Biblioteka Radioamatora
Amatorska radiometeorologia

Krzysztof D?browski OE1KDA
Wydanie 1
Wiede?, kwiecie? 2013


...Zarówno w badaniach profesjonalnych jak i amatorskich dominuj? obecnie od wielu dziesi?tków lat obserwacje wy?adowa? pochodzenia burzowego i ich lokalizacja. Obserwacje sygna?ów pochodz?cych od innych zjawisk meteorologicznych stopniowo dopiero zaczynaj? budzi? zainteresowanie po d?u?szym zapomnieniu. By?y one prowadzone niemal od pocz?tków radiotechniki do oko?o po?owy XX w. a sprawami radiometeorologii interesowa?o si? wówczas wielu uczonych i praktyków. W zasadzie trudno powiedzie? co by?o przyczyn? takiego stanu rzeczy ale by? mo?e nie przynosi?y one tak szybkich i zdecydowanych korzy?ci dla gospodarki.
Bezpo?rednie zale?no?ci natury ekonomicznej wywieraj? jednak znacznie s?abszy wp?yw na dzia?ano?? amatorsk? – ?rodki wlasne inwestowane s? dla zaspokojenia okre?lonych zainteresowa? a nie w oczekiwaniu materialnego zysku – dlatego te? warto aby w?a?nie amatorzy (radioamatorzy, krótkofalowcy i osoby zainteresowane amatorsko meteorologi?) zaj?li si? tymi mniej modnymi albo zaniedbanymi tematami w nadziei, ?e mo?e to w?a?nie oni odkryj? co? ciekawego albo przypomn? od?o?on? do lamusa wiedz?.
Zaprezentowane dalej stosunkowo nieskomplikowane odbiorniki radiowe, sygnalizatory burz i czujniki zmian pola elektrostatycznego mog? znale?? zastosowanie nie tylko w?ród krótkofalowców ale tak?e w szko?ach na lekcjach fizyki lub zaj?ciach dodatkowych. By? mo?e niektóre z poruszonych tematów stan? si? inspiracj? dla studenckich lub uczniowskich prac przej?ciowych i dyplomowych.

 

Spis tre?ci

Wst?p
  Zjawiska fizyczne
    Pioruny kuliste
Sygna?y
Burze
  Zjawiska fizyczne 
  Uk?ady odbiorcze
    Odbiornik DG9WF
    Paskowy wska?nik napi?cia
    Wska?nik tendencji
    Prosty sygnalizator burz na pasmo 300 kHz
    Kombinowany odbiornik do pomiaru wy?adowa? atmosferycznych i pól elektrostatycznych
    Odbiornik d?ugofalowy SP9HSQ na pasmo do 20 kHz
    Odbiór przy u?yciu systemu d?wi?kowego komputera
    Odbiornik SP9HSQ na pasmo do 50 kHz
    Odbiornik "Blitzortung"
    Odbiornik BBB-4
    P?tlowa antena odbiorcza IK1QFK
    Podwójna antena ramowa "Blitzortung"
    Symetryczna antena aktywna na zakres 5 Hz – 500 kHz
    Drzewa jako anteny
  Obserwacje
  Mapy w internecie
    Blitzortung
    Burze.dzis.net
    BLIDS
Wy?adowania ciche
  Zjawiska fizyczne
  Uk?ady odbiorcze
    Odbiornik radiometeorologiczny "?abka"
    Transmisja danych pomiarowych
    Odbiornik radiometeorologiczny "?abka 3" na zakres 300 kHz
    Antena p?tlowa na zakres d?ugofalowy
    Antena p?tlowa wykonana z rurek plastikowych
    Aktywna antena p?tlowa
    Antena magnetyczna
  Obserwacje
Pole elektrostatyczne
  Zjawiska fizyczne
  Elektrometr parametryczny
  Konstrukcja elektrometru DH1STF
    Uruchomienie elektrometru
  Udoskonalenie elektrometru
  Przyk?ad fabrycznej konstrukcji elektrometru EFM-100 firmy Boltek
  Obserwacje
Dodatek A. Barometr chemiczny
Dodatek B. W?a?ciwo?ci cz?stotliwo?ciowe niektórych materia?ów ferromagnetycznych stosowanych na anteny ferrytowe

Pobierz: Amatorska radiometeorologia (pdf, 5,6 MB).


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=81