Dyplomy
Dyplomy harcerskie
Armia Krajowa - 70"Armia Krajowa - 70"
Akcja dyplomowa " Armia Krajowa - 70" zorganizowana jest dla uczczenia 70 rocznicy przekszta?cenia Zwi?zku Walki Zbrojnej w Armi? Krajow? - najwi?ksz? organizacj? Ruchu Oporu podczas II wojny ?wiatowej. Akcja trwa od dnia 14 lutego do 31 grudnia 2012. W rocznic? rozkazu przemianowuj?cego ZWZ na Armi? Krajow? - w dniu 14 lutego (wtorek) zapraszamy na spotkanie eterowe w godzinach od 17 UTC do 21 UTC, rozpoczynaj?ce ca?? akcj?.
Akcji patronuje ?wiatowy Zwi?zek ?o?nierzy Armii Krajowej - Zarz?d G?ówny. Organizatorem akcji jest Inspektorat ??czno?ci Chor?gwi Sto?ecznej Zwi?zku Harcerstwa Polskiego, cz?onek Ogólnopolskiego Porozumienie Organizacji Radioamatorskich, a w jego imieniu akcj? koordynuje hm Marek Ruszczak, SP5UAR (award manager dyplomu "AK 70").
Koordynator akcji dyplomowej zaprojektuje specjalne dyplomy dla uczestników akcji w dwóch klasach: "Korespondent" i "Organizator". Jedyn? podstaw? przyznania dyplomu "Korespondent" jest uj?cie znaku wywo?awczego w przes?anych do koordynatora logach odpowiedniej liczby stacji okoliczno?ciowych. Podstawowy dyplom przekazywany b?dzie bezp?atnie drog? elektroniczn? w wersji pliku PDF. Na ?yczenie uczestnik akcji spe?niaj?cy warunki dyplomu mo?e otrzyma? dyplom papierowy po przes?aniu do koordynatora akcji op?aty w wysoko?ci 10 z? (stacje SP) lub 2 IRC (stacje zagraniczne).
Organizatorzy apeluj? do wszystkich stacji klubowych w Polsce, aby z tej okazji pracowa?y pod znakami okoliczno?ciowymi przez okres co najmniej 2 miesi?cy, przypominaj?c wa?ne akcje Armii Krajowej na swoim terenie. Apel ten kierujemy tak?e do ch?tnych posiadaczy pozwole? indywidualnych. Jedynym warunkiem udzia?u w akcji i otrzymania dyplomu w kategorii "Organizator" jest zg?oszenie pracy do koordynatora akcji oraz przes?anie logu w wersji elektronicznej (plik cbr lub adif).
Ka?da stacja okoliczno?ciowa samodzielnie wyst?puje o znak okresowy oraz samodzielnie projektuje i wykonuje karty QSL. Jedyn? sugesti? koordynatora jest zamieszczenie jednej ze stron karty napisu: "Armia Krajowa - 14 luty 1942" oraz informacji o patronacie honorowym nad akcj? ze strony ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy Armii Krajowej. Harmonogram pracy stacje ustalaj? samodzielnie – wskazane jest przekazywanie go na stron? internetow? qrz.com oraz na stron? akcji obs?ugiwan? przez koordynatora.
Stacje okoliczno?ciowe mog? pracowa? w systemie Multioperator / Multiband, tj. równocze?nie na ró?nych pasmach i ró?nymi emisjami, przy czym obowi?zkowa jest praca na falach krótkich emisj? SSB. Do dyplomu zaliczane b?d? równie? ??czno?ci w zawodach krótkofalarskich krajowych i zagranicznych, pod warunkiem przestrzegania regulaminów tych zawodów.
Stacje SP, ubiegaj?ce si? o dyplom "AK- 70" w klasie "Korespondent" powinny uzyska? w ??czno?ciach ze stacjami okoliczno?ciowymi nie mniej ni? 70 punktów. Jedna ??czno?? ma warto?? 5 pkt. Do dyplomu zaliczana b?dzie tylko jedna ??czno?? nawi?zana z dan? stacj? okoliczno?ciow? niezale?nie od daty, pasma czy emisji.
Analogiczne warunki obowi?zuj? dla stacji EU przy czym jedna ??czno?? ma warto?? 10 pkt., oraz dla stacji DX, dla których jedna ??czno?? na warto?? 14 pkt.
Logi z akcji dyplomowej (obejmuj?ce wszystkie nawi?zane ??czno?ci) stacje okoliczno?ciowe bior?ce udzia? w akcji przekazuj? do koordynatora na bie??co, nie pó?niej jednak ni? do dnia 22 stycznia 2013. Przekazanie logu jest warunkiem przyznania dyplomu w klasie "Organizator".
Koordynator poda do publicznej wiadomo?ci na stronie akcji logi on-line niezw?ocznie po ich otrzymaniu. Je?eli b?dzie to mo?liwe – koordynator uruchomi interaktywne mechanizmy sprawdzania logów oraz sprawdzania czy stacja spe?ni?a warunki do uzyskania dyplomu.
Po zako?czeniu akcji (najpó?niej do 28 lutego 2013 roku) koordynator poda wykaz stacji, które spe?ni?y warunki dyplomu.
Patronat honorowy nad akcj? obj?? Marsza?ek Senatu RP. Bogdan Borusewicz.
Inspektor Chor?gwi Sto?ecznej ZHP Jaros?aw Szymaniak SQ5VJA
Award Manager (koordynator akcji dyplomowej) Marek Ruszczak SP5UAR

 


45 lat nadania im. Bohaterów Warszawy Chor?gwi Sto?ecznej ZHP • 45 lat nadania Chor?gwi Sto?ecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy
W roku 2012 up?ywa 45 lat od czasu nadania imienia Chor?gwi Sto?ecznej ZHP, która powo?ana formalnie rozkazem Naczelnika ZHP nr 5/67 z dnia 1 czerwca 1967 r. W dniu 7 maja 1967 r. przyj??a na stadionie Legii Warszawa przy udziale 30 tysi?cy harcerzy nazw? Chor?giew Sto?eczna ZHP i otrzyma?a imi? Bohaterów Warszawy.
W zwi?zku z powy?szym znacz?cym wydarzeniem dla warszawskich harcerzy Chor?gwiany Inspektorat ??czno?ci wraz z Harcerskimi Klubami ??czno?ci:
Hufca Warszawa ?oliborz
SP5ZIP przy Szkole Podstawowej z Oddzia?ami Integracyjnymi nr 223 Warszawa, ul. Kasprowicza 107
SP5ZHJ przy Szkole Podstawowej nr 267 Warszawa, ul. Braci Za?uskich 1
Hufca Warszawa Praga Po?udnie
SP5ZRW przy Zespole Szkó? Publicznych nr 1 Spo?ecznego Towarzystwa O?wiatowego Warszawa Al. Sztandarów 2
Hufca Warszawa Praga Pó?noc
SP5ZPN przy Szkole Podstawowej nr 52 Warszawa, ul. Samarytanka 11/13
Hufca Warszawa Wola
SP5ZHG przy XXIV Liceum Ogólnokszta?c?cym Warszawa, ul. Obozowa 60
Postanawia:
Przeprowadzi? krótkofalarsk? akcj? dyplomow? pod nazw?: "45 lat nadania Chor?gwi Sto?ecznej ZHP imienia Bohaterów Warszawy"
Celem wydania dyplomu jest z?o?enie ho?du Bohaterskim Obro?com Warszawy: ?o?nierzom i ludno?ci cywilnej a w szczególno?ci upami?tnienie m?stwa ?o?nierzy armii podziemnych i patriotycznych postaw dzieci, m?odzie?y i cywilnej ludno?ci Warszawy.
Do dyplomu zalicza si? ??czno?ci i nas?uchy przeprowadzone od 1 do 31 maja 2012 r. na wszystkich pasmach amatorskich dowolnymi emisjami.
Warunkiem zdobycia dyplomu jest uzyskanie 45 pkt. wg nast?puj?cego klucza:
  - 10 pkt. za ??czno?? ze stacj? okoliczno?ciow? wymienionych wy?ej Harcerskich Klubów ??czno?ci pracuj?c? z okazji 45-lecia nadania imienia Bohaterów Warszawy
  - 2 pkt. za ??czno?? z indywidualn? stacj? harcerki lub harcerza dzia?aj?cego w podstawowej jednostce organizacyjnej (dru?ynie, klubie, kr?gu) Chor?gwi Sto?ecznej ZHP
Zaliczana jest tylko jedna ??czno?? z dan? stacj? w ka?dym pa?mie, niezale?nie od emisji.
Dyplom dla stacji nas?uchowych jest wydawany za zdobycie tej samej liczby punktów.
Mno?nik: razy 2 za nas?uch stacji QRP (do 5 W output).
Nas?uchy w niepowtarzaj?cych si? konfiguracjach.
Organizator akcji dyplomowej przyjmuje zg?oszenia do 31 sierpnia, a Dyplomy zostan? rozes?ane do 31 wrze?nia 2012 r.
W czasie akcji dyplomowej operatorzy klubowych stacji okoliczno?ciowych nie mog? przyznawa? punktów jako indywidualni harcerze.
Wnioski nale?y nadsy?a? (wy??cznie na drukach PZK) poczt? zwyk??, nie elektroniczn? na adres: Harcerski Klub ??czno?ci SP5ZIP, ul. Kasprowicza 107, 01-823 Warszawa. Pytania i uwagi mo?na przesy?a? na adresy: sn45bw@sp5zip.pl, sp5viw@sp5zip.pl


• "Dzie? my?li braterskiej"
Dyplom "Dzie? my?li braterskiej" jest po?wi?cony twórcy skautingu Robertowi Baden-Powellowi
W lutym 2012 r. nale?y zgromadzi? 10 punktów za ??czno?ci/nas?uchy ze stacjami harcerskim, które przydzielaj? po 1 punkcie do dyplomu, który jest po?wi?cony twórcy scoutingu R. Baden-Powellowi. Obowi?zkowo nale?y przeprowadzi? ??czno?ci (nas?uchy) ze stacjami SP2ZAO i SP2ZCI, które przyznaj? po 2 pkt. Po spe?nieniu warunków mo?na ubiega? si? o wydanie dyplomu (cena 10,00 z?). Korespondencj? kierowa? na adres award managera SQ2SDJ; adres domowy: Marek Kosmowski, ul. Bohaterów Westerplatte 7/13, 85-827 Bydgoszcz (sq2sdj@o2.pl).• "?wi?to Niezapominajki"
W miesi?cu maju 2012 r. amatorskie stacje krótkofalarskie Harcerskich Klubów ??czno?ci "Dromader" SP2ZAO i "Emiter" SP2ZCI z Bydgoszczy oraz posiadacze "Dyplomu Niezapominajki" b?d? propagowa?y niezapominajk? jako kwiat Polaków. Nale?y obowi?zkowo przeprowadzi? ??czno?ci (nas?uchy) z SP2ZAO i SP2ZCI oraz 10 ??czno?ci lub nas?uchów na KF lub UKF ze stacjami posiadaj?cymi "Dyplom Niezapominajki" - ??cznie 12 ??czno?ci lub nas?uchów. Dyplom kosztuje 10.00 z? i mo?na go uzyska? po przes?aniu zg?oszenia na adres award managera SQ2SDJ: Marek Kosmowski, ul. Bohaterów Westerplatte 7/13, 85-827 Bydgoszcz (sq2sdj@o2.pl).


• "Kana? Bydgoski"
Stacje harcerskie z Bydgoszczy podczas pracy na pasmach amatorskich pragn? zwróci? uwag? na budowl? in?yniersk? z XVIII w. jak? jest po dzi? dzie? czynny Kana? Bydgoski. W czasie pracy z terenu b?d? go?cili na dziesi?ciu ?luzach, a za nawi?zanie ??czno?ci z tych miejsc, b?dzie mo?na ubiega? si? o wydanie dyplomu "Kana? Bydgoski", który ma trzy stopnie:
   1. Stopie? (QSO z 4 ?luz)
   2. Stopie? (QSO z 7 ?luz)
   3. Stopie? (QSO z 9 ?luz)
Uwaga: ?luza nr 4 na starym kanale jest jokerem i mo?na zast?pi? ni? brakuj?c? ?luz?.
Stacje b?d?ce QRV ze wszystkich ?luz otrzymaj? dyplom bezp?atny potwierdzaj?c powy?sze. Czas zdobywania dyplomu jest nieokre?lony. Na stronie www.pzk.bydgoszcz.pl b?dzie informacja o aktywno?ci kolegów pracuj?cych ze ?luz na Kanale Bydgoskim. Cena dyplomu 10 z?. Zg?oszenia nale?y kierowa? do award managera SP2JBJ: Witold B?asiak, ul. Wczasowa 3, 86-065 ?ochowo (sp2jbj@wp.pl).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=54