Biblioteka Radioamatora
APRS i D-PRS

Krzysztof D?browski OE1KDA

 
Ju? wkrótce po narodzinach APRS spotka? si? z entuzjastycznym przyj?ciem w?ród krótkofalowców. Czy nie jest to jednak automatyczne zast?pstwo "prawdziwych" QSO i co mo?e by? takiego fascynuj?cego w rozpowszechnianiu na kilka krajów o?ciennych dok?adnego po?o?enia stacji, zw?aszcza pracuj?cej z domowego QTH?
W klasycznych ??czno?ciach packet radio informacje s? nadawane przy u?yciu numerowanych pakietów AX.25 – pakietów I. Pakiety te s? kwitowane przez odbiorc? a w razie wyst?pienia przek?ama? transmisji s? powtarzane a? do skutku lub do wyczerpania ustalonej ilo?ci razy. ??czno?? tego typu wymaga nawi?zania po??czenia mi?dzy nadawc? i odbiorc?, przy czym mo?e to by? po??czenie bezpo?rednie lub korzystaj?ce ze stacji po?rednich – prostych przemienników cyfrowych (ang. digipeater) lub inteligentnych w?z?ów sieci (ang. node). Sie? packet radio korzysta tak?e z bramek internetowych (ang. gateway) i ??czy prowadz?cych przez internet tam, gdzie jest to dozwolone. Szczegó?owy opis systemu packet radio, struktury pakietów AX.25, modemów TNC i sieci zawiera tom 7 obecnej serii wydawniczej pt. "Packet radio". Ze wzgl?du na cz?ste odniesienia w tek?cie do zawartych tam wiadomo?ci autor zaleca zapoznanie si? z jego najwa?nieszymi rozdzia?ami.

 
Spis tre?ci


WST?P
ROZDZIA? 1. WIADOMO?CI OGÓLNE    
 Komunikaty                        
 Stacje przeka?nikowe            
 LICZBA PRZEKA?NIKÓW         
 KIERUNKI RETRANSMISJI       
  Transmisja komunikatów za pomoc? TNC        
  APRS z wykorzystaniem komputera                 
  Przeka?niki satelitarne                                  
ROZDZIA? 2. WYPOSA?ENIE STACJI INDYWIDUALNYCH     
  Modemy nadaj?ce wy??cznie wspó?rz?dne            
  Modemy telemetryczne                                      
  Stacje meteorologiczne
ROZDZIA? 3. RADIOLATARNIE APRS                   
ROZDZIA? 4. ?LEDZENIE STACJI APRS I D-PRS W INTERNECIE   
ROZDZIA? 5. D-PRS                       
ROZDZIA? 6. PROTOKÓ? NMEA        
 KRÓTKA INSTRUKCJA DO PROGRAMU APRS MESSENGER    
  Informacje ogólne                 
  Konfiguracja                          
  Okno g?ówne                         
  Wspó?praca z UI-View i innymi programami APRS         
  Równoleg?a praca emisjami PSK63 i packet radio AFSK   
 KRÓTKA INSTRUKCJA DO PROGRAMU UI-VIEW32          
  Instalacja i konfiguracja                
  Wy?wietlanie stacji na mapach       
  Komunikaty stacji                         
  Spis odbieranych stacji                   
  Edytor obiektów                             
  Znaczenie klawiszy funkcyjnych       
 INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA PRZEKA?NIKA APRS – DIGINED    
  Wst?p                                             
  Funkcje programu                              
  Przeka?nik cyfrowy                             
  Polecenia APRS                                 
  Polecenia dost?pne dla administratora 
  Grupa polece? mheard                       
  Grupa polece? DX                              
  Grupa polece? APRS i DIGI_NED          
  ?ledzenie satelitów                            
  Telemetria                                       
  Uruchomienie DIGI_NED        
  Plik AX25_MAC.INI               
  Praca programu                    
  Plik DIGI_NED.INI 
  Plik DIGI_NED.MES                       
  Plik DIGI_TLE.INI                       
  Plik DIGI_NED.SAT                       
  Plik DIGI_NED.TLE                       
  Plik DIGIBCON.INI                       
  Programy dodatkowe                      
 INSTRUKCJA DO PROGRAMU UIDIGI                
  Wst?p                            
  Plik konfiguracyjny UIDIGI.TXT                
  Lokalna obs?uga UIDIGI                    
  Priorytetowa retransmisja pakietów 


Pobierz: APRS i D-PRS (pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=42