Biblioteka Radioamatora
Metody doboru lamp zast?pczychMieczys?aw Laskowski

Od pocz?tku rozwoju radiotechniki doskonalono lampy elektronowe. Na rynek wprowadzano nowe typy lamp o coraz lepszych parametrach, ró?ni?ce si? sposobem i warto?ci? napi?cia ?arzenia, wyprowadzeniem na zewn?trz elektrod oraz rodzajem coko?u. Dlatego wybór w?a?ciwej lampy zast?pczej nie jest spraw? ?atw?, tym bardziej, ?e nie ka?d? lamp? mo?na zast?pi? bezpo?rednio inn?. Dla kolekcjonerów, którzy chc? zachowa? dawny styl odbiornika wszelkie zmiany wygl?du wn?trza odbiornika staj? si? nie do przyj?cia. Odst?pstwa od orygina?u podczas stosowania lamp zast?pczych mog? dotyczy? przede wszystkim zmian w wyprowadzeniu siatki steruj?cej lampy oraz ewentualnej zamiany podstawki, natomiast w mniejszym stopniu przecoko?owania lampy. S? jednak sytuacje, w których zastosowanie lampy zast?pczej staje si? nieuniknione, poniewa? tylko niewielka cz??? wyprodukowanych lamp w stanie sprawno?ci dotrwa?a do naszych czasów. Znaczna cz??? odbiorników radiowych trafia?a na strychy i do piwnic z powodu niesprawno?ci przynajmniej jednej lampy, któr? ju? wtedy trudno by?o zdoby?. Epoka odbiorników lampowych odesz?a od nas w tempie, którego nikt nie by? w stanie przewidzie?. Kosmiczne tempo ucieczki jak?e pi?knej ery "lampowców" w otch?a? historii spowodowa?o spore zainteresowanie kolekcjonerstwem starych odbiorników radiowych. Bakcylem kolekcjonerstwa odbiorników retro zara?aj? si? coraz cz??ciej ludzie m?odzi, dla których lampa radiowa stanowi relikt przesz?o?ci. Podobny los podzieli?y równie? ksi??ki dotycz?ce radiotechniki lampowej. Biblioteki w ramach odnawiania ksi?gozbioru masowo pozbywa?y si? ksi??ek z tej dziedziny. Obecnie tylko Biblioteka Narodowa ma obowi?zek przechowywania i udost?pniania literatury technicznej z tamtego okresu.

 


SPIS TRE?CI


1. Wprowadzenie
2. Rodzaje najpopularniejszych lamp odbiorczych i okres ich produkcji
3. Ogólna charakterystyka lamp
4. Zasady dobierania lamp zast?pczych w odbiornikach ze wzmocnieniem bezpo?rednim
    4.1. W?a?ciwo?ci lamp stosowanych w odbiornikach o bezpo?rednim wzmocnieniu
    4.2. Dobór lamp zast?pczych
5. Zasady dobierania lamp zast?pczych w odbiornikach superheterodynowych
    5.1. Budowa odbiornika superheterodynowego
    5.2. Dobieranie lamp zast?pczych w poszczególnych blokach odbiornika
        5.2.1. Wzmacniacz wielkiej cz?stotliwo?ci
        5.2.2. Realizacja praktyczna zamiany lamp
    5.3. Stopie? przemiany cz?stotliwo?ci i wzmacniaczu po?redniej cz?stotliwo?ci
        5.3.1. Uwagi ogólne
        5.3.2. Parametry uk?adów przemiany
6. Rodzaje heterodyn stosowanych w uk?adach przemiany i mieszania
7. Dobieranie lamp zast?pczych
8. Dobieranie lamp zast?pczych we wzmacniaczu po?redniej cz?stotliwo?ci
9. Dobieranie lamp zast?pczych w stopniu detekcyjnym, zast?pczego elektronowego wska?nika dostrojenia, we wzmacniaczu ma?ej cz?stotliwo?ci oraz w zasilaczu
10. Dobieranie lamp zast?pczych w uk?adzie detekcyjnym

11. Dobieranie zast?pczych elektronowych wska?ników dostrojenia (oka magiczne)
12. Dobieranie lamp zast?pczych we wzmacniaczu napi?ciowymi wzmacniaczu mocy
13. Dobieranie lamp zast?pczych w zasilaczu sieciowym
14. Przyk?ady realizacji praktycznych


Pobierz: Metody doboru lamp zast?pczych (pdf).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=75