Dyplomy
Petersburg Awards

Projekt i realizacja: Andrzej SQ7B


Sankt Petersburg
mapa
Piotr Wielki
 
Bia?e Noce
Pietropol-300
Lodo?amacz "Krasin"
 
LSKV-75
Palmyra
Carskie Sio?o
 
100 lat radiotechniki
Victory-60
Hokej-2000


Sankt Petersburg Award
Dyplom wydawany za potwierdzone ??czno?ci z stacjami pracuj?cymi z Sankt Petersburga - "SP" i Obwodu Leningradzkiego - "LO" w/g oznacze? RDA, po 06.09,1991 r. i nale?y zgromadzi? 1703 pkt. - jest to rok za?o?enia tego miasta. Ka?da stacja przyznaje 50 pkt. ale nie mo?na powtarza? QSO z t? sam? stacj?. Pasma i emisje dowolne. 


Piotr Wielki

Dyplom ustanowiono ku czci za?o?yciela Sankt Petersburga czyli Piotra I. Miasto za?o?y? w 1703 roku na ziemiach zdobytych od Szwedów i tu przeniós? stolic? Rosji w 1712 r. a by?a ni? do 1918 roku. Dyplom przyznaje si? za zdobycie 325 pkt. i ka?da stacja z "SP" i "LO"przyznaje - 10 pkt. a w dniach aktywno?ci - w dniach od 25 do 31 maja, punkty liczone s? podwójnie. Pasma i emisje dowolne i ??czno?ci nie maj? ogranicze? czasowych jednak QSO nie mo?na powtarza? z t? sam? stacj?.    


"Bia?e Noce" Award

Dyplom mo?na zdoby? za ??czno?ci ze stacjami z Petersburga i Leningradzkiego regionie podczas bia?ych nocy tj. w dniach od 20 maja do 10 lipca i nale?y zgromadzi? 50 pkt. Ka?da stacja przyznaje - 2 pkt. W "Dniach aktywno?ci" tj. od 25 do 31 maja - rocznica za?o?enia miasta, stacje z Sankt Petersburga i regionu przyznaj? podwójn? ilo?? pkt. Pasma i emisje dowolne i ka?da stacja mo?e by? zaliczona tylko jeden raz. Nie ma ogranicze? czasowych. Op?ata za dyplom –3 USD lub 4 IRC.


Pietropol-300

Dyplom ustanowiony w 2003 r. w 300-n? rocznic? istnienia miasta i nale?y zdoby? 300 pkt. za ??czno?ci ze stacjami z Petersburga i okr?gu Leningradzkiego. ??czno?ci od dnia 01.01.2003r. a ka?da stacja przyznaje - 10 pkt. Pasma - równie? WARC i emisje dowolne. Ka?da stacja mo?e by? zaliczona tylko jeden raz.

Lodo?amacz "Krasin"
Dyplom ustanowiony ku pami?ci wydarzeniom, które rozs?awi?y nie tylko za?og? lodo?amacza, ale i Rosj? w 2002r. W organizacji dyplomu wzi?li udzia? Rolf - DL6ZFG i Giuseppe - I2AZ.  Aby zdoby? dyplom nale?y przeprowadzi? potwierdzone ??czno?ci:
1. z lodo?amaczem "Krasin" - 3 QSO od 2002 r. na ró?nych pasmach lub ró?nymi emisjami ze stacjami: UE6MAC/1, UA3URF/1 i RW4NX/1;
2. 2 QSO ze stacjami z Wielkiej Brytanii;
3. 2 QSO ze stacjami z W?och (tylko z 2 i 8 okr?gami W?och, np. I2, I8);
4. 2 QSO ze stacjami z Niemiec.
Pasma i emisje dowolne.

LSKV-75
Dyplom wydawany z okazji 75-lecia aktywno?ci krótkofalowców w Petersburgu i przyznawany jest za zgromadzenie 75 pkt. za ??czno?ci z cz?onkami Leningradzkiej Sekcji ЛСКВ - АЛРС. Ka?da stacja przyznaje - 3 pkt.


Palmyra

Petersburg podzielony jest na 18 okr?gów administracyjnych (dzielnic). Dyplom wydany jest za potwierdzone ??czno?ci z min. 10 regionami. Za 15 i 18 potwierdzonych dzielnic dodawane s? "pó?dyplomy" czyli dodatkowe formatu A5 (rozmiar 14x21 cm). Koszt "kompletu" - potwierdzone 18 dzielnic - 5 USD lub 6 IRC. Posiadaczowi dyplomu "Sankt Petersburg" i "Piotr Wielki" uznaje si? jako za spe?nione warunki dyplomu podstawowego i mo?e otrzyma? dyplom op?acaj?c tylko koszt dyplomu. Informacje o spe?nionych warunkach czyli jakichkolwiek w?tpliwo?ci odn. braku oznacze? dzielnic na karcie QSL udzieli rv1aq@yandex.ru.
Carskie Sio?o
Царское Село znajduje si? 25 km od Petersburga na terenie miasta Puszkin. To jedna z naj?wietniejszych rezydencji carskich. Pierwsz? w?adczyni? rezyduj?c? w Carskim Siole by?a Katarzyna I, która otrzyma?a je w prezencie od swojego m??a Piotra I. W jej 300 rocznic? "ufundowania" tej rezydencji (1710 r.) ustanowiono ten dyplom.

100 lat radiotechniki
Dyplom wydany z okazji 100-lecia powstania jednego z najstarszych przedsi?biorstw radiotechnicznych w Rosji, która w chwili obecnej nazywa si? "Naukowo-Badawczy Instytut VEKTOR". Dyplomem przyznawany za przeprowadzenie ??czno?ci radiowej z jubileuszow? stacj? UE1AFW, radiostacjami Sankt Petersburga i Obwodu Leningradzkiego.

Victory-60
Dyplom wydany w 2005 r. w 60 rocznic? zako?czenia II Wojny ?wiatowej

100 lat floty
Aby otrzyma? ten dyplom nale?y zdoby? 100 pkt. wg zasady przyznawania punktów: cz?onkowie СРВС przyznaj? - 2 pkt. cz?onkowie СРВС zwi?zani z Marynark? Wojenn? - 5 pkt. weterani wojenni i woskowi - ??czno?ciowcy - 10 pkt. ??czno?? ze stacjami z Sankt-Petersburga, Sewastopolu, W?adywostoku, Murma?ska i Archangielska - 2 pkt. ??czno?? z UE1ASP (wyprawa na Hogland i Fort Obruchev 2009, wyprawa na Fort Milutin 24-26 wrze?nia 2010 r. z okr?tu szkolnego "Perekop" - 12 listopada 2010 r.) - 10 punktów. Wszystkie pozosta?e ??czno?ci zalicza si? od 01.01.2009 r.
Koszt ka?dego dyplomu - 5 IRC ale w przypadku wysy?ania zg?osze? na kolejny dyplom op?ata wynosi tylko za jeden dyplom plus 2 USD za ka?dy nast?pny i za wysy?k?. Wszelkie info: rv1aq@yandex.ru.
Dla SWL te same warunki. Zg?oszenie - lista GCR na adres: Niko?aj Michaj?owicz Sashenin RV1AQ, 193231 St. Petersburg, Box 80, Russia.

Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=44