Biblioteka Radioamatora
DX-y w C4FM

Krzysztof D?browski OE1KDA

Wydanie 1
Wiede?, czerwiec 2021Wst?p

Tytu? tego skryptu jest rozmy?lnie troch? dwuznaczny. Z jednej strony chodzi o ??czno?ci na dalsze odleg?o?ci, tak jak to zwykle rozumie si? DX-y, a z drugiej strony wyj?cie w daleki ?wiat wi??e si? w I wersji systemu z korzystaniem z klawisza oznaczonego jako DX lub X w zale?no?ci od modelu. W FT-70DE nie przewidziano nawet oddzielnego klawisza do tego celu i dopiero po wymianie oprogramowania wewn?trznego jego funkcja zosta?a udost?pniona ponownie. Ukrywa si? ona jednak pod kombinacj? inaczej podpisanych klawiszy. Naci?ni?cie klawisza DX powoduje nawi?zanie po??czenia umo?liwiaj?cego zdalne sterowanie lokalnego przemiennika (w?z?a). Po odczytaniu spisu dost?pnych stacji docelowych u?ytkownik mo?e wybra? po??dany cel albo po??czy? si? z ostatnio u?ywanym...

 

Spis tre?ci

Wst?p
1. FTM-100D
  1.1. WIRES-X
  1.2. Grupy DG-ID
  1.3. Tryb DN
2. FTM-300D
  2.1. WIRES-X
  2.2. Grupy DG-ID
  2.3. Tryb DN
  2.4. Transmisja obrazów
3. FTM-400D
  3.1. WIRES-X
  3.2. Grupy DG-ID
  3.3. Tryb DN
  3.4. Transmisja obrazów
4. FTM-7250D
  4.1. WIRES-X
  4.2. Grupy DG-ID
  4.3. Tryb DN
5. FT-991A
  5.1. WIRES-X
  5.2. Grupy DG-ID
  5.3. Tryb DN
6. FT-70D
  6.1. WIRES-X
  6.2. Grupy DG-ID
  6.3. Tryb DN
7. FT-2D
  7.1. WIRES-X
  7.2. Grupy DG-ID
  7.3. Tryb DN
  7.4. Transmisja obrazów
8. FT-3D
  8.1. WIRES-X
  8.2. Grupy DG-ID
  8.3. Tryb DN
  8.4. Transmisja obrazów
Dodatek A. Grupy dyskusyjne WIRES-X
Dodatek B. Numery najcz??ciej u?ywanych grup w 2 wersji sieci
Dodatek C. Reflektory DCS

 

Pobierz: DX-y w C4FM (1) (pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=140