Biblioteka Radioamatora
Technika s?abych sygna?ów (1)

Krzysztof D?browski OE1KDA

Jedn? z interesuj?cych dziedzin eksperymentów amatorskich jest komunikacja radiowa przy wykorzystaniu stosunkowo s?abych sygna?ów - cz?sto le??cych poni?ej poziomu szumów i zak?óce?. Eksperymenty te ciesz? si? rosn?cym zainteresowaniem z wielu wzgl?dów. 
Na falach d?ugich dopuszczalna moc nadawania wynosi w wi?kszo?ci krajów 1 W ERP (co zreszt? przy bardzo niskiej sprawno?ci anten amatorskich jest i tak trudne do uzyskania i wymaga konstrukcji nadajników o mocach rz?du kilowata) natomiast na falach krótkich poziom zak?óce? przemys?owych wzrasta z biegiem czasu i trudno liczy? na jak?? popraw? w najbli?szym czasie. Z jednej strony - mimo sprzeciwów - forsowane s? dost?p do internetu za po?rednictwem sieci enegretycznej i tworzenie lokalnych sieci komputerowych z jej wykorzystaniem a z drugiej jak miecz Damoklesa wisi nad krótkofalarstwem w?tpliwej warto?ci dyrektywa unijna nakazuj?ca zast?powanie zwyk?ych ?arówek przez silnie zak?ócaj?ce i wype?nione materia?ami szkodliwymi dla ?rodowiska tzw. "energooszcz?dne".Spis tre?ci

Wst?p
Rozdzia? 1. Telegrafia QRS
Rozdzia? 2. Graficzna transmisja pisma
 Inne emisje     
Rozdzia? 3. Emisja ROS          
Instrukcja do programu "Argo" 
 Wst?p 
 Instalacja programu         
 Odbiór            
 Pierwsze próby          
 Rejestracja graficzna na dysku
 Rejestracja i odczyt d?wi?ku
 Dziennik pracy 
Dodatek A. Niektóre cz?stotliwo?ci pracy QRSS
Dodatek B. Graficzny sposób dekodowania alfabetu Morse’a
Dodatek C. Spectran 
Instrukcja do programu "Jason"
 Wst?p  
 Transmisja 
 Menu konfiguracyjne 
 Modemy     
 Tabela cz?stotliwo?ci   
Instrukcja do Programu "QRS"   
 Wst?p         
 Instalacja  
 Okno g?ówne  
 Konfiguracja  
  Z??cze szeregowe
  Szybko?? transmisji
  Teksty
  Powtórzenia transmisji
  Sposób pracy QSK
  Emisja
  Alarm
  Podno?na m.cz. 
  Kluczowanie DFCW
  Transmisja znaku telegrafi?
  Synchronizacja 
 Teksty 
 Menu "Start"
 Menu "Pomoc"
 Uk?ad kluczuj?cy
Literatura i adresy internetowe

Pobierz: Technika s?abych sygna?ów (1) (pdf).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=23