Biblioteka Radioamatora
??czno?ci cyfrowe na falach krótkich (1)

Krzysztof D?browski OE1KDA

Od pocz?tku istnienia krótkofalarstwa g?ówn? rol? odgrywa?y w nim dwie emisje: telegrafia (CW) i fonia przy czym przez d?ugi czas palm? pierwsze?stwa dzier?y?a telegrafia. Przemawia?y za ni? za równo prostota aparatury nadawczo-odbiorczej jak i mo?liwo?? uzyskania dalekich zasi?gów przy niskich mocach nadajników. Dopiero w latach powojennych (po II wojnie ?wiatowej) pojawi?y si? nowe emisje takie jak amatorskie dalekopisy (RTTY) i telewizja z woln? analiz? obrazu (SSTV). W ostatnich dwóch dziesi?cioleciach XX wieku i na pocz?tku obecnego liczba emisji cyfrowych dostosowanych zarówno do potrzeb i w?a?ciwo?ci fal krótkich jak i ultrakrótkich zacz??? wzrasta? w szybkim tempie. Opracowane zosta?y systemy Amtor, Packet-Radio, Pactor a nast?pnie PSK31 i pokrewne, MT63, Olivia (obie stanowi? polski dorobek w tej dziedzinie), rodzina emisji WSJT, ROS i wiele innych.


Spis tre?ci

Wst?p   
Przegl?d emisji cyfrowych
Po??czenie radiostacji z komputerem
 Schematy urz?dze? do w?asnej konstrukcji
 Urz?dzenia fabryczne
 Podsystem d?wi?kowy komputera
Instrukcja do programu MultiPSK w wersjach 4.17, 4.18 i 4.19
 Ograniczenia w wersji bezp?atnej
 Wst?p
  Wymagania sprz?towe
  Funkcje programu
 TCP/IP
 Ró?nice w wersji 4.18
 Ró?nice w wersji 4.19
 Instalacja programu
 Uruchomienie i konfiguracja
  Parametry konfiguracyjne
 Obs?uga programu
  Okno g?ówne
 Rodzaje emisji
  Wybór rodzaju emisji dla nadawania i odbioru
  PSKFEC31
  PSK10
  BPSK31 i QPSK31
  CHIP
  BPSK63 i QPSK63
  BPSK125, QPSK125, BPSK250 i QPSK250
  PSK63F
  PSK220F
  Transmisja obrazów
  Telegrafia koherentna CCW
  Wolna telegrafia QRSS
  Telegrafia i ??czno?? dalekopisowa
  Packet-Radio
  PACTOR
  PAX i PAX2
  THROB i THROBX
  MFSK16 i MFSK8
  Olivia
  Contestia
  RTTYM
  DOMINOF, DOMINOF11 i DOMINOEX
  MT63
  System Hella
  SSTV
  Faksymile
  PSKAM50
  PSKAM10
  PSKAM31
  JT65
  Filtry
  Odbiór pseudostereofoniczny
    Analiza odbieranego sygna?u
  Tryb DTMF
  Wspó?praca z radiostacjami realizowanymi programowo (SDR)
 Sterowanie radiostacj?
 Lokalizacja stacji
 Wy?wietlanie QSO
 Strojenie nadajnika
 Automatyczna praca programu
 Radiolatarnia
 Odbiór panoramiczny
 Czas
 Dane operatora stacji
 Kalibracja cz?stotliwo?ci próbkowania
 Identyfikator wizyjny
 Identyfikatory kodowane
 Dziennik stacji
 Teksty standardowe
  Definiowanie i modyfikacja tekstu
  Przyk?adowe teksty
  Makrorozkazy
 Rodzaje emisji
 Dekoder komunikatów SYNOP i SHIP
 Okno DIGISSTV
 Okno APRS
 Radiolatarnia systemów packet-radio,PAX i PAX2
 Okno poczty elektronicznej
 Dodatek A. Wybrane cz?stotliwo?ci pracy...
Teksty QSO w j?zykach obcych

Pobierz: ??czno?ci cyfrowe na falach krótkich (1) (pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=25