Krótkofalowiec Polski
Krótkofalowiec Polski - wydania historyczne

 


Pierwszy powojenny numerTo tylko dzi?ki heroicznej pracy Krzysztofa S?omczy?skiego SP5HS mamy pierwsze, historyczne ju? numery powojennego magazynu "Krótkofalowiec Polski"!

 

Pobierz numery historyczne w formacie pdf


 

Do marca 1990 "Krótkofalowiec Polski" ukazywa? si? w postaci wk?adek do miesi?cznika "Radioelektronik" 0. Niestety nie mia?em dost?pu do wszystkich numerów miesi?cznika za lata 1985 - 1990, mam zeskanowane tylko niektóre numery z tych roczników. Od kwietnia 1990 do lutego 1992 "Krótkofalowiec Polski" ponownie ukazywa? si? jako niezale?ny miesi?cznik, aczkolwiek w skromnej formie graficznej, by? on rozsy?any w ramach sk?adki cz?onkowskiej do wszystkich cz?onków PZK. Redagowany by? si?ami spo?ecznymi przez cz?onków PZK (kolejno przez SP5HS, SP5AHY, SP5DZD, SP5MBS), to obecnie s? "bia?e kruki". Od lutego 1992 KP by? wydawany na zlecenie ZG PZK przez Tomka SP5CCC, w pi?knej szacie graficznej, z kolorow? ok?adk?.
Krzysztof SP5HS

 

• Krótkofalowiec Polski 1992/01


• 
Krótkofalowiec Polski 1991/10-11-12
• 
Krótkofalowiec Polski 1991/09
• Krótkofalowiec Polski 1991/07-08
• Krótkofalowiec Polski 1991/06
• Krótkofalowiec Polski 1991/05
• Krótkofalowiec Polski 1991/04
• Krótkofalowiec Polski 1991/03
• 
Krótkofalowiec Polski 1991/02
• Krótkofalowiec Polski 1991/01


• Krótkofalowiec Polski 1990/12
• Krótkofalowiec Polski 1990/11
• Krótkofalowiec Polski 1990/10
• Krótkofalowiec Polski 1990/08-09
• Krótkofalowiec Polski 1990/06-07
• 
Krótkofalowiec Polski 1990/05
• Krótkofalowiec Polski 1990/04

 

• Krótkofalowiec Polski rocznik 1984
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1983
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1982
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1981

 

 

Zeskanowane numery "Krótkofalowca Polskiego z lat 1961 - 1970, ukazuj?cego si? jako skromna wk?adka na stronach miesi?cznika "Radioamator i Krótkofalowiec", którego nazw? zmieniono pó?niej na "Radioelektronik". Redakcja zrezygnowa?a niestety wówczas ze s?owa "Krótkofalowiec" w tytule, t?umacz?c to brakiem zainteresowania tematyk? krótkofalarsk? ze strony czytelników. Wznawiaj?c "Krótkofalowca" w formie wk?adki, jaki? urz?dnik nada? pierwszemu numerowi z roku 1961 numer ci?g?y "10", wzi?ty chyba z sufitu. Powinien to by? numer 154, gdy? ostatni numer (podwójny) z roku 1960 nosi numeracj? ci?g?a 152/153. B??d ten nie zosta? sprostowany i b??dna numeracja trwa do dzisiaj (numeracja ci?g?a obejmuje numery przedwojenne i numery z lat 1958 - 1960).
Krzysztof SP5HS


• Krótkofalowiec Polski rocznik 1980
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1979
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1978
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1977
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1976
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1975
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1974
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1973
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1972
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1971
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1970
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1969
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1968
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1967
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1966
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1965
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1964
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1963
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1962
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1961

 

 

Rok 1960

Z ko?cem roku 1959 przesta? ukazywa? si? "Krótkofalowiec Polski", redagowany spo?ecznie i rozsy?any do cz?onków PZK w ramach sk?adki cz?onkowskiej. W latach 1958/59, dzi?ki staraniom ówczesnego Prezesa PZK p?k Anatola Jegli?skiego SP5CM (by? dyrektorem departamentu ??czno?ci w MSW), KP by? drukowany bezp?atnie w drukarni MSW w Warszawie na Gol?dzinowie (sam zawozi?em tam na rowerze materia? do kolejnego numeru i odbiera?em gotowy nak?ad).
Z ko?cem roku 1959, w?adze partyjno-pa?stwowe postanowi?y po?o?y? r?k? na PZK i KP, likwiduj?c wzgl?dn? niezale?no?? i charakter Zwi?zku. Na odbytym w czerwcu 1960 Zje?dzie PZK, wybrano nowe w?adze Zwi?zku, z?o?one w du?ej mierze z funkcjonariuszy Ministerstwa ??czno?ci i innych resortów pa?stwowych. Postanowiono wznowi? wydawanie KP, w nowej formie, jako "prawdziwego" periodyku, dost?pnego dla spo?ecze?stwa w kioskach "Ruchu". Zaanga?owano etatowego redaktora naczelnego (oczywi?cie nie krótkofalowca), sekretarza redakcji itp. Inicjatywa ta po kilku numerach sko?czy?a si? sromotna klap?. Niesprzedane numery ?ó?k?y w kioskach "Ruchu", zwolniono personel etatowy, a kolosalne powsta?e zad?u?enie musia?o pokry? Ministerstwo ??czno?ci, pod którego nadzorem znalaz? si? PZK. Nie wznowiono wówczas wydawania KP nawet w skromnej postaci, natomiast na mocy decyzji Ministra ??czno?ci, pocz?wszy od marca 1961 "KP" zacz?? si? ukazywa? jako wk?adka w miesi?czniku "Radioamator", którego nazw? zmieniono na "Radioamator i Krótkofalowiec".
Krzysztof SP5HS• Krótkofalowiec Polski 06_07/1960
• Krótkofalowiec Polski 05/1960
• Krótkofalowiec Polski 04/1960
• Krótkofalowiec Polski 03/1960
• Krótkofalowiec Polski 02/1960
• Krótkofalowiec Polski 01/1960


Rok 1959
• Krótkofalowiec Polski 10/1959
• Krótkofalowiec Polski 09/1959
• Krótkofalowiec Polski 08/1959
• Krótkofalowiec Polski 07/1959
• Krótkofalowiec Polski 06/1959
• Krótkofalowiec Polski 05/1959
• Krótkofalowiec Polski 04/1959
• Krótkofalowiec Polski 03/1959
• Krótkofalowiec Polski 02/1959
• Krótkofalowiec Polski 01/1959


Rok 1958
Odezwa 1/1958
Odezwa 2/1958
• Krótkofalowiec Polski 08/1958
• Krótkofalowiec Polski 07/1958
• Krótkofalowiec Polski 06/1958
• Krótkofalowiec Polski 05/1958
• Krótkofalowiec Polski 04/1958
• Krótkofalowiec Polski 03/1958
• Krótkofalowiec Polski 02/1958
• Krótkofalowiec Polski 01/1958


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=72