Biblioteka Radioamatora
Radiostacje i odbiorniki z cyfrow? obróbk? sygna?ów (SDR) - tom 1


Krzysztof D?browski OE1KDA

Czerwiec 2012

 

Sprz?t nadawczo-odbiorczy oparty na cyfrowej obróbce sygna?ów wszed? do u?ytku w armii ameryka?skiej (pn. Joint Tactical Radio System - JTRS) ju? w latach 90-tych pozwalaj?c na zmniejszenie ró?norodno?ci stosowanych dot?d radiostacji i wykorzystanie w wi?kszym stopniu standardowych podzespo?ów elektronicznych. W oparciu o do?wiadczenia wojskowe zosta?a nast?pnie opracowana dla celów cywilnych norma SCA - ang. Software Radio Architecture.
Jednym z pionierów zastosowania tej techniki w krótkofalarstwie jest Gerald Youngblood K5SDR (dawniej AC5OG), za?o?yciel i szef firmy Flex Radio. Pierwsz? dost?pn? na rynku amatorsk? radiostacj? z cyfrow? obróbk? sygna?ów by?a SDR-1000 skonstruowana przez niego w 2002 roku.
Tom obecny zawiera t?umaczenia instrukcji do niektórych popularnych programów cyfrowej obróbki sygna?ów. Zamieszczenie we wspólnym opracowaniu kilku instrukcji powoduje, ?e niektóre zawarte w nich informacje powtarzaj? si?. Autor zrezygnowa? jednak z ich usuwania aby u?atwi? czytelnikom korzystanie z wybranych instrukcji bez konieczno?ci szczegó?owego zapoznania si? z opisami nieu?ywanych przez nich programów.Spis tre?ci


Wst?p
1. Zasady pracy
     Sygna?y analogowe i cyfrowe
     Kwantyzacja
     Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe
2. Podstawowe uk?ady
     Mieszacze
     Kwadraturowy mieszacz próbkuj?cy Tayloe
     Heterodyny
     Generatory sta?e
     Oscylatory na bramkach logicznych
     Kwarcowy generator komputerowy
     Kwarcowy oscylator tranzystorowy
     Uk?ady z bezpo?redni? syntez? cyfrow?
     Scalony syntezer Si570
     Radiolatarnia ma?ej mocy na Si570
     Zastosowanie syntezera Si570 w innych uk?adach
     Filtry i preselektory
     Wzmacniacze w.cz.
     Wzmacniacze m.cz.
     Tor nadawczy
3. Rozwi?zania uk?adowe
     Odbiorniki
     Seria odbiorników FA
     Odbiornik DL7LA
     Odbiornik DM2CQL
     Odbiorniki "SoftRock"
     Odbiornik "SoftRock 5"
     Odbiornik "SoftRock 4"
     Odbiornik "SoftRock 6"
     Odbiornik firmy "QRPProject"
     Odbiornik "SDRZero"
     Odbiornik "Elektor-SDR-IQ"
     Radiostacje
     Radiostacja FA-SDR
4. Programy
     Zasada pracy programów COS
     SDRadio
     WinRAD i LinRAD
     Rocky
     PowerSDR
     KGKSDR
     SDR-Radio
     G8JCFSDR
     SoDiRa
     DREAM - dekoder DRM
     Virtual Audio Cable
5. Sprz?t fabryczny
     Seria radiostacji Flex
     Perseus
     Winradio
     SDR Cube
     NetSDR
     CiaoRadio
     FiFi-SDR
     Fun Cube
     Elad
     PM-SDR
6. Uk?ady pomocnicze i pomiarowe
     Próbnik jako?ci systemu d?wi?kowego
 

Instrukcja do programu Rocky
  Wst?p
  Instalacja i pierwsze uruchomienie programu
  Obs?uga programu
  Zmiana cz?stotliwo?ci pracy
  Rejestracja na dysku i odtwarzanie plików
  Pod??czenie klucza bocznego lub sztorcowego
  Specjalne funkcje dla wska?nika wodospadpwego
  Wy?wietlanie z obni?on? szybko?ci?
  Korekcja równowagi kana?ów
  Transmisja
  Konfiguracja toru nadawczego
  Nadawanie
  Ró?ne cz?stotliwo?ci nadawania i odbioru
  T?umienie niepo??danej wst?gi
  Kszta?t sygna?ów telegraficznych
  Sygna?y strojeniowe
  Praca emisj? BPSK31
  Odbiór BPSK31
  Konsola PSK
  Transmisja BPSK31
  Podr?czne teksty
 

Instrukcja do programu Winrad
  Wst?p
  Instalacja
  Obs?uga programu
  Odtwarzanie nagra?
  Nagrywanie
  Kombinacje klawiszy
  Korekcja t?umienia cz?stotliwo?ci zwierciadlanych
    Dodatek 1. Wspó?praca z odbiornikiem "SDR-14"
    Dodatek 2. Wspó?praca z odbiornikiem "Perseus"
    Dodatek 3. Wspó?praca z odbiornikiem "Elektor-SDR-USB-RX"

 

Pobierz: Radiostacje i odbiorniki z cyfrow? obróbk? sygna?ów (SDR) (1) (Uklady_na_COS_1.pdf, 7,5 MB)Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=71