Biblioteka Radioamatora
Poradnik Ultrakrótkofalowca

Zdzis?aw Bie?kowski


Zbiór informacji i osi?gni?? z dziedziny radiokomunikacji z wykorzystaniem amatorskich zakresów UKF. Dzia?alno?? radioamatorska UKF. Rodzaje propagacji i technika ??czno?ci radiowej w pasmach UKF. Elementy i obwody pasywne. Podzespo?y i uk?ady aktywne. Urz?dzenia nadawcze i odbiorcze. Anteny i uk?ady antenowe. Pomiary urz?dze? UKF i MKF.
Odbiorcy: radioamatorzy i profesjonali?ci zainteresowani wspó?czesn? technik? UKF.
Wydawnictwa Komunikacji i ??czno?ci 1988



 

Poradnik ultrakrótkofalowca

OD AUTORA
Dynamicznie rozwijaj?ca si? technika ??czno?ci w pasmach UKF stwarza du?e zapotrzebowanie na publikacje z tej dziedziny. Próba cz??ciowego cho?by zape?nienia luki w pi?miennictwie na ten temat trafia na du?e trudno?ci, post?p wiedzy i praktyki jest bowiem tak szybki, ?e zanim Czytelnik otrzyma ksi??k?, cz??? opisów staje si? w pewnym stopniu przestarza?a. Z tych powodów autor, po konsultacjach z wybitnymi UKF-owcami SP i OK postanowi? poda? wiadomo?ci na dwóch poziomach trudno?ci. Poziom podstawowy, przeznaczony dla pocz?tkuj?cych, powinien by? aktualny przez wiele najbli?szych lat. Dla zaawansowanych podane s? najnowsze uk?ady stosowane w latach 1980—1985 w krajach o przoduj?cej technice.
Dysponuj?c bogat? literatur? profesjonaln? i amatorsk? nale?a?o dokona? ostrej selekcji materia?u, gdy? ograniczona obj?to?? ksi??ki umo?liwia obja?nienie tylko niektórych problemów oraz pokazanie nielicznych uk?adów. Podane elementy teorii powinny pozwoli? na samodzieln? adaptacj? pokazanych uk?adów do innych warunków, jednak ksi??ka nie pretenduje do roli podr?cznika. Uzupe?niaj?ce informacje mo?na znale?? w podanej literaturze ?ród?owej.
Ko?cz?c pragn? podzi?kowa? Managerowi Mikrofalowemu PZK, doc. dr in?. Januszowi Konopce, SPSJC za wnikliw? analiz? r?kopisu i wniesienie cennych uwag, oraz mojej ?onie, Elwirze, za pomoc i cierpliwo?? podczas mej 5-letniej pracy nad ksi??k?.


SPIS TRE?CI


Poradnik ultrakrótkofalowca - spis tre?ci

Pobierz plik: "Poradnik Ultrakrótkofalowca" (pe?ne opracowanie, plik pdf, ok. 120 MB).

Przejrzyj: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0067 (materia?y ze zbiorów Biblioteki G?ównej AGH, www.bg.agh.edu.pl)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=31