza
  7.6. Wp?yw pokrycia terenu
Literatura i adresy internetowe


Pobierz: Anteny krótkofalowe 1 (pdf, 9 MB).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=129