Biblioteka Radioamatora
Poczta elektroniczna na falach krótkich (2)


Krzysztof D?browski OE1KDA
Wiede?. Luty 201

 

Drugi tom opracowania "Poczta elektroniczna na falach krótkich" zawiera t?umaczenia instrukcji obs?ugi programów, które nie zmie?ci?y si? w tomie pierwszym. Stosowane przez krótkofalowców systemy wymiany poczty elektronicznej w sieciach amatorskich lub mi?dzy stacjami amatorskimi a u?ytkownikami internetu s? szczegó?owo przedstawione w tomie pierwszym wraz ze stosowan? terminologi? i niezb?dnym wyposa?eniem stacji. Czytelnik znajdzie tam równie? dok?adniejszy opis niektórych funkcji programów pocztowych opisanych poni?ej tylko pobie?nie.  
U?ytkownicy programu AndPskmail powinni si? wi?c zapozna? z instrukcj? do jPSKmail a u?ytkownicy RMS Expressu przynajmniej z odpowiednimi fragmentami instrukcji do programów AirMail i PacLink.  
Tom obecny zawiera t?umaczenia instrukcji do niektórych popularnych programów nadawczo-dbiorczych dla wymiany poczty elektronicznej. Zamieszczenie we wspólnym opracowaniu kilku instrukcji powoduje, ?e niektóre zawarte w nich informacje powtarzaj? si?. Autor zrezygnowa? jednak z ich usuwania aby u?atwi? czytelnikom korzystanie z wybranych instrukcji bez konieczno?ci szczegó?owego zapoznania si? z opisami nie u?ywanych przez nich programów. 


Spis tre?ci


Wst?p
Instrukcja do programu AndPskmail
 Wst?p            
 Obs?uga programu              
  Okno terminalowe             
  Okno poczty elektronicznej    
  Okno edytora wiadomo?ci       
  Okno modemu      
  Okno APRS        
  Okno informacyjne
  Menu           
 Konfiguracja    
  Konfiguracja modemu         
  Konfiguracja radiolatarni    
 Dodatek 1. Kabel do po??czenia telefonu z radiostacjami FT-817857/897/450
 Dodatek 2. Uk?ad VOX-u do urz?dzenia g?o?nomówi?cego Bluetooth
Instrukcja do programu RMS Express   
 Wst?p    
 Konfiguracja     
 Nadanie wiadomo?ci   
 Nawi?zanie po??czenia emisj? Winmor  
  Konfiguracja sesji Winmor  
 Odczyt korespondencji    
 Odbiór map i prognoz pogody  
 Dodatek 1. Uk?ad sprz?gaj?cy komputer z radiostacj?
 

Pobierz: Poczta elektroniczna na falach krótkich (2) (pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=59