Dyplomy
Moskwa Awards

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B

Okr?gi Moskwa
Rejon Moskwa
Bitwa o Moskw?
Miasto na Klazmie
Weterani pokoju
 
 

Okr?gi Moskwy -
"Округа Москвы"

Dyplom ten i dwa poni?sze stanowi? program dyplomowy "Klub krótkofalowców Moskwy" i ten jest wydawany za nawi?zanie potwierdzonych ??czno?ci ze stacjami z 10 dzielnic Moskwy. Wed?ug oznacze? "RDA" na karcie QSL podane s? skróty np: MA-07, MA-09.Zg?oszenie na ten i dwa poni?sze dyplomy nale?y wys?a? wraz z op?at? na adres: Yuri Fedotov Iwanowicz, Box 33, 119415 Moskwa, Russia. e-mail - cqmrk@mail.ru"

Rejony Moskwy - "Районы Москвы
"

Dyplom wydawany za nawi?zanie potwierdzonych ??czno?ci z 75 ze 123 dzielnic Moskwy i okr?gów podmoskiewskich. Na karcie QSL jest podana nazwaokr?gu, który sk?ada si? z okre?lenia MOS i skrótu dwuliterowy np: MOS: BR, MOS: NG. Za potwierdzone wszystkie 123 moskiewskie ob?asti dost?pnana jest specjalna plakieta.

MOSKWA-Reg.
Dyplom wydawany za nawi?zanie ??czno?ci ze stacjami z regionu Moskwy. Nale?y zgromadzi? 50 pkt. Stacja indywidualna z Rejonu Moskwy daje 1 pkt. Stacja klubowa 3 pkt. Stacje specjalne (UE.., RP...) z regionu Moskwy 10 pkt. QSO na 160 m mno?y si? x4. Zalicza si? ??czno?ci po 18.12.2004 r. a z t? sam? stacj? mo?na powtórzy? QSO na innych pa?mie po 17.12.2005 r. Koszt dyplomu - 10 IRC. Zg?oszenie - lista GCR na adres: Voronin, Dmitry RV3DUT, PO Box 230, 141100 Schyolkovo, Moscow Region., Russia.  e-mail: rv3dut@narod.ru

Bitwa o Moskw?
Dyplom ustanowiony w 2006 r. ku pami?ci bohaterom i obro?com Moskwy podczas Wojny Ojczy?nianej 1941-45 r. i nale?y zgromadzi? w ka?dym roku inn? ilo?? pkt. i np. w 2006 r. w 65 rocznic? nale?y zdoby? 65 pkt., w 2007 r. 66 pkt., w 2008 r. 67 pkt. Do dyplomu zalicza si? ??czno?ci ze stacjami z regionu Moskwa pracuj?cymi tylko podczas "Victory" co roku w maju. Stacje indywidualne przyznaj? 1 pkt. a klubowe 3 pkt. Wojskowe kluby np.: Volokolamsk, RDA: MO-58, Dmitrov, RDA: MO-60, Naro-Fominsk, RDA: MO-75) - 5 pkt.
Weterani II Wojny ?wiatowej (niezale?nie od QTH) -10 pkt. Op?ata za dyplom 7 USD, 5 Euro lub 10 IRC. Zg?oszenia - lista GCR na adres: Dmitriy Yu. Voronin, RA5DU, P.O. Box 230, Shchelkovo, Moskovskaya obl. 141100, Russia.


Miasto na Klazmie

Dyplom wyda? Oriechowo-Zujewskim radioklub ROSTO w 88 rocznic? za?o?enia miasta i nale?a?o zgromadzi? we wrze?niu 2003 roku 88 pkt., w 2004 r. 89 pkt., w 2005 r. 90 pkt. Cz?onek Oriechowo-Zujewskigo radioklubu w zale?no?ci od sta?u pracy w eterze daj?: do 10 lat - 10 pkt. ponad 10 lat za ka?dy rok 1pkt. QSO z klubem RZ3DZA - 25 pkt. Dyplom przyznawany za ka?d? emisj? a ??czno?ci mo?na powtarza? na innych pasmach. Op?ata tylko za przesy?k? na adres: Radioklub ROSTO, ul. Iwanowa.8, 142608 Oriechowo-Zujewo, Moskiewski ob?ast, Russia. 


Weterani pokoju

Dyplom przyznawany za ??czno?ci z weteranami II Wojny ?wiatowej i nale?y przeprowadzi? min. 2 QSO z dowolnymi weteranami na dowolnym pa?mie i dowoln? emisj? a ??czno?? mo?na powtórzy? na innym pa?mie. Ka?dy taki weteran ma znak wywo?awczy sk?adaj?cy si? z jednej litery i nast?puj?cej po niej cyfrze np.: U1AA, R3DX, U3HB. U5TT... U0CZ etc. Koszt dyplomu 5 USD lub 5 Euro a zg?oszenia wysy?a? na adres: Sergey Smirnov, p.o.Box 28, 109469 Moscow, Russia.


Ziemia Serpukhovskaja

Dyplom wydawany przez Sierpuchowski klub "Moskwa" za zdobycie 30 pkt. za ??czno?ci z tym klubem i z cz?onkami tego klubu. Na 160 m wystarczy tylko10 pkt.
- QSO ze stacjami: UE3DZS i RP3DGS - 10 pkt.
- QSO ze znakami klubowymi "Moska”: RZ3DXG RK3DYC - 5 pkt.
- QSO z radioklubu U3EL - 10 pkt.
- QSO z cz?onkami radioklubów - 2 pkt.
W Dzie? Zwyci?stwa 9 maja wystarczy nawi?za? 1 QSO z U3EL.
Dopuszcza si? powtórzone ??czno?ci a te zalicza si? od 01.01.2004 roku. Od maja 2009 roku dyplom b?dzie wydawany w formie elektronicznej. esa@online.stack.net
Stacje do dyplomu: RA3AOJ, RA3DCH, RA3DCQ, RA3DGS, RA3DJG, RA3DMA, RA3DME, RA3DMS, RA3DNC, RA3DOU, RA3DQO, RA3DTH,, RA3DUL, RA3DUM, RA3FH, RD3BC, RD3DS, RD3DY, RD3FU, RD3FW,, RK3AOO, RK3AOW, RK3DAI, RK3DBF, RK3DDJ, RK3DET, RK3DGB, RK3DH,, RK3DM, RK3DMZ, RK3DPB, RK3DPD, RK3DQB, RK3DQV, RK3DQW, RK3DSA, RK3DVI, RK3DY, RK3FE, RK3FQ,, RK3FY, RK3DJP, RN3DW, RU3DCJ, RU3DJA, RU3DJT, RU3DJU, RU3DM, RU3DOW, RU3DQH, RU3DQU, RU3DQV, RU3DTQ, RU3DVR, RU3EL, RU3FA, RU3FT, RV3DAA, RV3DAT, RV3DED, RV3DL, RV3DLV, RV3DLW, RV3DLX, RV3DMA, RV3DME, RV3DMM,, RV3DOH, RV3DQF, RW3DA, RW3DDJ, RW3DDR, RW3DHU, RW3DHV, RW3DLX, RW3DLY, RW3DNS, RW3DOX, RW3DQT, RW3DRJ, RW3DSJ, RW3DTG, RW3DUT, RW3DVI, RW3DVW, RW3DW, RW3FQ, RX3DCZ, RX3DFS, RX3DHV, RX3DIN, RX3DKE, RX3DMX, RX3DTR, RX3DUE, RZ3DAA, RZ3DAR, RZ3DBT, RZ3DCM, RZ3DEK, RZ3DEM, RZ3DHC, RZ3DHM, RZ3DHN, RZ3DIS, RZ3DIX, RZ3DIY, RZ3DLF, RZ3DLJ, RZ3DLN, RZ3DLO, RZ3DLP, RZ3DOB, RZ3DW, RZ3DY, UA3DEO, UA3DFK,, UA3DMO, UA3DQN, UA3DSL, UA3DUJ, UA3FL.

MPK
- (Klub krótkofalowców Moskwy)
Ten dyplom przyznawany jest za zgromadzenie 1945 pkt. z cz?onkami DOSSAF (Klub krótkofalowców Moskwy) - jest to rok za?o?enia klubu. Ka?dy cz?onek przyznaje 50 pkt. a pozostali "mieszka?cy" Moskwy przyznaj? 1 pkt. Powtórzone ??czno?ci na innych pasmach z tymi samymi stacjami nie s? zaliczane.

UW3DI

Dyplom UW3DI wydawany przez "Klub radiolubitielej miasta Moskwy" (ROO). Do otrzymania nale?y zebra? tak? ilo?? pkt. ile lat up?yn??o od pierwszej publikacji transcivera UW3DI do dnia sk?adania wniosku tj. od 1970 r. Do dyplomu zalicza si? ??czno?ci ze stacjami Moskwy na dowolnych pasmach i dowolnym rodzajem emisji od 25 maja 2009 r. Ka?de QSO - 1 pkt. Zalicza si? powtórzone ??czno?ci na innych pasmach i inn? emisj?. Zg?oszenie na adres: Fiedotov Jurij Iwanowiczowicz, P.O.Box 33, 119415 Moskwa, RUSSIA. cqmrk@mai?.ru

Przelot Przyja?ni

Dyplom wydany w 2002 roku na cze?? 65 rocznicy przelotu za?ogi samolotu ANT 25 pod kierunkiem Czka?owa z miasta Szcze?kowo (Moskiewski obwód) przez Biegun Pó?nocny do miasta Wankuwer (stan Waszyngton w USA). Dyplom mo?na zdoby? spe?niaj?c jeden z poni?szych warunków:
1. Nawi?za? 2 QSO ze stacjami z miasta Szcze?kowo i miasta Wankuwer, lub Portlend, stan Oregon.
2. Zebra? ilo?? pkt. równ? ilo?? lat od przelotu (18-20 czerwca 1937 roku), ze stacjami:
- 20 pkt : RK3DY, UE3DFF, UE3DGQ, UE3DPD, RP3DBA, RP3DYB
- 15 pkt: RA3DIN, A3DPC, RA5DU, RD3D, RD3DI, RK3FWF, RL3FA, RN3DHH, RN3DLG, RN3DMC, RV3DBF, RV3DBG,RV3DUT, RV3DCR, RV3DSN, RW3DIA, RW3DN, RW3DUY, RX3DQZ, RZ3DFL, RZ3DLU, RZ3DTS, RZ3DK, RZ3FB, R3DN, R5FB, UA3DGP, UA3DDH, UA3DJR, UA3DUN, UA3FP, UE3DGQ, UE3DPD, UE3DUT
- 10 pkt: R2DA, RA3DD, RA3DCI, RA3DDU, RA3DJW, RA3DKY, RA3DAG, RК3DZB, RK3DIH, RK3DHQ, RL3DM, RL3DT, RN3DGN, RT3F, RU3AM, RU3DKD, RU3DNN, RU3DUN, RV3DBO, RV3DOK, RV3DSA, RW3DVQ, RW3DVG, RW3FY, RZ3DAD, RZ3DTZ, RZ3FO, U4MIR, UA3DKR, UA3DLP, UA3DLQ, UA3DMW, UA3DOY, UA3DHC, UA3DT, UB3DAV
-10 pkt: LZ4AU, RD3ANW, RD3APN, RD3ARX, RL3FU, RN3DHJ, RN3DLF, RU5D, RW3DHC, RX3DV, RZ3DUA, UB3ACQ
- cz?onkowie klubu "5 Ocean" - 1 pkt.

W okresie dni aktywno?ci "5 Oceanu" i SRWS pkt. licz? si? podwójnie. Zalicza si? równie? powtórzone ??czno?ci na innych pasmach i inn? emisj? a na 160 m pkt. licz? si? podwójnie. W 2011 do dyplomu dodaje si? specjaln? nalepk? na cze?? 74 rocznicy przelotu. Koszt dyplomu - 7 USD lub 5 Euro (10 IRC). Weteranom WOW dyplom wystaje bezp?atnie. Zg?oszenie na adres: Woronin Dmitry Jurjewiczowicz, P.O.Box 230, 141100 Szczo?kowo, Moskovskaya obl. RUSSIA. rw3dut@narod.ru


GWIEZDNY PATROL

Dyplom wydawany jest przez kilka moskiewskich radioklubów przy wspó?pracy "Gwiezdnego Miasteczka" ku pami?ci by?ych "Pionierów Kosmosu (SK). Do zdobycia dyplomu niezb?dne jest zebranie min. 30 pkt. Za zdobycie 60 pkt. dyplom jest podpisany osobi?cie przez jednego kosmonaut?. ??czno?ci nale?y nawi?za? ze stacjami pracuj?cymi ze statków kosmicznych, Stacji (ISS) orbitalnych i pracuj?cych z Gwiezdnego Miasteczka - RK3DZB. Zaliczasi? równie? ??czno?ci ze stacj? radio-klubu: R3K.
- QSO ze stacj? pracuj?c? z pok?adu statku kosmicznego i Stacji orbitalnej - 15 pkt.
- QSO z klubow? stacj? np. RKK "Podlipki": RK3DWH, RK3FWE, czy Gwiezdnego Miasteczka: RK3DZB - 5 pkt.
- z cz?onkami w/w klubów - 2 pkt.

??czno?ci przeprowadzone w "Tydzie? aktywno?ci klubów" - punkty licz? si? podwójnie. ??czno?ci ze stacjami "powietrznym" zalicza si? ??czno?ci po 01.01.2005r. a z naziemnymi po 01.11.1983r. Nie zalicza si? ??czno?ci powtórzonych. Koszt dyplomu - 5 USD lub 10 IRC. Zg?oszenia - lista GCR na adres: Alechander S. Dawydow, Aleja Nowo-Mytiszczynska 52-111, Mytiszczy 1, M.o., 141018, Russia. rn3dk@mai?.ru
Stacje cz?onków radioklubu "Podlipki": RA3DFC, RA3DUT,RA3DUO, RA3FC,RK3DBP, RK3DID, RK3DN,RK3FA, RK3FN, RM5D (ex. RV3FF), RN3DC, RN3DK, RU3DOG, RU3DUV, RV3DAR, RV3DLF, RV3DLS, RV3DMG, RV3DPP, RV3DR, RV3DTU, RV3FW, RW3DCR, RX3DCX, RX3DPK, RX3DTN, RZ3DDD, RZ3DDT, RZ3DJH, RZ3DYY, RZ3FS, UA3DKF, UA3DNW, UA3DRP, UA3DVB, UA3FA, (UA3GG - sk)."
Stacje kosmonautów: DP0MIR, DP1MIR, DP3MIR, ED4ISS, F5MIR, F6MIR, GB1MIR, NA1SS, OE0MIR, ON1DWN, PI9ISS, R0MIR, R2MIR, R3MIR, R4MIR, RK3AP, RK3DUD, RK3DUG, RK3DUO, RK3DUP, RN3DT, RS0ISS, RV3BL, RV3BS, RV3DB, RV3DD, RV3FB, RV3FP, RW3FU, RZ3FK, RZ3FT, RZ3FU, U0MIR, U1MIR, U2MIR, U3MIR, U4MIR, U5MIR, U6MIR, U7MIR, U8MIR, U9MIR, VK5MIR.
Stacje Gwiezdnego Miasteczka: RU3DNN, RV3DOA, RV3DSA, RV3DUI, RZ3DK, RZ3FO, UA3DKR.

Szczo?kowski Kraj

Dyplom po raz pierwszy wydany by? w 2001r. z okazji 76-lecia Szczo?kowa i 480-lecia pierwszej wzmianki o Szczo?kowie - okr?gu Moskiewskiego obwodu a w 2005 roku w 80-lecie Szcze?kowo by?a wydana nowa wersja dyplomu a do jego zdobycia nale?y przeprowadzi? 3 QSO ze stacjami z Okr?gu i miasta Szczo?kowo, Gwiezdnego Miasteczka, miasta Friazino i Losino-Piotrowski Moskiewskiego obwodu, a tak?e miasta Grodno (EW4...), Browary (UT5U...), miasta Chiemier (DL), ?ochja (OH), Ta?si (YL) - miasta "pobratymcy Szczo?kowa" albo przeprowadzi?1 QSO ze stacj? UE3DGQ (aktywna w ostatni weekend sierpnia). Zalicza si? ??czno?ci od 29 sierpnia 2005 r.
Stacje ze Szczo?kowa:
RA70PD, RP3DYB, RP3DBA, RK3DYB, RA3DIN, RA3DPC, RA5DU, RD3D, RD3DI, RL3FA, RN3DHH, RN3DMC, RV3DBG, RV3DUT, RV3DCR, RV3DSN, RW3DIA, RW3DN, RW3DUY, RX3DQZ, RZ3DFL, RZ3DLU, RZ3DTS, RZ3DK, RZ3FB, R3DN, UA3DGP, UA3DDH, UA3DJR, UA3DUN, UA3FP, UE3DGQ, UE3DPD, UE3DUT.
Stacje ze Gwiezdnego Miasteczka, miasta Friazino, ?osino-Pietrowskiego:
R2DA, RA3DD, RA3DCI, RA3DDU, RA3DJW, RA3DKY, RA3DAG, RG50F, RК3DZB, RK3DIH, RK3DHQ, RL3DM, RL3DT, RN3DGN, RT3F, RU3AM, RU3DKD, RU3DNN, RU3DUN, RV3DBO, RV3DOK, RV3DSA, RW3DVQ, RW3DVG, RW3FY, RZ3DAD, RZ3DTZ, RZ3FO, U4MIR, UA3DKR, UA3DLP, UA3DLQ, UA3DMW, UA3DOY, UA3DHC, UA3DT, UB3DAV, UE3DFF.
Do dyplomu zalicza si? QSO z: 4X4FJ, HC1ACW, RU9CA, RU2FZ (ex. RD3DI), UR5ASM. Koszt dyplomu - 5 USD lub 5 Euro lub 10 IRC. Zg?oszenia na adres: Woronin Dmitry Jurjewiczowicz, P.O.Box 230, 141100 Szczo?kowo, Moskovskaya obl. Russia. rw3dut@narod.ru

 


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=43