Biblioteka Radioamatora
Arduino w krótkofalarstwie - tom 1

ARDUINO

 

Krzysztof D?browski OE1KDA
Wydanie 1
Wiede?, listopad 2013

 

 

Mikroprocesory i mikrokomputery znalaz?y ju?od dawna zastosowanie w krótkofalarstwie w uk?adach pomiarowch, steruj?cych lub s?u??cych do przetwarzania i dalszej transmisji sygna?ów. Mo?liwo?ci sprz?towych jest du?o podobnie jak du?o jest rozmaitych typów procesorów i przeznaczonych dla nich zestawów uruchomieniowych i ewaluacyjnych. W ostatnich latach pojawi?o si? te? szereg mikro- i minikomputerów o ma?ych wymiarach, niskim poborze energii i co najwa?niejsze oszcz?dzaj?cych u?ytkownikom konieczno?ci konstruowania i uruchamiania w?asnych rozwi?za?tego typu. Mog? wi?c oni skoncentrowa? si? na doborze uk?adów peryferyjnych lub ich konstrukcjach oraz na pisaniu programów
spe?niaj?cych ich wymagania...

 

Spis tre?ci


Wst?p
Arduino

 1.1 Rozwi?zania uk?adowe            
  1.1.1 Wyprowadzenia na p?ytkach Arduino Duemilanove i Arduino UNO
 1.2 J?zyk programowania   
 1.3 Struktura programu     
 1.4 Dodatkowe biblioteki   
 1.5 ?rodowisko programistyczne  
 1.6 Dodatkowe modu?y    
Radiolatarnia QRSS       
 2.1 Kod ?ród?owy radiolatarni QRSS/FSCW/DFCW  
Radiostacja dalekopisowa Hella        
 3.1 Kod ?ród?owy programu      
Klucz elektroniczny             
 4.1 Kod ?ród?owy programu       
Cyfrowy generator sygna?u m.cz  
 5.1 Kod ?ród?owy programu      
Radiolatarnia WSPR        
 6.1. Kodowanie danych DCF      
 6.2 Kod ?ród?owy programu      
Radiolatarnia Hella z kluczowan? podno?n?
 7.1 Kod ?ród?owy programu      
Radiolatarnia systemu Slowfeld  
 8.1 Kod ?ród?owy programu       
Odbiorcza bramka internetowa     
 9.1 Kod ?ród?owy bramki bez wy?wietlacza i pami?ci dodatkowej  
 9.2 Kod ?ród?owy pliku konfiguracyjnego config.h    
 9.3 Kod ?ród?owy bramki pracuj?cej w protokóle UDP  
Transmisja komunikatów APRS przez TNC      
 10.1. Kod ?ród?owy       
Dodatek A. Prosty serwer konferencyjny     
Dodatek B. Klient HTTP        
Dodatek C. Klient Telnetu      
Dodatek D. Klient Twittera z wykorzystaniem serwera DHCP  
Dodatek E. Serwer HTTP           
Dodatek F. Serwer konferencyjny WiFi      
 F.1. Kod ?ród?owy        
Dodatek G. Bezprzewodowy klient HTTP      
Dodatek H. Bezprzewodowy klient Twittera  
Dodatek I. Bezprzewodowy serwer HTTP     
Dodatek J. Poszukiwanie sieci bezprzewodowych     
Dodatek K. Opracowywanie bibliotek dla Arduino   

Pobierz: Arduino w krótkofalarstwie - tom 1 (pdf, 1,4 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=88