Biblioteka Radioamatora
ILER-20 radiostacja QRP SSB - instrukcja monta?owa (15.12.2012)

 

Autor zestawu i instrukcji Javier Solans EA3GCY
Z hiszpa?skiego t?umaczy? Krzysztof D?browski OE1KDA


ILER-20 jest jednym z wielu rozwi?za? transceiwerów opartych na scalonych mieszaczach NE602 wykorzystanych na przemian w torach nadawczym i odbiorczym. 
Schemat Ilera jest oparty na transceiwerze "Antek" dla pasma 80 m, opracowanym przez Andrzeja Janeczka SP5AHT i opublikowanym w miesi?czniku "?wiat Radio". W rozwi?zaniu tym zastosowano prze??czanie oscylatora i BFO zale?nie od nadawania i odbioru co oznacza, ?e ka?dy z mieszaczy NE602 pe?ni dwie funkcje naprzemiennie. Jeden z mieszczy NE602 pracuje albo jako mieszacz odbiorczy albo jako generator sygna?u DSB (dwuwst?gowego z wyt?umion? fal? no?n?) a drugi jako mieszacz nadawczy albo detektor SSB.
W pasmowych filtrach nadawczych i odbiorczych zastosowano legendarne cewki TOKO z serii "KANK 3335" (1,2 μH). Oprócz tego zawiera on t?umik wej?ciowy zapobiegaj?cy powstawaniu modulacji skro?nej przy odbiorze silnych sygna?ów.
Wysokostabilny generator VXO jest przestrajany w zakresie o szeroko?ci 20-100 kHz a jego dryf cz?stotliwo?ci nie przekracza 150 Hz w ci?gu pierwszych pi?ciu minut pracy. Jest to transceiwer o wytrzyma?ej konstrukcji, posiadaj?cej rezerwy pozwalaj?ce na prac? w trudnych warunkach terenowych. Konstruktor kierowa? si? zasad? ograniczenia rozwi?zania do niezb?dnego minimum ale tak, aby zapewni? dobr? prac?. Transceiwer posiada tylko dwie ga?ki: si?y g?osu i strojenia co w pe?ni wystarcza do satysfakcjonuj?cej pracy QRP.


Autor sk?ada podzi?kowania:
• Andrzejowi Janeczkowi SP5AHT za jego znacz?czy wk?ad dla krótkofalarstwa.
• Jonowi Iza EA2SN za cenn? pomoc w lokalizacji b??dów, opracowaniu instrukcji i pomiarach parametrów.
• Luisowi EA3WX, Juanowi EA3FXF, Jaime EA3HFO, Alfonso EA3BFL i J. Antonio Beltránowi za przyjacielskie rady i wytrwa?? pomoc w przygotowaniu zestawu.

 


SPIS TRE?CI

ILER-40 radiostacja QRP SSB - instrukcja monta?owaInformacje ogólne
    Nadajnik
    Odbiornik
Porady dla mniej do?wiadczonych konstruktorów
    Lutowanie
    Umieszczenie podzespo?ów we w?a?ciwym kierunku
    Uk?ady scalone
    Diody
    Kondensatory elektrolityczne
    Cewki i transformatory
Spis elementów w kolejno?ci warto?ci
Spis elementów w kolejno?ci numeracji
Mapa wspó?rz?dnych na p?ytce    
Monta?            
    Zalecana kolejno?? monta?u
Uruchomienie i zestrojenie
Dodatki           
    Dodatek 1   
    Dodatek 2
    Dodatek 3
    Dodatek 4. Modyfikacje VXO
                     4.1. Precyzer
                     4.2. Prze??czane zakresy
    Dodatek 5. Potencjometr regulacji wzmocnienia w.cz.
    Dodatek 6. U?ycie mikrofonu elektretowego
    Dodatek 7. Automatyczna regulacja wzmocnienia
                 7.1. Schemat i zasada pracy
                 7.2. Spis elementów
                 7.3. Instalacja modu?u na p?ytce g?ównej
                     7.3.1. Wariant 1
                     7.3.2. Wariant 2
Trudno?ci w uruchomieniu
Warunki gwarancji
Schemat ideowy
Okablowanie


Pobierz: ILER 20 - instrukcja monta?owa (pdf, 3 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=77