Biblioteka Radioamatora
Proste nadajniki amatorskie (1)

Krzysztof D?browski OE1KDA

Wydanie 1
Wiede? 2021


Wst?p


Po uzyskaniu licencji poszerzaj? si? tak?e mo?liwo?ci w?asnych konstrukcji. Krótkofalowcom wolno legalnie konstruowa?, uruchamia? i u?ywa? nadajniki na pasma amatorskie. Wi?kszo?? z nich korzysta wprawdzie ze sprz?tu fabrycznego i jest to ca?kowicie normalne. W ?adnym wypadku nie nale?y z tego powodu czu? si? kim? gorszym albo da? sobie wmówi? czego? w tym stylu. Do?wiadczenie techniczne i tak przyjdzie z biegiem czasu. Wi?kszo?? krótkofalowców nie posiada tak?e dostatecznego wyposa?enia, aby móc konstruowa? i uruchamia? aparatur? nadawcz? albo nadawczo-odbiorcz? wy?szej klasy i o wi?kszych mocach albo przewidzian? do pracy w systemach cyfrowych (D-Star, DMR itd.). Zreszt? w obecnych czasach krótkofalowcy nie s? ju? zdani na w?asne konstrukcje ca?o?ci lub prawie ca?o?ci wyposa?enia. Polem dla w?asnych konstrukcji staj? si? wi?c w pierwszym rz?dzie stosunkowo proste nadajniki albo radiostacje nadawczo-odbiorcze ma?ej mocy...


Spis tre?ci

Wst?p

1. Stopnie nadajników
  1.1. Generatory steruj?ce
  1.2. Powielacze cz?stotliwo?ci
  1.3. Modulatory SSB
    1.3.1. Metoda filtrowa
    1.3.2. Metoda fazowa
  1.4. Modulatory FM
  1.5. Wzmacniacze w.cz.
  1.6. Wzmacniacze mocy klasy D, E i F
  1.7. Obwody wyj?ciowe
2. Krótkofalowe nadajniki telegraficzne
  2.1. Nadajnik telegraficzny na pasmo 30 m
  2.2. Radiostacje telegraficzne na pasmo 80 m
  2.3. Nadajnik telegraficzny AVT na pasmo 80 m
  2.4. Nadajniki telegraficzne na pasma 1,8 – 28 MHz
  2.5. Radiostacje i nadajniki telegraficzne na pasmo 40 m
  2.6. Nadajnik telegraficzny na pasmo 21 MHz
  2.7. Radiostacja telegraficzna HB9BXE na pasmo 20 m
  2.8. Nadajnik telegraficzny na pasmo 10 m
3. Krótkofalowe nadajniki foniczne
  3.1. "Kajman” radiostacja SSB na pasmo 80 m
  3.2. "Mini” radiostacja SSB na pasmo 15 m
  3.3. "BITX” radiostacja SSB na pasmo 20 m
  3.4. Radiostacja "TinySSB” na pasmo 80 m
  3.5. Filtrowa wzbudnica SSB na pasmo 80 m
4. Nadajniki dla emisji cyfrowych
  4.1. Mikronadajniki WSPR
  4.2. Nadajnik WSPR na "Malinie”
  4.3. Nadajniki QRSS na obwodach logicznych
  4.4. Radiolatarnia na zakres 313 kHz – 200 MHz
  4.5. Radiolatarnia QRSS na pasmo 30 m
Literatura i adresy internetowe


Pobierz: Proste nadajniki amatorskie (1) (9,5 MB).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=136