Biblioteka Radioamatora
ABC Krótkofalowca


Krzysztof S?omczy?ski SP5HS

Wydanie trzecie zmienione.
Wydawnictwa Komunikacji i ??czno?ci, Warszawa 1988Praktyczne informacje dotycz?ce krótkofalowców, pierwszych kroków w dziedzinie krótkofalarstwa przy prowadzeniu nas?uchów i ??czno?ci. Wskazówki dla przygotowuj?cych si? do krótkofalarskiego egzaminu pa?stowego. Niezb?dne wiadomo?ci teoretyczne, wyposa?enie warsztatu, proste rozwi?zania konstrukcyjne podstawowych urz?dze? radioamatora-krótkofalowca.SPIS TRE?CI


ABC Krótkofalowca1. Ruch krótkofalarski (11)
   1.1. PZK i inne organizacje spo?eczne prowadz?ce dzia?alno?? krótkofalarsk? (11)
   1.2. Spo?eczna rola krótkofalarstwa (14)
   1.3. Krótkofalarstwo na ?wiecie (34)


2. Pierwsze kroki (19)
   2.1. Jak zosta? krótkofalowcem ? (38)
   2.2. Pasma amatorskie (38)
   2.3. Rozchodzenie si? fal krótkich i ultrakrótkich (47)
   2.4. Prowadzenie nas?uchów (52)
   2.5. Dziennik nas?uchów (56)
   2.6. Wykonanie, wype?nianie i wysy?ka raportów nas?uchowych (60)
   2.7. Otrzymywanie kart nas?uchowych i ich przechowywanie (72)
   2.8. Rejestracja osi?gni?? sportowych nas?uchowca (74)
   2.9. Zdobywanie dyplomów nas?uchowych (76)
   2.10. Udzia? nas?uchowca w zawodach (83)


3. Na falach eteru (90)

   3.1. Rodzaje emisji radiowych (90)
   3.2. Okre?lanie czasu w ró?nych strefach i krajach (96)
   3.3. Podzia? ?wiata na strefy amatorskie (100)
   3.4. Znaki wywo?awcze stacji amatorskich (105)
   3.5. System raportów krótkofalarskich (131)
   3.6. Literowanie nazw i znaków krótkofalarskich (132)
   3.7. Skróty i kody amatorskie (134)
   3.8. Jak nauczy? si? alfabetu Morse'a? (137)
   3.9. Praca na stacji klubowej, pierwsze ??czno?ci (140)
   3.10. Zwyczaje krótkofalowców i etyka krótkofalarska (143)


4. Specjalno?ci krótkofalarskie (147)

   4.1. Sport dx-owy (147)
   4.2. Polski Klub DX (152)
   4.3. Polski Klub 160 metrów (156)
   4.4. Wspó?zawodnictwa dx-owe (157)
   4.5. Sport ultrakrótkofalowy(161)
   4.6. Polski Klub UKF (171)
   4.7. ??czno?? satelitarna (174)
   4.8. Amatorska radiolokacja sportowa (181)
   4.9. Polski Klub ARS (184)
   4.10. Jak zorganizowa? zawody ARS (187)
   4.11. Telewizja amatorska (189)
   4.12. Amatorska ??czno?? dalekopisowa (194)
   4.13. Polski Klub Radiowideografii (196)
   4.14. Inne specjalno?ci krótkofalarskie (198)


5. Zdobywamy licencj? krótkofalowca (199)

   5.1. Przygotowanie do egzaminu pa?stwowego (199)
   5.2. Wymagania egzaminacyjne (200)
      5.2.1. Zagadnienia z podstaw radiotechniki (200)
      5.2.2. Znajomo?? zasad dzia?ania i umiej?tno?? regulacji urzadze? radiowych (204)
      5.2.3. Znajomo?? przepisów krajowych i miedzynarodowych w zakresie radiokomunikacji amatorskiej (206)
      5.2.4. Znajomo?? podstawowych kodów i skrótów u?ywanych w amatorskiej s?u?bie radiowej (207)
      5.2.5. Umiej?tno?? odbioru i nadawania znaków Morse'a (208)
      5.2.6. Znajomo?? podstawowych przepisów BHP (208)
   5.3. Przyk?ady pyta? i odpowiedzi egzaminacyjnych (209)
      5.3.1. Podstawy radiotechniki (209)
      5.3.2. Znajomo?? zasad dzia?ania i umiej?tno?? regulacji urz?dze? radiowych (236)
      5.3.3. Znajomo?? przepisów krajowych i mi?dzynarodowych w zakresie radiokomunikacji amatorskiej (243)
      5.3.4. Znajomo?? podstawowych kodów i skrótów u?ywanych w amatorskiej s?u?bie radiowej (245)
      5.3.5. Znajomo?? podaastawowych przepisów BHP (245)
   5.4. Wychodzimy w eter pod w?asnym znakiem (246)


6. Konstrukcje krótkofalarskie (249)
   6.1. Wyposa?enie warsztatu (249)
   6.2. Prace mechaniczne (252)
   6.3. Prace elektryczne (258)
   6.4. Wykonywanie obwodów drukowanych (260)
   6.5. Generator i klucz do nauki telegrafii (261)
   6.6. Odbiornik krótkofalowy (265)
   6.7. Nadajnik krótkofalowy (269)
   6.8. Transceiver krótkofalowy (273)
   6.9. Przystawka (konwerter) krotkofalowa (276)
   6.10. Nadajnik ultrakrótkofalowy (279)
   6.11. Odbiornik radiolokacyjny (282)
   6.12. Antena krótkofalowa (286)
   6.13. Antena ultrakrótkofalowa (292)
   6.14. Dopasowanie anten, reflektometr (297)
   6.15. Woltomierz tranzystorowy (303)
   6.16. Falomierz-generator (305)
   6.17. Probnik tranzystorów (312)
   6.18. Zasilacz stabilizowany (314)


7. Podstawy prawne uprawiania krótkofalarstwa w Polsce (317)
   7.1. Ustawa o ??czno?ci (317)
   7.2. Rozporzadzenie Ministra ??czno?ci (318)
   7.3. Instrukcja Pa?stwowej Inspekcji Radiowej (327)
   7.4. Komisje eterowe (328)
   7.5. Statut Polskiego Zwi?zku Krótkofalowców (331)

Wykaz literatury (340)


Pobierz: ABC Krókofalowca (pdf, 88 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=30