Biblioteka Radioamatora
ILER-40 radiostacja QRP SSB - instrukcja monta?owa EA2SN


Twórca zestawu Javier Solans EA3GCY
Autor Jon Iza EA2SN
Przek?ad z hiszpa?skiego Krzysztof D?browski OE1KDAWst?p
Przed rozpocz?ciem konstrukcji EA2SN radzi dok?adnie zapozna? si? ze znakomit? instrukcj? autorstwa EA3GCY ale poniewa? mo?liwe s? ró?ne sposoby monta?u i podej?cia do tego zdecydowa? si? opracowa? w?asn? instrukcj? (instrukcja ta w znacznym stopniu mo?przyda? si? te? w trakcie monta?u Ilera-20).
Wybieraj?c zestaw autor kierowa? si? nast?puj?cymi kryteriami:
• wzgl?dna prostota rozwi?zania,
• niskie koszty,
• dobry stosunek po?ytku do ceny,
• u?yteczno??,
• dost?pne dodatki.
Zestaw radiostacji SSB na pasmo 40 m opracowany przez Javiera Solansa posiada [standardowo – przyp. t?um.] generator steruj?cy VXO pokrywaj?cy podzakres QRP i pozwala na prac? w plenerze. Pobór pr?du w trakcie odbioru wynosi oko?o 50-100 mA dzi?ki czemdo zasilania wystarcz? niewielkie baterie. Nadajniko mocy 4 W pozwala na prowadzenie ??czno?ci krajowych w dobrych warunkach propagacji i z dostatecznie dobr? anten?.


Spis tre?ci


Wst?p
Schemat blokowy
Kolejno?? monta?u
Rysunki wielkoformatowe
Punkty pomiarowe
Pomiary kwarców
Sprawdzenie elementów
Pierwsza sesja. Monta? toru ma?ej cz?stotliwo?ci
     Uruchamianie z zainstalowanym obwodem IC4
Druga sesja. Tor p.cz. odbiornika, filtr kwarcowy idetektor iloczynowy
     Generator dudnieniowy
          Uruchomienie
     Detektor iloczynowy i filtr kwarcowy
          Uruchomienie
     doprowadzenie sygna?u 4,195 MHz i detekcja tonu. Wst?pny pomiar charakterystyki filtru
Sesja trzecia. Stopnie Va, Vb, VIa i VIb. Odbiornikna pasmo 7 MHz
     Wariant dla zewn?trznego generatora VFO
          Uruchomienie
     Wewn?trzny generator steruj?cy VXO
          Uruchomienie
     Mieszacz w.cz.
          Uruchomienie
     Obwód wej?ciowy odbiornika
          Uruchomienie
     Filtr dolnoprzepustowy nadajnika (nawini?cie i pomiary cewek)
          Uruchomienie
Sesja czwarta. Monta? nadajnika (stopni VIIa, VIIb,VIII i tranzystora mocy)
     Przedwzmacniacz mikrofonowy
     Transmisja sygna?u dwuwst?gowego bez fali no?nej (DSB) 4,915 MHz
     Pierwszy wzmacniacz toru nadawczego
          Uruchomienie
     Stopie? steruj?cy nadajnika
          Uruchomienie
     Wzmacniacz mocy nadajnika
          Uruchomienie
     Sygnalizacja nadawanie-odbiór


Pobierz: ILER 40 - instrukcja monta?owa EA2SN (pdf, 5 MB)


Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual
Bezpośredni link do tego artykułu:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=91