Biblioteka Radioamatora
Protokó? BGP w krótkofalarstwie

Protkó? BGP w Hamnecie

T?umaczenie instrukcji
Bernarda Krolla OE7BKH
Markusa Fankhausera OE7FMI

Krzysztof D?browski OE1KDA
Wydanie 1
Wiede?, grudzie?2013


Wst?p
Hamnet jest szybk? amatorsk? sieci? TCP/IP czyli amatorskim bezprzewodowym odpowiednikiem internetu. Jej zadaniem nie jest jednak zast?powanie internetu ani te?oferowanie krótkofalowcom dodatkowego radiowego dost?pu do niego a tre?? dost?pnych w Hamnecie informacji ma charakter czysto krótkofalarski. Jest ona sieci? czysto radiow? integruj?c? funkcje dotychczas dost?pnych sieci amatorskich takich jak packet radio z us?ugami czysto internetowymi (poczta elektroniczna, dost?p do serwerów www) oraz oferuje dodatkowo ??cza dla sieci przemienników echolinkowych, D-Star itelewizyjnych. W praktyce mo?e ona s?u?y? do transmisji dowolnego rodzaju danych, o ile nadaj? si? one do transmisji za po?rednictwem pakietów IP. Jej zasadniczym zadaniem jest uniezale?nienie (przynajmniej w pewnym stopniu) s?u?by amatorskiej od komercyjnych sieci kablowych. Projekt – nosz?cy pocz?tkowo nazw? ALAN (Austria LAN) – zosta? zainicjowany w 2005 roku przez krótkofalowców
austriackich i do chwili obecnej rozrós? si? na szereg krajów staj?c si? najpowa?niejsz? akcj? przebudowy cyfrowych sieci amatorskich w Europie ?rodkowej i nie tylko...


Spis tre?ci

Wst?p                
  ??cza sieci        
  Dost?p dla stacji indywidualnych  
  Przyk?adowa konstrukcja w?z?a sieci  
  Przyk?ady wykorzystania Hamnetu (dost?pnych us?ug)  
  Standardy IEEE 802.11          
    Standard IEEE 802.11g          
    Standard IEEE 802.11a          
    Standard IEEE 802.11n          
  Domeny adresowe         
  Numery AS              
  Dost?p przez VPN       
Zastosowanie protokó?u BGP w sieci HamnetuPobierz: ProtokolBGP.pdf (pdf, 3 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika ¦wiat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpo¶redni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=90