Biblioteka Radioamatora
??czno?ci cyfrowe na falach krótkich (2)

Krzysztof D?browski OE1KDA

W pierwszym tomie "??czno?ci cyfrowych na falach krótkich" przedsatwiono przegl?d emisji cyfrowych stosowanych przez krótkofalowców przewa?nie w zakresach fal krótkich ale cz??ciowo tak?e i na falach ultrakrótkich. Oprócz tego zosta?y omówione: podsystem d?wi?kowy komputerów PC i uk?ady s?u??ce do po??czenia komputera z radiostacjami. Z programów terminalowych do ??czno?ci cyfrowych zaprezentowano w nim uniwersalny program MultiPSK zapewniaj?cy obecnie najwi?kszy wybór emisji amatorskich i nie tylko. Oprócz tego tom 1 zawiera przyk?adowe teksty QSO w ró?nych jezykach obcych co u?atwi zab?y?ni?cie ich znajomo?ci? nawet w przypadku braku dostatecznej wprawy.
Uzupe?nieniem tematu s? dwa dotychczas opublikowane tomy po?wi?cone technice slabych sygna?ów.  Tom drugi "??czno?ci cyfrowych..." zawiera instrukcj? do drugiego z popularnych programów terminalowych dla emisji cyfrowych – Fldigi. Liczba obs?ugiwanych emisji cyfrowych jest w nim jednak mniejsza ni? w MultiPSK. Jego specjalno?ci? w stosunku do innych programów jest mo?liwo?? kluczowania tzw. Pseudo-FSK. W tym trybie pracy program nadaje w lewym kanale kluczowan? podno?n? akustyczn? – AFSK natomiast w prawym dodatkowo ton 1000 Hz, który po wyprostowaniu w do??czanym uk?adzie prostownika s?u?y do kluczowania RTTY–FSK nadajnika, je?eli jest on wyposa?ony w odpowiednie wej?cie. W analogiczny sposób mo?e odbywa? si? kluczowanie telegraficzne nadajnika po doprowadzeniu sygna?u wyj?ciowego z prostownika do wej?cia dla klucza telegraficznego. W prawym kanale generowany jest wówczas ton 1600 Hz.

 

Spis tre?ci

Wst?p              
Instrukcja do programu FLDIGI         
Licencja u?ytkowania          
Podzi?kowania            
Ró?nice w wersji 3.20 w stosunku do poprzednich     
Asystent instalacji           
Instalacja pod systemem Linuks        
 Plik skompilowany          
 Zawarto?? archiwum         
Instalacja pod systemem Windows        
Pierwsze uruchomienie programu        
Konfiguracja            
 Wprowadzenie danych operatora       
 Konfiguracja wska?nika wodospadowego     
 Sterowanie radiostacj?         
 Konfiguracja sterowania sprz?tem       
  Kluczowanie nadajnika        
  Konfiguracja z??cza CAT        
  Z??cze Hamlib CAT         
  Sterowanie przy u?yciu wspólnej pami?ci...    
 Konfiguracja systemu d?wi?kowego      
 Czcionki i kolory          
 Wy?wietlacz cz?stotliwo?ci        
 Klawisze funkcyjne          
 Ustawienia dla tekstów         
 Kolory kart           
 Konfiguracja powierzchni obs?ugi       
 Identyfikacja stacji          
  Tekst w postaci wizyjnej        
  Transmisja znaku telegrafi?       
  Identyfikacja Reed-Salomona       
 Ró?ne parametry konfiguracyjne       
 Konfiguracja bazy danych stacji       
Menu             
Elementy obs?ugi i wska?niki         
 Wska?niki stanu pracy         
Telegrafia             
 Znaki specjalne          
 Praca w trybie QSK z wykorzystaniem prawego kana?u...  
 Konfiguracja dla telegrafii        
 QSK             
Emisja DominoEX           
 Konfiguracja dla emisji DominoEX       
System Hella            
 Konfiguracja dla emisji Hella        
Emisja MFSK            
 Transmisja obrazów emisj? MFSK       
  Nadawanie obrazów         
  Pochylenie obrazu         
MT63             
 Konfiguracja MT63          
Olivia             
 Konfiguracja Olivii          
Emisje PSK            
 Okno panoramiczne PSK         
 Konfiguracja PSK          
RTTY             
 Ró?nice pomi?dzy kluczowaniem FSK i AFSK    
 Sygna? kluczuj?cy pseudo-FSK       
 Konfiguracja RTTY          
Emisja Thor            
 Konfiguracja dla emisji Thor        
Emisja Throb            
Oscyloskop – praca w trybie kalibracji WWV      
Analizator widma           
Tryb strojenia            
??czno?ci dialogowe          
Klawisze funkcyjne           
Wywo?ania funkcji programu za pomoc? kombinacji klawiszy  
Oscyloskop            
Telegrafia            
Domino/Thor           
MFSK            
PSK             
RTTY            
Makrorozkazy            
Polecenie EXEC          
 Eksportowane zmienne         
 Wyszukiwanie istniej?cych skryptów      
 Odpytywanie zewn?trznych baz danych       
 Korzystanie z "Google Earth Map"       
 W?asne formaty w polach czasu       
Dziennik stacji            
 Raporty dla emisji cyfrowych        
 Przejmowanie danych QSO        
 Przechwytywanie danych QSO       
 Eksport danych z dziennika        
  Eksport ADIF          
  Eksport tekstowy i CSV        
  Praca w zawodach         
   Wznowienie pracy po przerwie     
   Podr?czny zapis ??czno?ci      
   Rejestracja ca?ej sesji       
   Makrorozkazy dla zawodów      
    Dla stacji pracuj?cej na sta?ej cz?stotliwo?ci  
    Dla stacji przeszukuj?cej pasmo    
 Tworzenie raportów w formacie Cabrillo      
 Raporty PSK           
  Automatyczne poszukiwanie znaków wywo?awczych...   
  Nadaj raport odbioru w trakcie zapisu QSO w dzienniku  
  Meldowanie cz?stotliwo?ci       
  Adres serwera internetowego i numer kana?u logicznego  
 Dzienniki robocze          
Zdalne sterowanie funkcji programu       
Argumenty wywo?ania          
Pliki XML do sterowania sprz?tem        
Skrypt do korzystania z us?ugi "Google Map"      
Skrypt ParseUARL    
Raporty RST i RSQ    
Informacja o wersji programu


Pobierz: ??czno?ci cyfrowe na falach krótkich (2) (pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=26