Biblioteka Radioamatora
Packet-Radio

Krzysztof D?browski OE1KDA

System Packet-Radio jest oparty o protokó? AX.25 b?d?cy przystosowan? do potrzeb krótkofalarskich wersj? profesjonalnego protokó?u X.25. System ten zosta? opracowany na pocz?tku lat 1980-tych a od po?owy dekady by? ju? powszechnie stosowany w wielu krajach ?wiata. Jest to wi?c jeden z najd?u?ej u?ywanych w krótkofalarstwie systemów cyfrowej transmisji danych. D?u?ej od niego w u?yciu by?y jedynie amatorskie dalekopisy (RTTY) i Amtor.  
W odró?nieniu od RTTY, PSK31 i innych cyfrowych systemów ??czno?ci dane w systemie packet radio nie s? przesy?ane w sposób ci?g?y a dzielone na bloki danych o ?ci?le ustalonej strukturze – tzw. pakiety (podobnie jak w internecie gdzie pakiety takie nosz? nazw? datagramów).


 
Spis tre?ci

WST?P
ROZDZIA? 1. WIADOMO?CI OGÓLNE
 Sygna?y cyfrowe
 Rodzaje transmisji
 Parametry transmisji
 Z??cze szeregowe
 B??dy transmisji
 Protokó?y
 Model ISO
 Systemy modulacji
 Modulacja podno?nej akustycznej
 Modulacja sygna?u w.cz.
 Protokó? AX.25
 Sie? Packet Radio
 Przeka?niki cyfrowe
 Stacje w?z?owe
 Skrzynki elektroniczne
ROZDZIA? 2. WYPOSA?ENIE
 Modemy TNC i PTC
 TNC-2
 Oprogramowanie
 Obs?uga TNC-2
 Po??czenie TNC z komputerem
 Po??czenie TNC z radiostacj?
 Prze??czenie nadawanie-odbiór
 Wyj?cie g?o?nikowe
 Blokada szumów
 Sygna? wyj?ciowy modemu
 Modele
 Rodzina PK-232
 TNC-3
 TNC zawarte w radiostacjach
 Rodzina PTC
 Modem d?wi?kowy
 Programy terminalowe
 Paxon
 Flexnet i sterowniki sprz?towe
ROZDZIA? 3. HAMNET
 ??cza sieci
 Dost?p dla stacji indywidualnych
 Stan sieci w Europie
ROZDZIA? 4. ROBUST PACKET RADIO
 INSTRUKCJA DO PROGRAMU PAXON
  Wst?p
  Instalacja
  Uruchomienie
  Dalsze karty konfiguracyjne
  Pierwsze kroki
  Obs?uga
  Okno g?ówne
  Menu
  Pasek narz?dziowy
  Okno odbiorcze
  Okno nadawcze
  Pasek kana?ów
  Okno monitora
  Linia informacyjna
  ??czno?ci ze skrzynkami elektronicznymi
  Zdalne sterowanie
  Transmisja plików
  Transmisja tekstów
  Baza danych
  Metasymbole
  Rozkazy dla sterowników TNC
 INSTRUKCJA DO PROGRAMU FLEXNET
  Wst?p
  Instalacja do pracy emisj? AX.25
  Konfiguracja do pracy AX.25
  Sterowniki sprz?towe Flexnetu
  Sterowniki dodatkowe
  Sterownik dla modemu d?wi?kowego
  Konfiguracja TCP/IP pod Windows 9x
  Konfiguracja TCP/IP pod Windows XP
  Trasy po??cze?
  Hierarchia tras AX.25
  Wykorzystanie programu
  Dodatkowe programy pakietu FlexNet32
  Po??czenie komputera z radiostacj?
 

Pobierz: Packet-Radio (pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=27