Biblioteka Radioamatora
Nie tylko fonia i CW

Krzysztof D?browski OE1KDA
Wiede?. Luty 2012

Nie tylko fonia i CWOd czasu ukazania si? pierwszego wydania ksi??ki up?yn??y ju? ponad 4 lata i rozwój techniki nie omin?? emisji cyfrowych. Dokonano tak?e znacznego post?pu w dziedzinie komputrowej – obecne komputery s? wielokrotnie szybsze, przewa?nie wyposa?one w wi?cej urz?dze? dodatkowych j.np. p?ytki muzyczne, czytniki obrazów (skanery), wzros?y tak?e pojemno?ci pami?ci roboczych i peryferyjnych. Pojawi?y si? nowe systemy operacyjne Windows 95 i 98, znacznie zyska? na popularno?ci tak?e system Linux. Na znaczeniu straci? natomiast dominuj?cy w czasie powstawania pierwszego wydania system DOS.  
Konieczne wi?c sta?o si? przygotowanie nowego, rozszerzonego i uaktualnionego wydania ksi??ki – uwzgl?dniaj?cego powsta?e od czasu pierwszego jej wydania programy i urz?dzenia pomocnicze a tak?e mo?liwo?ci oferowane przez nowe techniki np. internetowe.  
Krótkofalarstwo znalaz?o si? zreszt? ostatnio w nowej, trudniejszej dla niego sytuacji. Rozwój telefonii komórkowej i Internetu oferuje z jednej strony nowe mo?liwo?ci ?wiatowej komunikacji, przy których pozornie bledn? osi?gni?cia amatorskie a z drugiej strony komercjalizacja wielu dziedzin ?ycia nie omin??a ??czno?ci i coraz wi?cej s?u?b ??czno?ci zwraca swoje zainteresowanie w kierunku przyznanych nam pasm cz?stotliwo?ci. Zarz?dy telekomunikacyjne kieruj? si? w swojej dzia?alno?ci w coraz wi?kszym stopniu kategoriami zysku i sprzeda? dodatkowych pasm cz?stotliwo?ci mo?e by? widziana jako mo?liwo?? osi?gni?cia wy?szych zysków. W jaki sposób mo?emy stawi? czo?a konkurencji i jednocze?nie zyska? szersz? akceptacj? dla naszych potrzeb u osób postronnych i instytucji pa?stwowych?. W pierwszym rz?dzie musimy sobie u?wiadomi? ró?nic? mi?dzy s?u?b? amatorsk? i s?u?bami komercyjnymi. Nie chodzi mi tutaj o powierzchown? ró?nic? kosztów po??cze? czy wyposa?enia, a o ró?nic? g??bsz?, widoczn? dopiero po chwili zastanowienia. Abonenci us?ug komercyjnych s? jedynie ich u?ytkownikami uiszczaj?cymi wymagane op?aty i oczekuj?cymi w miar? niezawodnego ?wiadczenia tych us?ug. Nie maj? i nie mog? oni mie? wp?ywu na stosowan? technik? i nie musz? si? nawet zbytnio ni? interesowa?. Krótkofalowcy natomiast zajmuj? si? ??czno?ci? radiow? m. in. z zami?owania do techniki. Oznacza to, ?e nie tylko przeci?tny poziom znajomo?ci techniki jest w?ród nas wy?szy od ?redniego poziomu u abonentów us?ug komercyjnych ale tak?e, ?e mo?emy by? wspó?twórcami stosowanych przez nas rozwi?za? technicznych. Mo?emy rozwija? i wypróbowywa? nowe systemy ??czno?ci i urz?dzenia, które z wielu wzgl?dów nie znajduj? zainteresowania u komercyjnych us?ugodawców lub udowadnia? przydatno?? i niezawodno?? systemów, których próby w dziedzinach komercyjnych s? zbyt kosztowne lub zbyt ryzykowne.  
Przyk?adów pionierskiej i twórczej roli krótkofalowców mo?na by przytoczy? wiele, w tym miejscu ogranicz? si? tylko do kilku z nich:
- krótkofalowcy jako pierwsi stwierdzili i udowodnili w praktyce przydano?? zakresów fal krótkich w ??czno?ciach o zasi?gu ?wiatowym i wykazali jak znikome moce s? wystarczaj?ce do tego celu;
- s?u?ba amatorska udowodni?a praktyczn? przydatno?? i niezawodno?? modulacji jednowst?gowej (SSB) i jako pierwsza zastosowa?a j? na skal? ?wiatow?;
- system ??czno?ci cyfrowej pakiet radio opracowany przez grup? krótkofalowców ameryka?skich i kanadyjskich zaowocowa? nie tylko powstaniem ?wiatowej sieci amatorskiej ale znalaz? równie? zastosowanie w niektórych komercyjnych lokalnych sieciach komputerowych a system z nim spokrewniony by? wykorzystywany w ??czno?ci l?downika marsja?skiego "Sojourner" ze stacj? orbitaln? okr??aj?c? Marsa;
- w zastosowaniach komercyjnych spotykane s? systemy spokrewnione z systemem telewizji w?skopasmowej SSTV;
- dla potrzeb cyfrowej ??czno?ci w zakresach fal krótkich radioamatorzy opracowali system PACTOR; czas poka?e czy b?dzie on równie? stosowany w innych sieciach jak dot?d by? on ju? wielokrotnie stosowany w czasie mi?dzynarodowych akcji pomocy, w których uczestniczyli krótkofalowcy;
- dla potrzeb satelitarnych ??czno?ci cyfrowych przy u?yciu stacji niewielkiej mocy opracowany zosta? standard modulacji G3RUH;
- amatorskie ??czno?ci satelitarne wykaza?y jak nieznaczne moce nadawania i jak proste wyposa?enie wystarcza do tego celu;
- sprz?t amatorski (nie tylko radiostacje ale i urz?dzenia dodatkowe jak kontrolery TNC i PTC) wykorzystywany jest cz??ciowo przez mi?dzynarodowe organizacje pomocy np. przez "Czerwony Krzy?" w trakcie akcji w oddalonych zak?tkach ?wiata;
jednym z powodów jest ni?sza, w porównaniu ze sprz?tem profesjonalnym cena urz?dze? jednak jego wykorzystanie nast?pi?o dopiero po udowodnieniu jego przydatno?ci przez radioamatorów;  
Zapoznawanie si? z nowo?ciami a tym bardziej nasza aktywna rola w dziedzinie rozwoju techniki oznacza podwy?szanie poziomu naszej wiedzy i wykszta?cenia a tak?e mo?liwo?ci przekazania jej dalszym kr?gom spo?ecze?stwa (wystarczy wspomnie? tu np. o roli nauczycieli-krótkofalowców) i zwi?kszenia akceptacji techniki w spo?ecze?stwie.
Wszystko to oznacza, ?e nie mo?emy ograniczy? naszych zainteresowa? do ogólnie znanych i klasycznych technik ??czno?ci (np. telegrafii) a wprost przeciwnie musimy stale interesowa? si? nowo?ciami i korzysta? przynajmniej z cz??ci z nich. W epoce Internetu i sieci komputerowych nie mo?emy ograniczy? si? wy??cznie do ??czno?ci telegraficznych z ich b. ograniczon? ilo?ci? wymienianych informacji (przynajmniej w trakcie standardowych QSO, które stanowi? zreszt? znaczn? wi?kszo??) i nie mo?emy utrudnia? dost?pu m?odzie?y do pasm KF wymagaj?c bezwzgl?dnie znajomo?ci telegrafii.
Warunkiem przyci?gni?cia m?odzie?y do naszego pi?knego hobby jest pokazanie jej, ?e to wszystko co j? mo?e fascynowa? j. np. sieci komputerowe, techniki internetowe czy multimedialne stanowi integraln? cz??? krótkofalarstwa i pozwala na twórcze "wy?ycie si?" przy mo?liwych do zaakceptowania nak?adach finansowych.  
Przytoczone argumenty nie powinny by? b??dnie zrozumiane jako walka z tradycj? w ogólno?ci i z telegrafi? w szczególno?ci, a maj? jedynie wykaza?, ?e w dzisiejszych czasach klasyczne i znane od dziesi?cioleci metody ??czno?ci to nie wszystko i ?e odcinanie si? od nowoczesno?ci mo?e kiedy? zagrozi? istnieniu krótkofalarstwa.  
Wracaj?c do porówna? stanu techniki krótkofalarskiej z komercyjn? (jednym z takich porówna? mo?e by? porównanie szybko?ci transmisji w sieci Internetu i w sieci pakiet radio) nale?y pami?ta? o tym jak wiele osi?gni?to w sieciach amatorskich stosunkowo niewielkim nak?adem finansowym – niewielkim w porównaniu ze ?rodkami zaanga?owanymi w rozbudow? i utrzymanie sieci komercyjnych.
I na zako?czenie jeszcze jedna uwaga. Po ukazaniu si? pierwszego wydania zetkn??em si? z opiniami, ?e ksi??ka jest trudna dla wielu czytelników. W obecnym wydaniu postara?em si? o wprowadzenie dodatkowych wyja?nie? i zwróci?em wi?ksz? uwag? na ?atwo?? przyswojenia materia?u.  
Dobieraj?c s?ownictwo i terminologi? stara?em si? w jak najszerszym stopniu korzysta? z istniej?cej terminologii polskiej i nie ulega? rozpowszechnionej ostatnio modzie bezkrytycznego przyjmowania terminologii zagranicznej i wypierania przez ni? polskich wyra?e?. Czasami by?em zmuszony wykaza? w tej dziedzinie w?asn? inwencj? – by? mo?e
nie wszystko mi si? uda?o, ale "gdzie drwa r?bi? tam wióry lec?..." a gdzie nie r?bi? tam mo?e by? po prostu ... zimno.
Wiede?, listopad 1998.  

Wyd. 1 Bogmar, Olsztyn 1994
Wyd. 2 Internetowe, marzec 1999
Reprint wyd. 2 - luty 2012


SPIS TRE?CI

1. Transmisje cyfrowe
1.1. Sygna?y cyfrowe
1.2. Rodzaje transmisji
1.3. Parametry transmisji
1.4. Z??cze szeregowe
1.5. B??dy transmisji
1.6. Protokó?y transmisji
1.7. Model ISO
1.8. Systemy modulacji
1.8.1. Modulacja podno?nej akustycznej
1.8.2. Modulacja sygna?u w.cz.
2. Telegrafia dalekopisowa – RTTY
2.1. Podstawy
2.2. Modem
2.2.1. Spis cz??ci
2.3. Programy nadawczo/odbiorcze
2.4. Kontrolery RTTY
2.4.1. Zestaw rozkazów kontrolera PK-232
2.5. Emisja PSK31
2.5.1. Automatyczny prze??cznik N-O
2.5.1.1. Spis cz??ci
2.6. Odbiór stacji profesjonalnych
3. System pakiet radio
3.1. Protokó? AX.25
3.1.1. Protokó? DAMA
3.1.1.1. Parametry kontrolerów TNC dla wspó?pracy z w?z?ami DAMA
3.2. Sie? pakiet radio
3.2.1. Przeka?niki cyfrowe
3.2.2. Stacje w?z?owe
3.2.2.1. Zestawy rozkazów niektórych stacji w?z?owych
3.2.2.2. Przyk?adowe po??czenie z w?z?em
3.2.3. Skrzynki elektroniczne
3.2.3.1. Skrzynki Packet-Cluster
3.2.3.2. Zestawy rozkazów niektórych systemów skrzynek
3.2.3.3. Adresy hierarchiczne
3.2.3.4. Przyk?adowe po??czenie ze skrzynk?
3.3. Planowanie i struktura sieci
3.3.1. Rozmieszczenie stacji i przydzia? cz?stotliwo?ci
3.3.2. ??cza mi?dzy w?z?ami
3.3.3. Systemy oprogramowania
3.3.4. Znaki wywo?awcze
3.3.5. Skrzynki elektroniczne i stacje specjalne
3.4. Kontrolery TNC
3.4.1. Konstrukcja i w?a?ciwo?ci kontrolerów TNC
3.4.2. Oprogramowanie kontrolerów
3.4.3. Obs?uga kontrolera TNC2
3.4.4. Po??czenie kontrolera z komputerem
3.4.5. Po??czenie kontrolera z radiostacj?
3.4.5.1. Prze??czanie nadawanie-odbiór
3.4.5.2. Wyj?cie g?o?nikowe
3.4.5.3. Blokada szumów
3.4.5.4. Sygna? wyj?ciowy modemu
3.4.6. Kontrolery TNC3
3.4.7. Rozwi?zania fabryczne kontrolerów TNC
3.5. Programy nadawczo-odbiorcze
3.5.1. Opisy popularnych programów pakiet radio
3.6. Modem BayCom
3.6.1. Opis uk?adu
3.6.2. Spis cz??ci
3.6.3. Uruchomienie i strojenie
3.6.4. Cyfrowa blokada szumów modemu BayCom
3.6.5. Spis cz??ci
3.7. Cyfrowe blokady szumów
3.7.1. Blokada szumów na obwodzie XR2211
3.7.1.1. Spis cz??ci
3.7.2. Uk?ad z pomiarem cz?stotliwo?ci
3.7.2.1. Spis cz??ci
3.8. Po??czenie dwóch kontrolerów z radiostacj?
3.8.1. Spis cz??ci
4. Protokó?y TCP/IP
4.1. Informacje ogólne
4.2. Zasady dzia?ania
4.2.1. Adresy internetowe (IP)
4.2.1.1. Lista adresów IP
4.3. Protokó?y TCP/IP w praktyce krótkofalarskiej
4.3.1. Instalacja i zbiór rozkazów pakietu TCP/IP (NOS)
4.3.1.1. Modemy i kontrolery TNC
4.3.1.2. Instalacja i g?ówne zbiory
4.3.1.3. Wywo?anie NOS
4.3.1.4. Po??czenie (sesja) AX.25
4.3.1.5. Po??czenie stacji AX.25 ze stacj? TCP
4.3.1.6. Sesja Telnet
4.3.1.7. Sesja Ping
4.3.1.8. Sesja FTP
4.3.1.9. Meldunki w trakcie sesji
4.3.1.10. Diagnoza b??dów
4.3.1.11. Wizyta w skrzynce NOS
4.3.1.12. Spis rozkazów stacji NOS
4.3.1.13. Lista rozkazów NOS
4.3.2. Protokó? NET/ROM
4.3.3. Wykorzystanie stacji pakiet radio w dost?pie do w?z?ów TCP/IP
4.3.4. Tabele tras ??czno?ci
4.3.4.1. Protokó? AX.25
4.3.4.2. Protokó? NET/ROM
4.3.4.3. Protokó? IP
4.3.5. Sterownik AX25
4.3.6. Program BM
4.4. Tryb KISS
4.5. Zastosowanie przegl?darki internetowej
4.5.1. Uwagi wst?pne
4.5.2. Niezb?dne zbiory Flexnet
4.5.3. Instalacja PC/Flexnet
4.5.4. Plik wywo?awczy Flexnet
4.5.5. Konfiguracja TCP/IP pod Windows 95
4.5.6. Sesja Ping pod Windows 95
4.5.7. Przegl?darki
4.5.8. Dalsze perspektywy
5. Wi?ksze szybko?ci transmisji
5.1. Podstawy teoretyczne
5.1.1. Porównanie systemów modulacji
5.2. Szybko?? 2400 bit/s
5.2.1. Zasada pracy modemu z modulacj? fazy
5.2.1.1. Spis cz??ci
5.2.2. Korzy?ci wynikaj?ce z zastosowania modulacji fazy i szybko?ci 2400 bit/s
5.3. Szybko?? 9600 bit/s
5.3.1. Spis cz??ci modemu G3RUH
5.3.2. Spis cz??ci modemu OE5DXL
5.3.2.1. Wersja Atari
5.3.2.2. Wersja PC
5.3.3. Uwagi praktyczne odno?nie zastosowania modemów G3RUH
5.4. Szybko?? 4800 bit/s
5.5. Szybko?? 19200 bit/s
5.6. Szybko?ci 38,4 - 307,2 kbit/s
5.7. Szybko?ci rz?du 1 Mbit/s
5.8. Nadajnik dla szybko?ci przysz?o?ciowych
5.9. Modem MSK/PSK dla szybko?ci 1200 bit/s
5.9.1. Spis cz??ci
5.10. Przegl?d modemów
5.10.1. Rozwi?zania modemów fabrycznych
5.10.2. Modemy satelitarne
6. Systemy ARQ/FEC
6.1. Emisja AMTOR
6.1.1. Tryb A (ARQ)
6.1.2. Tryb L (ARQ-L)
6.1.3. Tryb B (FEC)
6.1.4. ??czno?ci
6.1.5. Przebieg po??czenia
6.1.6. Porównanie z systemem pakiet radio
6.1.7. Kod AMTOR
6.2. Komunikaty w systemie NAVTEX
6.2.1. Odbiór stacji profesjonalnych
6.3. Profesjonalne systemy ARQ/FEC
6.4. System PACTOR
6.4.1. Przebieg po??czenia
6.4.2. PACTOR-II
6.5. System G-TOR
6.6. System CLOVER
6.7. Kontrolery AMTOR
6.7.1. Zestaw rozkazów kontrolera PK-232
6.8. Kontrolery PACTOR
6.8.1. Zestaw rozkazów kontrolera PTC
6.9. Kontrolery G-TOR
6.10. Kontrolery CLOVER
7. Transmisja obrazów faksymile i SSTV
7.1. Emisja faksymile
7.2. Zasada dzia?ania
7.2.1. Wyposa?enie stacji
7.2.2. ??czno?ci amatorskie
7.2.3. Odbiór satelitów meteorologicznych
7.3. Konwertery i programy nadawczo/odbiorcze
7.3.1. JVFAX
7.3.2. Prosty program odbiorczy dla kontrolerów MFJ
7.4. Prosty konwerter nadawczo-odbiorczy faksymile
7.4.1. Spis cz??ci (uk?ad 1a)
7.4.2. Spis cz??ci (uk?ad 1b)
7.4.3. Spis cz??ci (uk?ad 1c)
7.5. Konwerter satelitarny faksymile
7.5.1. Spis cz??ci
7.5.2. Przemiennik 137/144 MHz
7.5.3. Spis cz??ci
7.6. Odbiór stacji faksymile
7.7. Telewizja w?skopasmowa SSTV
7.8. Normy SSTV
7.8.1. Identyfikacja normy (kod VIS)
7.8.2. Przebiegi sygna?ów niektórych norm SSTV
7.8.2.1. Normy czarno-bia?e
7.8.2.2. Normy Robot (kolor)
7.8.2.3. Normy Vraase SC-2
7.8.2.4. Normy Scottie
7.8.2.5. Normy Martin
7.9. Wyposa?enie nadawczo-odbiorcze SSTV
7.9.1. Program Win95-SSTV
7.9.2. Automatyczny prze??cznik N-O
7.9.2.1. Spis cz??ci
8. Techniki rozpraszania widma
8.1. Podstawy teoretyczne
8.2. Systemy
8.2.1. System z kluczowaniem fazy
8.2.2. System z kluczowaniem cz?stotliwo?ci
8.2.3. Pozosta?e systemy
8.3. Kody i synchronizacja
8.3.1. Generacja kodów
8.3.2. Synchronizacja
8.4. Zastosowania
8.5. Amatorska technika rozpraszania widma
8.5.1. Synchronizacja zewn?trzna
8.5.1.1. Synchronizacja za pomoc? podno?nej koloru
8.5.1.2. Synchronizacja za pomoc? impulsów odchylania ramki
8.5.1.3. Synchronizacja za pomoc? sygna?u d?ugofalowego
8.5.1.4. Generator sygna?u pseudolosowego
8.5.1.5. Modulator zrównowa?ony
8.5.2. Synchronizacja za pomoc? no?nej
8.5.3. Transmisje cyfrowe
8.5.4. Synchronizacja za pomoc? cyfrowej p?tli fazowej
8.5.4.1. Spis cz??ci
9. Cyfrowa obróbka sygna?ów
9.1. Zasady pracy
9.2. Procesory i uk?ady logiczne
9.3. Przetworniki A-C i C-A oraz inne uk?ady pomocnicze
9.4. Zasada dzia?ania niektórych uk?adów
9.4.1. Algorytmy i ich realizacje
9.4.1.1. Obwody liniowe
9.4.1.2. Uk?ady nieliniowe
9.5. Zastosowania w radio- i telekomunikacji
9.6. Fabryczne filtry cyfrowe
9.7. Zastosowania w technice amatorskiej
10. Telewizja amatorska z modulacj? cz?stotliwo?ci (FM)
10.1. Standardy TV
10.2. Zalety modulacji cz?stotliwo?ci
10.3. System raportów
10.4. Uk?ady odbiorcze
10.4.1. Odbiorniki satelitarne
10.4.2. Instalacja antenowa
10.4.3. Wtyk przej?ciowy z izolacj? dla pr?du sta?ego
10.4.4. Przedwzmacniacz tranzystorowy dla pasma 23 cm
10.4.4.1. Spis cz??ci
10.4.5. Gotowe modu?y odbiorcze
10.4.6. Uk?ady preemfazy i deemfazy
10.5. Nadajniki TV-FM
10.5.1. Nadajnik na pasmo 23 cm
10.5.1.1. Spis cz??ci
10.5.1.2. Konstrukcja i uruchomienie
10.5.1.3. Modyfikacja nadajnika do pracy w pa?mie 13 cm
10.5.1.4. Spis cz??ci
10.5.2. Nadajnik na pasmo 13 cm
10.5.2.1. Spis cz??ci
10.5.3. Samowzbudny nadajnik ma?ej mocy na pasmo 23 cm
10.5.3.1. Spis cz??ci
10.5.4. Wzmacniacz mocy na pasmo 23 cm
10.5.4.1. Spis cz??ci
10.5.5. Tranzystorowe wzmacniacze mocy na pasmo 23 cm
10.5.5.1. Spis cz??ci
10.5.6. Nadajnik na pasmo 10 GHz
10.5.6.1. Spis cz??ci
10.5.6.2. Konstrukcja i uruchomienie
10.5.7. Nadajnik z ceramicznym rezonatorem koncentrycznym
10.5.8. Modulator d?wi?ku
10.5.8.1. Spis cz??ci
10.5.9. Modulator wizji
10.5.9.1. Spis cz??ci
10.5.10. Modu?y nadawcze
10.6. Prze??czniki antenowe
10.6.1. Spis cz??ci
10.7. Telewizyjne stacje przeka?nikowe
10.8. Dalsze ?ród?a informacji
11. Amatorska radioastronomia
11.1. Podstawy radioastronomii
11.1.1. Promieniowanie cia?a doskonale czarnego
11.1.2. Pozosta?e mechanizmy generacji
11.1.3. Wp?yw o?rodka propagacji
11.2. Anteny odbiorcze
11.3. Odbiorniki
11.4. Zasada interferometru
11.5. Cele obserwacji
11.6. Obserwacje amatorskie
11.6.1. Obserwacje wst?pne
11.6.2. Sprz?t amatorski
11.6.3. Dalsze kroki
12. Emisje koherentne
12.1. Telegrafia koherentna – CCW
12.1.1. Zasada pracy i zakres zastosowa?
12.2. Uk?ady nadawczo-odbiorcze
12.2.1. Generator podstawy czasu
12.2.1.1. Spis cz??ci
12.2.2. Synchronizacja klucza telegraficznego
12.2.2.1. Spis cz??ci
12.2.3. Nadajniki telegraficzne CCW
12.2.4. Odbiorniki telegrafii CCW
12.2.4.1. Spis cz??ci
12.3. Praktyka pracy
13. Modulacja jednowst?gowa o sta?ej amplitudzie
13.1. Uk?ady z p?tl? synchronizacji fazy
13.2. Uk?ad z zastosowaniem kompresora w.cz.
13.2.1. Spis cz??ci
13.3. Zastosowania
13.3.1. Otrzymywanie sygna?u akustycznego o sta?ej amplitudzie
13.3.2. Eksperymentalny nadajnik na pasmo 13 cm
13.3.2.1. Spis cz??ci
13.3.3. Nadajnik jednowst?gowy z modulacj? FM
13.3.3.1. Spis cz??ci
13.3.4. Kompatybilna modulacja jednowst?gowa – CSSB
14. Amatorski system przywo?awczy wg. standardu POCSAG
14.1. Standard POCSAG
14.2. Struktura komunikatu
14.3. Amatorskie systemy przywo?awcze
14.4. Wyposa?enie
Dodatek 1. Amatorska telewizja AM ATV-AM
D1. Nadajnik telewizyjny z formowaniemn sygna?u na cz?stotliwo?ci po?redniej
D1.1. Spis cz??ci
D1.2. Odbiornik telewizyjny
D1.3. Uk?ady pomocnicze
D1.3.1. Wska?nik si?y odbioru
D1.3.1.1. Spis cz??ci
D1.3.2. Transmisja d?wi?ku dwukana?owego
D1.3.2.1. Spis cz??ci
Dodatek 2. Parametry podzespo?ów mikrofalowych
Dodatek 3. Modu?y z diod? Gunna
D3.1. Nadajnik z fabrycznym modu?em Gunna
D3.1.1. Spis cz??ci
D3.2. Antena tubowa
Literatura


Pobierz: Nie tylko fonia i CW (pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=60