Biblioteka Radioamatora
D-STAR - poradnik

Wydanie 2 
Wiede?, grudzie? 2015
Krzysztof D?browski OE1KDAWst?p do wydania 2


Od czasu ukazania si? pierwszego wydania technika D-Starowa szybko si? rozwija?a. Powsta?o wiele amatorskich konstrukcji wokoderów umo?liwiaj?cych prowadzenie ??czno?ci przy u?yciu wy??cznie komputera podobnie jak w Echolinku ("DV Adapter", UP4DAR), pojawi?y si? konstrukcje mikroprzemienników o ma?ym zasi?gu – DVAP, DV4mini, UP4DAR, ON8JL – zwanych tak?e punktami dost?powymi (ang. hotspot) oraz konstrukcje przemienników konkurencyjnych do Icomowskich (DVRPTR, UP4DAR,ON8JL). Oprócz komputerów PC znacz?ce miejsce zaj??y ma?e jednop?ytkowe mikrokomputery w rodzaju "Maliny" ("Raspberry Pi"). Najpopularniejsze z takich konstrukcji zosta?y opisane w tomach 24 i 30 niniejszej serii i z pewno?ci? temat ten mo?na b?dzie dalej kontynuowa?...


Spis tre?ci

 

Rozdzia? 1. Wst?p do wydania 1
                   Wst?p do wydania 2
Rozdzia? 2. Podstawowe wymagania
Rozdzia? 3. W?a?ciwo?ci systemu
               3.1. Wokoder
Rozdzia? 4. Adresowanie w sieci
               4.1. Znaczenie pól adresowych
                 4.1.1. Pole adresu docelowego
                 4.1.2. Pole przemiennika 1
                 4.1.3. Pole przemiennika 2
                 4.1.4. Pole w?asnego znaku
Rozdzia? 5. Przyk?ady praktyczne
               5.1. Bezpo?rednia ??czno?? bez korzystania z przemiennika
               5.2. ??czno?? przez przemiennik w tym samym obszarze
               5.3. ??czno?? mi?dzy stacjami znajduj?cymi si? w tej samej strefie ale w ró?nych obszarach
               5.4. ??czno?? mi?dzy stacjami znajduj?cymi si? w ró?nych strefach
               5.5. Wywo?anie ogólne w innej strefie
                 5.5.1. Zalecenie
                 5.5.2. Korzystanie z grup przemienników
               5.6. Sytuacje b??dne
Rozdzia? 6. Meldunki przemienników
Rozdzia? 7. Dodatkowe mo?liwo?ci sieci D-STAR
               7.1. D-PRS
               7.2. ??czno?ci w kanale danych
                 7.2.1. Programowanie krótkich komunikatów tekstowych
               7.3. Reflektory
                 7.3.1. Reflektory DCS
                 7.3.2. Reflektory XRF
                 7.3.3. Reflektory DPlus
                 7.3.4. Po??czenia z reflektorami
               7.4. Po??czenia przemienników
               7.5. Zasady pracy przez reflektory i po??czone ze sob? przemienniki
               7.6. Skrzynka g?osowa na przemienniku
               7.7. Wywo?anie DTMF
Rozdzia? 8. Programowanie radiostacji
Rozdzia? 9. Aktywno?? D-Starowa w internecie
Adresy internetowe

 

Pobierz: D-STAR - poradnik (pdf).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=19