Biblioteka Radioamatora
Krótkofalarski S?ownik Niemiecko-Polski/Angielsko-Polski (1)


Krzysztof D?browski OE1KDA

Tom 1


Niemiecko-polski i angielsko-polski s?ownik nowoczesnego radioamatora zawiera wybór s?ownictwa technicznego z ró?nych dziedzin: radiotechniki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki, automatyki, astronomii, fizyki i innych, z którymi stykaj? si? radioamatorzy i krótkofalowcy czytaj?c opracowania po?wi?cone ??czno?ciom amatorskim i technice krótkofalarskiej. Celem autora nie by?o jednak zebranie kompletnego s?ownictwa w ka?dej z tych dziedzin. W zamy?le s?ownik ten nie ma stanowi? konkurencji dla rozbudowanych s?owników tematycznych a jedynie pomoc dla krótkofalowców czytaj?cych i t?umacz?czych opracowania na bliskie im tematy. Szczególny nacisk po?o?ono na s?ownictwo z nowych i rozwijaj?cych si? dynamicznie dziedzin takich jak cyfrowe systemy ??czno?ci, cyfrowa obróbka sygna?ów i odbiorniki oparte na tej zasadzie, które s? jak dot?d w mniejszym stopniu uwzgl?dnione w wydawnictwach drukowanych. Autor zak?ada u korzystaj?cych podstawowy stopie? znajomo?ci danego j?zyka i ogranicza si? zasadniczo do form podstawowych danego s?owa obcego, wierz?c, ?e czytelnicy prawid?owo rozpoznaj? formy pokrewne np. imies?owy, czasowniki lub przymiotniki albo formy odmiany na podstawie zamieszczonego rzeczownika albo odwrotnie.
Dla s?ów wieloznacznych wybrano zasadniczo znaczenia wi???ce si? z tematyk? s?ownika pomijaj?c znaczenia potoczne i istotne dla innych dziedzin nauki i techniki.

Pobierz: Krótkofalarski S?ownik Niemiecko-Polski i Angielsko-Polski (pdf)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=70