Biblioteka Radioamatora
Zwi?z?y podr?cznik telegrafii

?ukasz Komsta, SP8QED (2011)
ISBN978-83-934309-0-1
www.komsta.net

Wydane w?asnym nak?adem autora.
Materia? d?wi?kowy do ksi??ki jest zawarty w 182 plikach (fizycznie 10 p?yt CD) które mo?na pobra? tak?e ze strony autora.
Zarówno ksi??ka, jak i materia?y d?wi?kowe stanowi?ce w ?wietle naszego prawa tzw. "utwór" mog? by? rozpowszechniane bezp?atnie na licencji CC-BY-NC-ND3.0 (wi?cej informacji w publikacji autora).

 

 

SPIS TRE?CI

• 1. Wprowadzenie (4)
   1.1 - Telegrafia to umiej?tno?? 5)
   1.2 - Telegrafia a zdolno?ci i predyspozycje (6)
   1.3 - Umiej?tno?? umiej?tno?ci nierówna (6)
• 2. Kod Morse’a (8)
    2.1 - Zestawienie znaków (9)
• 3. Zasady nauki (13)
   3.1 - Nauka odbioru (13)
    3.1.1 - Uczymy uszy,anieoczy (14)
    3.1.2 - Uczymy si? nowychodruchów (15)
    3.1.3 - Dwie podstawowe metody nauki (15)
    3.1.4 - Plan pracy (16)
    3.1.5 - Zasady treningu odbioru (17)
    3.1.6 - Dalszy trening (20)
   3.2 - Nauka nadawania (20)
    3.2.1 - Klucz sztorcowy (21)
    3.2.2 - Klucz automatyczny (21)
    3.2.3 - Klucz pó?automatyczny (22)
• 4. CW Studio (23)
• 5. Materia? d?wi?kowy (26)
    5.1 P?yty 1/3: nauka liter (26)
    5.1.1 - P?yta 1 (26)
     Lekcja 01 A - nauka liter ABS
     Lekcja 01 B - nauka liter TG
     Lekcja 01 C - nauka liter JN
     Lekcja 01 D - nauka liter OK
     Lekcja 01 E - nauka liter QF
    5.1.2 P?yta 2 (31)
     Lekcja 02 BC - nauka liter IX
     Lekcja 02 C - nauka liter DR
     Lekcja 02 D - nauka liter HE
     Lekcja 02 E - nauka liter WL
    5.1.3 P?yta 3 (35)
     Lekcja 03 A - nauka liter YP
     Lekcja 03 B - nauka liter VC
     Lekcja 03 C - nauka litery U
     Lekcja 03 D - ?wiczenie podobnych znaków: eishawjuv
     Lekcja 03 E - ?wiczenie podobnych znaków: tmondbgz
     Lekcja 03 F - ?wiczenie podobnych znaków: ufckwpjy
   5.2 P?yta 4: nauka cyfr i znaków interpunkcyjnych (39)
     Lekcja 04 A - cyfry 8291
     Lekcja 04 B - cyfry 73
     Lekcja 04 D - cyfry 50
     Lekcja 04 E - pytajnik i wykrzyknik
     Lekcja 04 F - ?amanie i separator
   5.3 P?yta 5: nauka tekstów mieszanych (42)
   5.4 P?yta 6: trening szybko?ci (45)
   5.5 P?yta 7: losowe znaki w trudnych warunkach (51)
   P?yta 7 zawiera teksty zawieraj?ce losowe znaki i jest przeznaczona do treningu odbioru w trudnych warunkach. Pierwszym utrudnieniem jest obecno?? 3 sygna?ów jednocze?nie: podstawowego ze zwyk?ym tempem o cz?stotliwo?ci 600 Hz oraz dwóch dodatkowych o cz?stotliwo?ci 200 i 1000 Hz. Pr?dko?ci tych sygna?ów wynosz? odpowiednio 4/3 oraz 2/3 tempa sygna?u wyj?ciowego. Wszystkie sygna?y nadaj? ten sam tekst (po doj?ciu do ko?ca sygna?u szybszego zaczyna si? ca?y tekst od pocz?tku). Pozwala to na bardzo urozmaicony trening, gdy? za ka?dym razem mo?emy skupia? si? na innym sygnale. Ka?dy tekst ma 50 grup, a tempo podstawowego sygna?u wynosi 25 grup. Lekcja A zawiera sygna?y literowe, lekcja B cyfry i znaki specjalne, za? lekcja C mieszane.
Teksty poszczególnych lekcji posiadaj? dodatkowe utrudnienia:
     1. Bez utrudnie?
     2. Klik z wyt?umieniem sygna?u o 6 dB(symulacja zatykania odbiornika)
     3. Silny przyd?wi?k sieci 50 Hz
     4. P?ywanie sygna?ów w cz?stotliwo?ci
     5. Symulacja klucza pó?automatycznego z nieco d?u?szymi kreskami i zmniejszonymi przerwami pomi?dzy kropkami
     6. Symulacja klucza sztorcowego (nieregularne losowe zniekszta?cenia d?ugo?ci elementów znaków)
     7. Sweep z cz?stotliwo?ci 700 Hz
     8. Sweep z cz?stotliwo?ci 0 Hz
  5.6 P?yta 8: znaki wywo?awcze w trudnych warunkach (57)
  P?yta 8 zawiera nagranie prawdziwych znaków wywo?awczych w trudnych warunkach. Sygna?y generowane s? w sposób analogiczny do p?yty 7 (opisnastr. 51), jednak jest icha ? 5. Cz?stotliwo?ci wynosz?o dpowiednio: 1, 0.333, 1.666, 0.5, wyj?ciowej, tempa odpowiednio: 1,1.333, 0.666, 1.25, 0.8 tempa wyj?ciowego,za ? amplituda odpowiednio: 1,0.2, 0.2, 0.5, amplitudy wyj?ciowej. Ka?dy sygna? nadaje te same znaki wywo?awcze i zaczyna od pocz?tku, je?li ko?czy si? szybciej. Ma to symulowa? pileup w zawodach. Ostatni tekst ka?dej lekcji jest nagrany inaczej ni? w przypadku p?yty 7. Zamiast sweepu sygna?y le?? bli?ej siebie,apasmo ca?o?ci wynosi 150-650 Hz (symulacja w?skiego filtru CW). Do sygna?ów dodano niewielki sweep symuluj?cy "dzwonienie" filtru kwarcowego. Pomi?dzy literami i cyframi w znakachwy wo?awczych nie ma ?adnej przerwy,zwi?kszono natomiast przerwy pomi?dzy ca?ymi znakami. Trening przy u?yciu tej p?yty powinien polega? nas?uchaniu ca?ego znaku wywo?awczego i zapisywaniu go podczas przerwy po znaku. Lekcja A zawiera znaki w tempie 25 grup (25 dodatkowych przerw po ka?dym znaku), a lekcja B w tempie 32 grup (30 przerw po ka?dym znaku). Ka?dy tekst zawiera 50 znaków.
  5.7 P?yty 9/10: popularne s?owa angielskie (61)
  P?yty 9 i 10 zawieraj? po jednej lekcj i i s?u?? do nauki najcz??ciej u?ywanych angielskich s?ów ( kojarzenia ich jako ca?o??). S?owa nagrane bez dodatkowych przerw mi?dzy znakami, pomi?dzy s?owami jest po 35 dodatkowych przerw. Sygna?y maj? wzrastaj?ce pr?dko?ci w ka?dej lekcji: 100, 110, 120, 130, 140, 150, 180 i 200 znaków (8 tekstów na ka?d? p?yt?). Ka?dy tekst ma 125 s?ów. P?yta 9 zawiera s?owa losowane spo?ród 50 najcz??ciej stosowanych angielskich s?ów, p?yta 10 rozszerza zakres do 100 najcz??ciej stosowanych s?ów. Podobnie jak przy tekstach ze znakami wywo?awczymi, nale?y s?ucha? ca?ych s?ów i zapisywa? je dopiero w czasie przerwy.

Pobierz materia?y (podr?cznik i materia?y audio w formacie FLAC)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=36