Biblioteka Radioamatora
Proste odbiorniki amatorskie (1)


Krzysztof D?browski OE1KDA

Wiede? 2020


 

Wst?p

Konstruowanie prostych odbiorników radiowych jest od prawie wieku wst?pem do powa?niejszego zainteresowania radiotechnik?, elektronik? w ogóle i krótkofalarstwem w szczególno?ci. Ju? nawet najprostsze odbiorniki detektorowe dawa?y pocz?tkuj?cym niezapomniane prze?ycia, kiedy ze s?uchawek odzywa?a si? po raz pierwszy audycja radiowa. Odbiór detektorowy przy u?yciu kilkumetrowej anteny drutowej by? i jest mo?liwy w promieniu kilkunastu do nawet kilkudziesi?ciu kilometrów od stacji nadawczej, zale?nie od jej mocy i lokalnych zak?óce?. Dawniej sprawa by?a znacznie prostsza. Na falach ?rednich nadawany by? z wielu o?rodków lokalnych drugi program Polskiego Radia, a na falach d?ugich – program pierwszy. Obecnie polscy radioamatorzy s? o tyle w szcz??liwej sytuacji, ?e o?rodek nadawczy w Solcu Kujawskim emituje pierwszy program PR ze znaczn? moc? (~1 MW) podczas gdy wi?kszo?? stacji d?ugofalowych i znaczna cz??? stacji ?redniofalowych (w tym wszystkie stacje polskie) w innych krajach przesz?a ju? do historii...


Spis tre?ci

Wst?p
1. Modulacja i demodulacja
  1.1. Modulacja amplitudy
  1.2. Modulacja jednowst?gowa
  1.3. Modulacje k?towe
2. Odbiorniki detektorowe
  2.1. Odbiorniki detektorowe bez wzmocnienia
  2.2. Odbiorniki detektorowe ze wzmacniaczem m.cz.
    2.2.1. Wzmacniacz LM386
  2.3. Odbiorniki z detektorem tranzystorowym
  2.4. Odbiornik detektorowy z wtórnikiem w.cz.
  2.5. Odbiornik z tranzystorowym wzmacniaczem m.cz.
3. Odbiorniki z bezpo?rednim wzmocnieniem
  3.1. Uk?ady z obwodem TA7642
  3.2. ?redniofalowy odbiornik "Conrada"
  3.3. Odbiornik ze wzmacniaczem w.cz. w uk?adzie WB
  3.4. Odbiornik ze wzmacniaczem w.cz. na tranzystorze dwubramkowym
  3.5. Odbiornik d?ugofalowy na LM386
4. Odbiorniki reakcyjne
  4.1. Odbiornik reakcyjny z tranzystorem dwubramkowym
  4.2. Krótkofalowy odbiornik "Conrada"
  4.3. Odbiornik z diod? lambda na tranzystorach pnp
  4.4. Odbiorniki reakcyjne z detektorem na tranzystorze polowym
  4.5. Odbiornik reakcyjny DL-QRP-AQ
  4.6. Odbiornik z odt?umian? anten? magnetyczn?
  4.7. Odbiornik z automatyczn? regulacj? reakcji
  4.8. Audion krótkofalowy ze wzmacniaczem w.cz. w uk?adzie WB
  4.9. Odbiornik na pasmo 80 m
  4.10. Odbiornik z diod? lambda na tranzystorach polowych
  4.11. Audion na pasma 80, 49 i 40 m
  4.12. Odbiorniki refleksowe
  4.13. Odbiornik z mno?nikiem dobroci
  4.14. Odbiornik z TA7642
5. Odbiorniki homodynowe
  5.1. Odbiorniki homodynowe do odbioru emisji cyfrowych
  5.2. Odbiornik na pasmo 80 m
  5.3. Odbiorniki z detektorem Poliakowa
    5.3.1. Detektor Poliakowa
  5.4. Odbiorniki na pasmo 40 m
  5.5. Odbiornik SP9MRN
  5.6. Modu?y dla odbiorników z bezpo?redni? przemian?
  5.7. Odbiornik z ARW na TCA440
  5.8. Odbiornik na pasmo 20 m na TBA120
  5.9. Odbiornik G3RJV
6. Odbiorniki z przemian? cz?stotliwo?ci
  6.1. Proste superheterodyny z detektorem reakcyjnym
  6.2. Odbiorniki superheterodynowe z obwodem TA7642
  6.3. Odbiorniki krótkofalowe
    6.3.1. Scalony stopie? przemiany NE612
    6.3.2. Przeci?ganie cz?stotliwo?ci rezonatora kwarcowego
    6.3.3. Komórka Gilberta
  6.4. Odbiorniki do odbioru emisji cyfrowych
  6.5. Odbiorniki na TCA440
  6.6. Odbiorniki UKF na TDA7088
    6.6.1. Obwód TDA7000
  6.7. Odbiornik "Conrada" 112
  6.8. Odbiornik programu I Polskiego Radia
  6.9. Odbiornik lotniczy z detektorem logarytmicznym
  6.10. Odbiornik FM z generatorem synchronizowanym
Literatura i adresy internetowe

Pobierz: Proste odbiorniki amatorskie - tom 1 (pdf, 9,5 MB)Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=134