Biblioteka Radioamatora
Poczta elektroniczna na falach krótkich (1)

Krzysztof D?browski OE1KDA
Wiede?. Luty 2012Cennym uzupe?nieniem dla krótkofalarstwa jest w obecnych czasach mo?liwo?? wymiany poczty elektronicznej w sposób podobny do internetowego ale z t? ró?nic?, ?e odbywa si? ona wy??cznie lub przynajmniej cz??ciowo drog? radiow?. W cz??ci stosowanych rozwi?za? wymiana poczty ogranicza si? wy??cznie do sieci amatorskiej, która jednak mo?e w charakterze uzupe?nienia korzysta? z ??czy internetowych ale istniej? równie? rozwi?zania pozwalaj?ce na wymian? poczty elektronicznej z u?ytkownikami internetu. Tre?? tak wymienianej korespondencji musi w normalnej sytuacji odpowiada? wymogom i ograniczeniom stawianym ??czno?ciom amatorskim ale rozwi?zania takie mog? by? i s? wykorzystywane tak?e w ??czno?ciach kryzysowych i ratunkowych lub w odpowiednich ?wiczeniach.
W takich sytuacjach tre?? korespondencji musi odpowiada? potrzebom chwili i nie ogranicza si? do wiadomo?ci typowo krótkofalarskich.  Z mo?liwo?ci wymiany poczty elektronicznej przez radio korzystaj? cz?sto krótkofalowcy ?eglarze lub te? podró?nicy przebywaj?cy w rejonach o s?abo rozwini?tej infrastrukturze telekomunikacyjnej.  
Na falach krótkich pracuj? obecnie dwie g?ówne pocztowe sieci amatorskie: Winlink2000 i PSKMail. Obie posiadaj? w?asne serwery pocztowe i skrzynki dost?powe i korzystaj? z ró?nych rodzajów emisji. W sieci Winlinku2000 (w dalszym ci?gu oznaczanej równie? skrótem WL2K) s? to emisje Pactor lub Winmor a w sieci PSKMail – emisje z rodziny PSK i MFSK. Najcz??ciej s? to emisje PSK500R i PSK250 oraz MFSK16 ale nie wy??cznie. W konsekwencji u?ytkownicy ka?dej z nich korzystaj? zarówno z ró?nych programów jak i z ró?ni?cych si? mi?dzy sob? rozwi?za? modemów. Emisja Pactor wymaga korzystania z modemów PTC-II natomiast Winmor i PSK korzystaj? z systemu d?wi?kowego czyli podsystemu d?wi?kowego komputera wraz z odpowiednim oprogramowaniem i ewentualnymi dodatkowymi sterownikami. Dodatkowo do wymiany poczty elektronicznej mo?liwe s? tak?e transmisja i odbiór komunikatów APRS.  
G?ównym tematem obecnego skryptu jest wprawdzie wymiana poczty elektronicznej w amatorskich sieciach pracuj?cych na falach krótkich ale nie sposób pomin?? tutaj tak?e zarówno spraw zwi?zanych z dost?pem do tych sieci na falach ultrakrótkich (przy wykorzystaniu emisji packet radio lub innych i cyfrowych stacji przeka?nikowych) jak i zupe?nie nowych mo?liwo?ci w tej dziedzinie oferowanych przez cyfrow? sie? D-STAR. Dla pe?niejszego zapoznania si? z omawianymi emisjami i systemami ??czno?ci autor zaleca si?gni?cie do poprzednich tomów z obecnej serii, a w szczególno?ci (zala?nie od zainteresowa? czytelnika i jego obecnego stanu wiedzy) do odpowiednich fragmentów tomów omawiaj?cych ??czno?ci cyfrowe na falach krótkich, system packet radio i D-STAR.  
Ze wzgl?du na obszerno?? tematu i liczb? programów zwi?zanych z radiow? wymian? poczty elektronicznej opracowanie zosta?o podzielone na dwa tomy.  
Tom obecny zawiera t?umaczenia instrukcji do niektórych omawianych programów nadawczo-dbiorczych. Zamieszczenie we wspólnym opracowaniu kilku instrukcji powoduje, ?e niektóre zawarte w nich informacje powtarzaj? si?. Autor zrezygnowa? jednak z ich usuwania aby u?atwi? czytelnikom korzystanie z wybranych instrukcji bez konieczno?ci szczegó?owego zapoznania si? z opisami nie u?ywanych przez nich programów. 


Spis tre?ci 


Wst?p      
Rozdzia? 1. Wiadomo?ci ogólne   
 Winlink                         
 Sposoby transmisji          
 Transmisja na UKF-ie              
Rozdzia? 2. Wyposa?enie stacji  
 Transmisja Pactor – PTC          
 Winmor – modem d?wi?kowy   
 Packet radio                   
Rozdzia? 3. Programy        
 AirMail            
 PacLink           
 RMS Express      
 Porównanie programów pocztowych dla stacji indywidualnych   
 Oprogramowanie stacji dost?powych do sieci Winlinku2000     
Rozdzial 4. PSKmail           
Rozdzia? 5. Poczta elektroniczna w systemie D-STAR
Instrukcja do programu AirMail
 Wst?p                    
 Instalacja               
 Konfiguracja ogólna   
 Konfiguracja dla sieci packet radio   
 Konfiguracja po??czenia telnetowego 
 Okno g?ówne programu     
  Pisanie wiadomo?ci           
  Po??czenie z serwerem dost?powym na UKF przez packet radio
  Po??czenie przez sie?packet radio       
  Po??czenie krótkofalowe emisj? Pactor 
  Po??czenie internetowe przez Telnet     
  Odpowiadanie na korespondencj? i przekazywanie jej dalej  
 Funkcje dodatkowe           
  Regulacja poziomu sygna?u moduluj?cego     
  Konfiguracja zdalnego sterowania radiostacj? 
  Dodatkowe parametry konfiguracyjne      
  Automatyczna odpowied?   
  Spis stacji dost?powych      
  Trasy retransmisji poczty    
  Praca w charakterze klienta poczty elektronicznej w internecie
Instrukcja do programu PacLink 
 Wst?p              
 Konfiguracja      
  Stosowane kana?y logiczne        
  Konfiguracja stacji               
  Cz?stotliwo?? sprawdzania poczty 
  Kana?y packet radio           
  Krótkofalowe kana?y Pactor  
  Konfiguracja kana?ów Telnet 
Instrukcja do programu jPSKmail   
 Wst?p                
 Konfiguracja Fldigi  
 Okno g?ówne programu


Pobierz:
Poczta elektroniczna na falach krótkich (1) (pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=58