Biblioteka Radioamatora
Technika s?abych sygna?ów (2)

Krzysztof D?browski OE1KDA

Jedn? z interesuj?cych dziedzin eksperymentów amatorskich jest komunikacja radiowa przy wykorzystaniu stosunkowo s?abych sygna?ów - cz?sto le??cych poni?ej poziomu szumów i zak?óce?. Eksperymenty te ciesz? si? rosn?cym zainteresowaniem z wielu wzgl?dów.  
Na falach d?ugich dopuszczalna moc nadawania wynosi w wi?kszo?ci krajów 1 W ERP (co zreszt? przy bardzo niskiej sprawno?ci anten amatorskich jest i tak trudne do uzyskania i wymaga konstrukcji nadajników o mocach rz?du kilowata) natomiast na falach krótkich poziom zak?óce? przemys?owych wzrasta z biegiem czasu i trudno liczy? na jak?? popraw? w najbli?szym czasie. Z jednej strony - mimo sprzeciwów - forsowane s? dost?p do internetu za po?rednictwem sieci enegretycznej i tworzenie lokalnych sieci komputerowych z jej wykorzystaniem a z drugiej jak miecz Damoklesa wisi nad krótkofalarstwem w?tpliwej warto?ci dyrektywa unijna nakazuj?ca zast?powanie zwyk?ych ?arówek przez silnie zak?ócaj?ce i wype?nione materia?ami szkodliwymi dla ?rodowiska tzw. "energooszcz?dne".Spis tre?ci 


Wst?p
Instrukcja do programu WSJT w wersjach 7 i 9
Wst?p
Wymagane wyposa?enie
Instalacja i konfiguracja
  Kroje czcionek
Obs?uga programu
  Okno g?ówne w pracy emisj? FSK441
  Okno sprz?towe  
  Wska?nik wodospadowy
  Okno danych astronomicznych
  Ustawienie poziomu sygna?u m.cz.
  Wymagania stawiane stopniowi mocy nadajnika
Praktyczne próby dekodowania
Prowadzenie ??czno?ci
  Baza danych znaków wywo?awczych
Emisje
  FSK441 i JT6M    
   Cz?stotliwo?ci pracy FSK441 i JT6M
   Raporty w ??czno?ciach MS   
JT65   
   Formaty komunikatów JT65
   Cz?stotliwo?ci JT65 na falach krótkich i na UKF
CW  
WSPR  
Do?wiadczalne emisje JT2 i JT4
JT64A    
Znaczenie klawiszy i ich kombinacji
Funkcje myszy
Dozwolone rozszerzenia znaków wywo?awczych
Wybór literatury  
Dodatek A: ??czno?ci WSPR w programie WSJT 7
  Wprowadzenie  
  Protokó? WSPR  
  Tryb WSPR w programie WSJT
  Parametry protokó?u
  Osi?gana czu?o??   
Dodatek B: Specyfikacje protokó?ów WSJT
  FSK41
  JT65M       
  JT65  
  WSPR   
Dodatek C: Obliczenia astronomiczne
Dodatek D: WSJT 9
  Ró?nice w stosunku do wersji poprzednich
  Okno konfiguracyjne
  Okno g?ówne
  Echo       
  Kodowanie i modulacja dla poszczególnych rodzajów emisji
Instrukcja do programu WSPR
 Wst?p  
 Wymagane wyposa?enie
  Uruchomienie radiolatarni WSPR
 Szczegó?owy opis programu
  Okno g?ówne       
  Parametry stacji  
  Konfiguracja rozszerzona
  Formaty komunikatów specjalnych
  Ró?ne      
 Inne systemy operacyjne: Linuks, FreeBSD, McIntosh i kod ?ród?owy
 Witryna WSPRnet
 Dodatek A. Przeliczenie mocy w watach na dBm
 Dodatek B. Protokó? WSPR
  Dalsze szczegó?y dotycz?ce struktury komunikatów
 Dodatek C. Kalibracja cz?stotliwo?ci
  Sposób szybkiej kalibracji dwucz?stotliwo?ciowej
  Dalsze szczegó?y dotycz?ce kalibracji
 Dodatek D. Porady
 Dodatek E. Cz?stotliwo?ci pracy
Instrukcja do programu JT65-HF  
 Wst?p
 Konfiguracja   
  Zak?adka "Parametry stacji"
  Zak?adka "Sterowanie radiostacj?"
  Zak?adka spisu odbieranych stacji dla us?ug internetowych
  Zak?adka "Teksty standardowe"
  Zak?adka "Sterowanie syntezerem Si570"
  Zak?adka "Kolory"      
  Zak?adka "Diagnoza"
 Obs?uga programu   
  Okno g?ówne     
  Nadanie wywo?ania
  Pozosta?e elementy obs?ugi
  Dziennik stacji
Instrukcja do programu SimJT
 Wst?p
 Instalacja i konfiguracja
 
Pobierz: Technika s?abych sygna?ów (2) (pdf).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=24