Biblioteka Radioamatora
Arduino w krótkofalarstwie - tom 2

ARDUINOKrzysztof D?browski OE1KDA
Wydanie 1
Wiede?, listopad 2013

 
Obfito?? materia?u zwi?zanego z krótkofalarskimi zastosowaniami Arduino spowodowa?a konieczno?? podzia?u skryptu na dwa tomy. Na tre?? tomu drugiego sk?adaj? si? przyk?ady programów steruj?cych scalone syntezery cyfrowe, generujacych przy ich u?yciu sygna?y ró?nych emieji cyfrowych, programów odczytuj?cych i dekoduj?cych wzorcowe sygna?y czasu lub przydatne do celów pomiarowych.
Liczba programów przydatnych dla krótkofalowców b?dzie z pewno?ci?szybko ros?a co zaowocuje dalszymi tomami niniejszego skryptu. Programy przytoczone s? w ca?o?ci co wprawdzie oznacza, ?e pewne ich cz??ci powtarzaj? si? ale oszcz?dza to ?mudnego poszukiwania ich w innych rozdzia?ach. Ze wzgl?du na to, ?e s?one przeznaczone do bezpo?redniego kopiowania do edytora Arduino w komentarzach zrezygnowano z polskich liter, tak
jak w progamach zamieszczonych w tomie 1. Przed uruchomieniem skopiowanych programów konieczne jest nie tylko wprowadzenie do nich w?asnych danych jak znaki wywo?awacze itp. ale tak?e dopasowanie wy?wietlanych lub nadawanych tekstów i komunikatów.

    

Spis tre?ci


Sterowanie syntezerów cyfrowych      
 1.1. Chi?ski modu? z obwodem AD9850    
 1.2. Generator na zakres 0 – 40 MHz z AD9850  
  1.2.1. Program sterowany klawiszami       
  1.2.2. Program korzystaj?cy z ga?ki       
  1.2.3. Sterowanie AD9850/9851 przez z??cze szeregowe  
  1.2.4. Sterowanie AD9850/9851 przez z??cze równoleg?e   
 1.3. Biblioteka EF_AD9850       
  1.3.1. Plik EF_AD9850.h        
  1.3.2. Plik EF_AD9859.cpp       
  1.3.3. Plik keywords.txt       
 1.4. Sterowanie AD9851 przez z??cze szeregowe wersja 2     
 1.5. Sterowanie AD9851 przez z??cze szeregowe wersja 3    
Radiolatarnia RTTY z syntezerem cyfrowym AD9851      
 2.1. Kod ?ród?owy             
Radiolatarnia QRSS z syntezerem cyfrowym AD9851  
Radiolatarnia Hella z syntezerem cyfrowym AD9851  
Radiolatarnia WSPR z syntezerem cyfrowym AD9851    
Radiolatarnia PSK31 z syntezerem cyfrowym AD9835  
 6.1. Plik config.h             
 6.2. Biblioteka GPS plik gps.cpp  
 6.3. Plik varicode.h             
 6.4. Biblioteka GPS plik gps.h   
Odczyt czasu w protokóle NTP      
 7.1. Ethernetowy klient NTP       
 7.2. Bezprzewodowy klient NTP     
 7.3. Zegar internetowy z wy?wietlaczem ciek?okrystalicznym 2 x 16 znaków
 7.4. Zegar internetowy z wy?wietlaczem LCD4884     
Dekoder sygna?ów czasu stacji DCF77        
 8.1. Kod ?ród?owy            
Biblioteka odbiorcza DCF77     
 9.1. Plik DCF77.h            
 9.2. Plik DCF77.cpp          
 9.3. Przyk?ad wykorzystania biblioteki      
Pod??czenie modu?u zegarowego przez magistral?I2C  
Czujnik nat??enia pola w.cz.            
 11.1. Kod ?ród?owy              
Pomiar temperatury z DS1820/1822    
 12.1. Kod ?ród?owy wersji podstawowej       
 12.2. Kod ?ród?owy z u?yciem biblioteki "DallasTemperature"   
Komunikaty telemetryczne DPRS           
 13.1. Kod ?ród?owy
 
 
Pobierz: Arduino w krótkofalarstwie - tom 2 (pdf, 1,5 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=89