Biblioteka Radioamatora
Proste nadajniki amatorskie (2)


Krzysztof D?browski OE1KDA

Wydanie 1
Wied? 2021


Wst?p

Po uzyskaniu licencji poszerzaj? si? tak?e mo?liwo?ci w?asnych konstrukcji. Krótkofalowcom wolno legalnie konstruowa?, uruchamia? i u?ywa? nadajniki na pasma amatorskie. Wi?kszo?? z nich korzysta wprawdzie ze sprz?tu fabrycznego i jest to ca?kowicie normalne. W ?adnym wypadku nie nale?y z tego powodu czu? si? kim? gorszym albo da? sobie wmówi? czego? w tym stylu. Do?wiadczenie techniczne i tak przyjdzie z biegiem czasu. Wi?kszo?? krótkofalowców nie posiada tak?e dostatecznego wyposa?enia, aby móc konstruowa? i uruchamia? aparatur? nadawcz? albo nadawczo-odbiorcz? wy?szej klasy i o wi?kszych mocach albo przewidzian? do pracy w systemach cyfrowych (D-Star, DMR itd.). Zreszt? w obecnych czasach krótkofalowcy nie s? ju? zdani na w?asne konstrukcje ca?o?ci lub prawie ca?o?ci wyposa?enia. Polem dla w?asnych konstrukcji staj? si? wi?c w pierwszym rz?dzie stosunkowo proste nadajniki albo radiostacje nadawczo-odbiorcze ma?ej mocy...

 

Spis tre?ci


5. Nadajniki UKF
  5.1. Nadajnik telegraficzny na pasmo 50 MHz
  5.2. Radiostacja "Bodan 6"
  5.3. Radiostacje na pasma 2 m i 70 cm z cyfrow? obróbk? sygna?ów
  5.4. Radiostacja DO6GM na DRA818V
6. Wzmacniacze mocy KF
  6.1. Wzmacniacze mocy na pasmo 80 m
  6.2. Wzmacniacz mocy na pasma 160 – 30 m
  6.3. Szerokopasmowe wzmacniacze QRP
  6.4. Wzmacniacz mocy na pasmo 10 m
7. Wzmacniacze mocy UKF
  7.1. Wzmacniacze mocy na pasmo 2 m
  7.2. Wzmacniacz na pasmo 50 MHz
  7.3. Wzmacniacze dla systemów cyfrowego g?osu
8. Uk?ady dodatkowe
  8.1. T?umiki
  8.2. Automatyczne prze??czniki nadawanie-odbiór
  8.3. Filtry dolnoprzepustowe i pasmowe
  8.4. Reflektometry QRP
  8.5. Kompresor dynamiki
  8.6. Dopasowanie anteny
  8.7. Skala analogowa
  8.8. Analogowy watomierz
  8.9. Eliminator odg?osów otoczenia
  8.10. Automatyczna regulacja si?y g?osu
  8.11. Termostat dla kwarców
  8.12. Kluczowanie nadajnika telegraficznego sygna?em Hella
Dodatek A. Cyfrowa synteza cz?stotliwo?ci
  A.1. Generacja fali sinusoidalnej
Literatura i adresy internetowe


Pobierz: Proste nadajniki amatorskie (2) (4 MB).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=137