Biblioteka Radioamatora
Anteny ultrakrótkofalowe 1


Krzysztof D?browski OE1KDA

Wydanie 1
Wiede?, czerwiec 2020


Wst?p

Tom poprzedni zosta? po?wi?cony antenom dla pasm krótkofalowych i tematom o znaczeniu podstawowym, w tym wp?ywowi otoczenia na parametry anteny. W bie??cym autor zajmuje si? niektórymi najcz??ciej spotykanymi antenami na pasma ultrakrótkofalowe i rozwi?zaniami spotykanych w tych zakresach uk?adów dopasowuj?cych i symetryzuj?cych. Zasadniczo podzia? taki jest cz??ciowo nieostry, poniewa? cz??? rodzajów anten rozpowszechnionych w pasmach UKF jest stosowana równie? i w wy?szych pasmach KF albo w dolnych zakresach mikrofal i cz??ciowo odwrotnie. Zak?adamy jednak, ?e przyk?adowo anteny Yagi nale?? do obecnego tomu, chocia? przy okazji warto wspomnie? i o ich konstrukcjach na inne zakresy...

 

Spis tre?ci

Wst?p
1. Anteny Yagi
  1.1. Analiza anteny Yagi
    1.1.1. Anteny jednorodne
    1.1.2. Anteny niejednorodne
  1.2. Technika 28-omowa
2. Anteny HB9CV
  2.1. Konstrukcja
  2.2. Analiza anteny HB9CV
  2.3. Antena HB9CV jako promiennik
3. Uk?ady anten Yagi
4. Anteny szczelinowe
  4.1. Anteny DDRR
  4.2. Anteny szkieletowe "Hentenna"
  4.3. Trzyelementowa antena szczelinowa na 145 MHz
  4.4. Dookólne anteny w kszta?cie sze?cianu
  4.5. Antena szczelinowa z reflektorami prostymi
  4.6. Dwuelementowa antena szczelinowa na pasmo 70 cm
  4.7. Wymiary "Hentenny" dla wybranych pasm KF i UKF
5. Formy szczególne
  5.1. Anteny z polaryzacj? ko?ow?
  5.2. Anteny logarytmiczno-periodyczne
  5.3. Anteny Moxona
  5.4. Antena dwupasmowa z dwoma bliskimi promiennikami
  5.5. P?tlowe anteny Yagi
  5.6. Dipol pier?cieniowy
6. Anteny pionowe
  6.1. Porównanie anten pionowych
7. Obwody dopasowuj?ce
  7.1. Transformatory dopasowuj?ce
  7.2. Symetryzatory
  7.3. Straty w linii zasilaj?cej
Literatura i adresy internetowe


Pobierz: Anteny ultrakrótkofalowe 1 (pdf, 7 MB).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=130